Upphävd författning

Förordning (1978:441) om kollektivtrafiknämnd

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1978-06-08
Ändring införd
SFS 1978:441
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I 1 § lagen (1978:440) om kollektivtrafiknämnd finns bestämmelser om kollektivtrafiknämndens uppgifter.

2 §  I 2 § lagen (1978:440) om kollektivtrafiknämnd finns bestämmelser om kollektivtrafiknämndens sammansättning och om förordnande av nämndens ledamöter och ersättare för dessa.

3 §  I mån av behov får kollektivtrafiknämnden anlita sekreterare eller annat biträde.

4 §  Ärende hos kollektivtrafiknämnden avgörs vid sammanträde med nämnden efter föredragning av ordföranden eller den ordföranden utser.

[S2]Kollektivtrafiknämnden sammanträder på plats och tid som ordföranden bestämmer.

5 §  I ärenden hos kollektivtrafiknämnden skall föras protokoll när sammanträde hålls eller när nämnden i annat fall finner att protokoll behövs.

[S2]I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:1077).

6 §  Handläggningen av ärende hos kollektivtrafiknämnden skall avslutas inom två månader från den dag ärendet anhängiggjordes, om inte nämnden av särskilda skäl beslutar annat.

7 §  Kollektivtrafiknämndens beslut som innebär avgörande av saken skall sättas upp särskilt. I beslutet skall anges de skäl på vilka det grundas. Det undertecknas av ordföranden och tillställs parterna genom nämndens försorg.

8 §  Ytterligare föreskrifter om nämndens verksamhetsformer meddelas av nämnden i arbetsordning.

Ändringar

Förordning (1978:441) om kollektivtrafiknämnd

Förordning (1986:1077) om ändring i förordningen (1978:441) om kollektiv- trafiknämnd

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1991:1900) om upphävande av förord- ningen (1978:441) om kollek- tivtrafiknämnd

  Omfattning
  upph.