Upphävd författning

Lag (1978:440) om kollektivtrafiknämnd

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1978-06-08
Ändring införd
SFS 1978:440
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Fråga om ersättning till trafikföretag för framtida utförande av sådan trafik som omfattas av lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik prövas av kollektivtrafiknämnden, om huvudmannen och trafikföretaget trots förhandlingar i frågan inte kan enas.

2 §  Kollektivtrafiknämnden består av ordförande och fyra andra ledamöter, om inte annat följer av tredje stycket. För ledamöterna skall finnas ersättare.

[S2]Ledamöter och ersättare förordnas av regeringen för viss tid. Av ledamöterna utses en efter förslag av Svenska kommunförbundet, en efter förslag av Landstingsförbundet och en efter förslag av Svenska busstrafikförbundet. Detsamma gäller i fråga om ersättare för sådan ledamot.

[S3]Om båda parter begär det får regeringen förordna ytterligare två ledamöter och ersättare för dessa att deltaga i handläggningen av visst ärende.

3 §  Fråga som avses i 1 § tages upp av kollektivtrafiknämnden efter skriftlig ansökan av endera parten. I ansökningen skall anges yrkande, innefattande uppgift om den trafik och den tid för vilken ersättning är avsedd att utgå, samt den utredning som åberopas i ärendet. Av utredningen skall framgå omfattningen och resultatet av de förhandlingar som har förts i ersättningsfrågan.

4 §  Kollektivtrafiknämnden skall bereda motpart tillfälle att yttra sig över yrkande som part framställer hos nämnden och över utredning som denne åberopar i ärendet. Om det behövs skall nämnden hålla förhandling med parterna.

5 §  Kollektivtrafiknämnden får införskaffa utredning utöver den som parterna åberopar i ärendet och i övrigt inhämta de upplysningar som behövs.

6 §  Finner kollektivtrafiknämnden att förhandlingar i ersättningsfrågan inte har förts i tillräcklig utsträckning, får nämnden avvisa ansökan.

7 §  Parterna skall medverka till att handläggningen hos kollektivtrafiknämnden kan avslutas inom tid som föreskrivs i särskild ordning.

8 §  Kollektivtrafiknämnden är beslutför om den är fulltalig.

[S2]I fråga om åtgärder som avser endast beredande av ärende eller avskrivning av ärende efter återkallelse får ordföranden besluta ensam. Detsamma gäller handläggning vid överklagande av nämndens beslut.

[S3]Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning tillämpas föreskrifterna i 16 kap.rättegångsbalken om omröstning i tvistemål. Lag (1986:1179).

9 §  Den omständigheten att ledamot i kollektivtrafiknämnden genom anställning, uppdrag eller liknande är knuten till den som är part i ett ärende hos nämnden skall inte medföra jäv enligt 11 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223). Lag (1986:1179).

10 §  Mot kollektivtrafiknämndens beslut får talan inte föras.

11 §  Vardera parten skall svara för sin egen kostnad hos kollektivtrafiknämnden.

[S2]Parterna skall ersätta statsverket nämndens kostnader för utredning i ärendet med hälften vardera.

[S3]Föreligger särskilda skäl får nämnden besluta om annan kostnadsfördelning än den som följer av första och andra styckena eller förordna att viss kostnad skall stanna på statsverket.

[S4]12 § har upphört att gälla genom SFS1980:250.

13 §  Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om kollektivtrafiknämndens verksamhet och förfarandet inför nämnden.

Ändringar

Lag (1980:250) om ändring i lagen (1978:440) om kollektivtrafiknämnd

Lag (1985:453) om ändring i lagen (1978:440) om kollektivtrafiknämnd

Lag (1986:1179) om ändring i lagen (1978:440) om kollektivtrafiknämnd

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:39
  Omfattning
  ändr. 8, 9 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1991:1899) om upphävande av lagen (1978:440) om kollektivtrafiknämnd