Förordning (1978:164) om vissa rörledningar

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad
1978-04-13
Ändring införd
SFS 1978:164 i lydelse enligt SFS 2022:1407
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-03-01

Ansökan om koncession

1 §  En ansökan om koncession enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar ska vara skriftlig. Ansökan ska ges in till Energimarknadsinspektionen och innehålla uppgifter om

 1. sökandens namn, yrke, hemvist och adress,
 2. den tid för vilken koncession begärs,
 3. de fastigheter som berörs av ansökan samt namn och adress på fastighetsägare, förvaltare av trafikleder och övriga sakägare,
 4. markanvändning och planförhållanden i berörda områden,
 5. hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap.miljöbalken iakttas,
 6. den inverkan på allmänna och enskilda intressen som den avsedda verksamheten kan bedömas få samt de åtgärder som sökanden anser behövliga för att skydda allmänna intressen eller enskild rätt,
 7. planen för den avsedda verksamheten samt sökandens tekniska och ekonomiska förutsättningar att fullfölja planen,
 8. de huvudsakliga villkor som enligt sökandens mening bör gälla för verksamheten, och
 9. den miljökonsekvensbeskrivning som krävs enligt 4 § fjärde stycket 2 eller 3 lagen (1978:160) om vissa rörledningar.

[S2]En ansökan får lämnas in elektroniskt. Myndigheten får meddela närmare föreskrifter om elektronisk inlämning av ansökan. Förordning (2022:1407).

2 §  Till ansökningshandling som avses i 1 § ska fogas

 1. en beskrivning av det tillämnade företaget med kostnadsberäkning,
 2. en karta utvisande ledningens huvudsakliga sträckning, upprättad enligt vad Energimarknadsinspektionen bestämmer, jämte behövlig beskrivning,
 3. den utredning i övrigt som sökanden vill åberopa till stöd för sin ansökan. Förordning (2007:1323).

Ansökningsavgift

3 §  För ansökan om koncession betalas en grundavgift om 42 000 kr. För varje påbörjad kilometer rörledning som ansökan avser skall dessutom en längdavgift om 3 700 kr betalas. Grundavgift tas ut för varje stamledning och därifrån utgående grenledning som omfattas av ansökan. Om ansökan endast avser sådana tillbehör och anordningar som nämns i 2 § lagen (1978:160) om vissa rörledningar tas endast grundavgift ut. Avgiften betalas när ansökan ges in. Förordning (1997:41).

Handläggning av koncessionsansökan

4 §  Uppfyller ansökan om koncession inte vad som fordras enligt 1 eller 2 § eller är den i övrigt ofullständig eller har sökanden inte betalat avgift enligt 3 §, ska Energimarknadsinspektionen, om rättelse inte sker på annat sätt, förelägga sökanden att inom viss tid avhjälpa bristen.

[S2]Om ett föreläggande att avhjälpa brist i fråga om ansökningens innehåll inte följs, och bristen är så väsentlig att ansökningen inte kan ligga till grund för prövning av ärendet, ska Energimarknadsinspektionen avvisa ansökningen. Om föreläggande att betala ansökningsavgift inte följs, ska ansökningen också avvisas.

[S3]Föreläggande som avses i första stycket ska innehålla erinran om påföljden av att föreläggandet inte följs. Föreläggandet ska delges. Förordning (2007:1323).

5 §  Om ansökan om koncession inte avvisas, ska Energimarknadsinspektionen införa en kungörelse om ansökningen i Post- och Inrikes Tidningar och ortstidning. Bestämmelser om kungörelse av miljökonsekvensbeskrivningen finns i 6 kap.3941 §§miljöbalken och 20 § miljöbedömningsförordningen (2017:966).

[S2]Energimarknadsinspektionen ska skicka meddelande om ansökning om koncession till de sakägare som har angetts i ansökningshandlingen.

[S3]I en kungörelse enligt första stycket och meddelande enligt andra stycket ska det anges att erinringar mot ansökningen ska göras skriftligen hos Energimarknadsinspektionen inom viss angiven tid, minst fyra veckor efter det att kungörelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar. Förordning (2017:1035).

6 §  Energimarknadsinspektionen ska se till att koncessionsärende tillförs den utredning som kan anses påkallad med hänsyn till den tillämnade verksamhetens art och omfattning. Yttrande ska alltid inhämtas från kommunen och länsstyrelsen. Förordning (2007:1323).

7 §  Efter utgången av den tid som har angivits för erinringar mot ansökningen och sedan ärendet tillförts behövlig utredning ska Energimarknadsinspektionen med eget utlåtande överlämna handlingarna i ärendet till regeringen. Förordning (2007:1323).

7 a §  I ett ärende enligt 1 § ska beslut meddelas av regeringen inom fem år efter det att en fullständig ansökan kom in till Energimarknadsinspektionen.

[S2]I ett ärende enligt 8 § ska beslut meddelas av regeringen inom tio år efter det att en fullständig ansökan kom in till Energimarknadsinspektionen.

[S3]Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst den ursprungliga tidsfristens längd. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

[S4]I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när fullständig ansökan kommit in och om innehållet i ett sådant bevis. Förordning (2009:1098).

Förlängning av koncessions giltighetstid

8 §  I fråga om förlängning av koncessions giltighetstid tillämpas 1-7 §§. Energimarknadsinspektionen kan medge undantag från bestämmelserna i 1 och 2 §§ om vad ansökan ska innehålla och vad som ska fogas till ansökningshandling. Förordning (2007:1323).

Ansökan om förlängning av tid för färdigställande av ledning

9 §  Ansökan om förlängning av tid för färdigställande av ledning som har föreskrivits med stöd av 6 § tredje stycket lagen (1978:160) om vissa rörledningar skall vara skriftlig och innehålla uppgift om

 1. sökandens namn, yrke, hemvist och adress,
 2. skälen till att den föreskrivna tiden icke kan iakttagas,
 3. den förlängning av tiden som begärs.

10 §  Uppfyller ansökan icke vad som fordras enligt 9 §, gäller bestämmelserna i 4 § i tillämpliga delar.

Vissa åligganden för koncessionshavare

11 §  Innan koncessionshavare påbörjar arbete med att dra fram ledning, ska anmälan göras till Energimarknadsinspektionen och den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Vid anmälningen ska karta och teknisk beskrivning över ledningen fogas. Förordning (2007:1323).

12 §  Koncessionshavare skall tillse att arbete på ledningen utförs under tillsyn av person som har erforderlig sakkunskap och erfarenhet samt kännedom om för arbetet gällande bestämmelser.

13 §  Koncessionshavare får inte ta en ledning i bruk, förrän Energimarknadsinspektionen meddelat tillstånd till det (driftstillstånd). Förordning (2007:1323).

14 §  Koncessionshavare ska till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utan dröjsmål anmäla olycksfall eller driftstörning vid företaget, som kan ha betydelse från säkerhetssynpunkt. Förordning (2008:1036).

Transport åt annan

15 §  Frågor om skyldighet att ombesörja transport åt någon annan enligt 8, 8 b eller 8 c § lagen (1978:160) om vissa rörledningar prövas av Energimarknadsinspektionen. Förordning (2014:26).

15 a §  Om en tvist om koncessionshavarens skyldigheter enligt 8 b eller 8 c § lagen (1978:160) om vissa rörledningar är gränsöverskridande på så sätt att tvisten omfattas också av ett eller flera andra EU-länders jurisdiktion, ska prövningsmyndigheten samråda med de berörda myndigheterna i de andra länderna så att bestämmelserna tillämpas på ett enhetligt sätt. Förordning (2014:26).

16 §  Uppgifter enligt 9 § lagen (1978:160) om vissa rörledningar ska lämnas på anfordran av Energimarknadsinspektionen. Förordning (2007:1323).

Borttagande av ledning, återställning m. m.

17 §  Energimarknadsinspektionen beslutar i frågor om föreläggande enligt 17 § lagen (1978:160) om vissa rörledningar. Förordning (2007:1323).

18 §  Energimarknadsinspektionen beslutar om sådant tillträde och sådant tillstånd som anges i 18 § lagen (1978:160) om vissa rörledningar. Förordning (2007:1323).

Tillsyn m. m.

19 §  Energimarknadsinspektionen utövar tillsyn enligt 19 § lagen (1978:160) om vissa rörledningar. Förordning (2007:1323).

20 §  Energimarknadsinspektionen får meddela förelägganden enligt 20 § lagen (1978:160) om vissa rörledningar. Förordning (2007:1323).

21 §  Andra beslut än beslut enligt 9, 19 och 20 §§ lagen (1978:160) om vissa rörledningar får överklagas till regeringen.

[S2]I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt 7 a § tredje stycket får dock inte överklagas. Förordning (2018:939).

22 §  Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen (1978:160) om vissa rörledningar meddelas av Energimarknadsinspektionen. Förordning (2007:1323).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1978:164) om vissa rörledningar

Förordning (1982:550) om ändring i förordningen (1978:164) om vissa rörledningar

  Omfattning
  nuvarande 15, 16 §§, betecknas 21, 22 §§; ändr. 1, 21 §§; nya 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 15, 17, 19 §§

Förordning (1983:553) om ändring i förordningen (1978:164) om vissa rörledningar

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1986:268) om ändring i förordningen (1978:164) om vissa rörledningar

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986.
  2. I fråga om ansökningar som kommit in till statens energiverk före den 1 juli 1986 gäller 3 § i sin äldre lydelse.
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1991:740) om ändring i förordningen (1978:164) om vissa rörledningar

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.
  2. I fråga om ansökningar som kommit in till statens energiverk före den 1 juli 1991 gäller 3 § i sin äldre lydelse.
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1620) om ändring i förordningen (1978:164) om vissa rörledningar

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1995:232) om ändring i förordningen (1978:164) om vissa rörledningar

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 21 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1997:41) om ändring i förordningen (1978:164) om vissa rörledningar

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1997.
  2. I fråga om ansökningar som kommit in till Närings- och teknikutvecklingsverket före den 1 mars 1997 gäller 3 § i sin äldre lydelse.
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1997-03-01

Förordning (1997:871) om ändring i förordningen (1978:164) om vissa rörledningar

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:877) om ändring i förordningen (1978:164) om vissa rörledningar

Omfattning
ändr. 1, 6 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1998:1142) om ändring i förordningen (1978:164) om vissa rörledningar

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2001:700) om ändring i förordningen (1978:164) om vissa rörledningar

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2007:1323) om ändring i förordningen (1978:164) om vissa rörledningar

Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1036) om ändring i förordningen (1978:164) om vissa rörledningar

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:1098) om ändring i förordningen (1978:164) om vissa rörledningar

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och tillämpas endast i fråga om ansökningar som har kommit in till Energimarknadsinspektionen efter ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 21 §; ny 7 a §
CELEX-nr
32006L0123
Ikraftträder
2009-12-27

Förordning (2014:26) om ändring i förordningen (1978:164) om vissa rörledningar

Omfattning
ändr. 15 §; ny 15 a §
CELEX-nr
32009L0031
Ikraftträder
2014-03-01

Förordning (2017:1035) om ändring i förordningen (1978:164) om vissa rörledningar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 1, 5 §§
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:939) om ändring i förordningen (1978:164) om vissa rörledningar

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2022:1407) om ändring i förordningen (1978:164) om vissa rörledningar

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2022-11-01