Upphävd författning

Förordning (1978:245) med instruktion för arkitekturmuseet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1978-05-18
Ändring införd
SFS 1978:245
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1, tillämpas på arkitekturmuseet.

[S2]Med chefen förstås vid tillämpning av 5 § verksstadgan ordföranden i styrelsen och i övrigt museichefen. Förordning (1984:458).

Uppgifter

2 §  Museet skall belysa byggnadskonsten, samhällsplaneringen och bebyggelseforskningen. Museet skall därvid särskilt levandegöra den byggda miljöns samband med samhället och samhällsplaneringen.

3 §  Det åligger museet särskilt att

 1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts museet och hålla samlingarna tillgängliga för allmänheten,
 2. driva och stödja utställnings- och annan pedagogisk och debatterande verksamhet samt
 3. lämna information, råd och annat biträde åt regionala och lokala museer.

4 §  Samlingsområdet för museet omfattar de föremål som har samband med museets uppgifter enligt 2§.

Organisation

5 §  Museet leds av en styrelse som består av en ordförande och sex andra ledamöter. Styrelsen utser bland ledamöterna en vice ordförande.

[S2]För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer.

6 §  Vid museet finns en museichef.

7 §  Hos museet finns i övrigt personal enligt föreskrifter som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får museet anlita utomstående för särskilda uppdrag.

8 §  Inom museet finns de rådgivande organ som styrelsen bestämmer.

Ärendenas handläggning

9 §  Av styrelsen avgörs

 1. viktigare författningsfrågor,
 2. viktigare frågor om museets organisation och arbetsformer,
 3. frågor om förslag till anslagsframställning till riksdagen och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. frågor om tillsättning av tjänst,
 5. frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 6. principiella frågor om utlåning eller deposition av föremål och dokument som ingår i museisamlingarna samt
 7. andra frågor som museichefen hänskjuter till styrelsen.

10 §  Styrelsen är beslutför när fyra ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:928).

11 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden mellan minst fyra ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden eller vice ordföranden besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

12 §  Styrelsen får överlämna åt museichefen att avgöra ärende eller grupp av ärenden som avses i 9§ 4 och som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på styrelsen.

[S2]I beslut om överlämnande enligt första stycket får museichefen medges rätt att överlämna åt annan tjänsteman att avgöra visst ärende eller viss grupp av ärenden.

13 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av museichefen.

[S2]Ärenden eller grupper av ärenden som inte är sådana att de behöver prövas av museichefen får avgöras av annan tjänsteman i den omfattning som framgår av arbetsordningen eller särskilda beslut.

14 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får medges att ärenden som handläggs enligt 13§ andra stycket avgörs utan föredragning.

15 §  Ärenden som skall avgöras av styrelsen föredras av museichefen eller av särskilt förordnad föredragande.

[S2]Ordföranden får övertaga beredning och föredragning av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

16 §  Föredragning av ärenden som inte skall avgöras av styrelsen ankommer på särskilt förordnad föredragande.

17 § har upphävts genom förordning (1986:928).

18 §  Museichefen får utan föredragning meddela beslut i ett ärende som ankommer på honom, om beslutet inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

19 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos museet.

Tjänstetillsättning m.m.

20 §  Ordföranden och övriga ledamöter i styrelsen förordnas av rege ringen för högst tre år. Förordnande kan förlängas högst en gång, om inte särskilda skäl föranleder ytterligare förlängning.

[S2]Tjänsten som museichef tillsätts av regeringen efter anmälan av ordföranden i styrelsen. Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av museet.

Övriga bestämmelser

21 §  Bestämmelserna i 15 kap. 4§ lagen (1976:600) om offentlig anställning skall gälla den som innehar eller uppehåller tjänsten som museichef.

22 §  Bestämmelserna i 32§ anställningsförordningen (1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet skall tillämpas på museichefen.

23 §  Information och besked enligt 37§ anställningsförordningen (1965:601) lämnas av styrelsen i fråga om innehavare av tjänsten som museichef.

Ändringar

Förordning (1978:245) med instruktion för arkitekturmuseet

Förordning (1984:458) om ändring i förordningen (1978:245) med instruktion för arkitekturmuseet

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1986:928) om ändring i förordningen (1978:245) med instruktion för arkitekturmuseet

  Omfattning
  upph. 17 §; ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:1186

  Omfattning
  upph.