Upphävd författning

Förordning (1978:447) om statligt stöd till fjällflygtrafik

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1978-06-08
Ändring införd
SFS 1978:447
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  För att främja en tillfredsställande trafikförsörjning i fjällområden som saknar både väg, som är farbar med personbil, och med viss regelbundenhet förekommande järnvägstrafik eller båttrafik, lämnas statligt stöd enligt denna förordning till olönsam flygtrafik. Stödet kan avse regelbunden trafik och tilläggstrafik. Förordning (1985:169).

2 §  I denna förordning avses med

[S2]fjällområde: område ovanför odlingsgränsen,

[S3]regelbunden flygtrafik: luftfart i regelbunden trafik (linjefart) för personbefordran eller person- och godsbefordran med luftfartyg med högsta tillåtna startvikt om 5 700 kilogram eller lägre vikt,

[S4]tilläggstrafik: sådan inte regelbunden flygtrafik som enligt avtal med trafikhuvudman eller kommun utförs inom visst i trafikförsörjningsplan angivet område,

[S5]trafikhuvudman: huvudman enligt lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik,

[S6]bofast befolkning: personer som stadigvarande bor i fjällområdet eller som för sin näringsutövning behöver vistas längre perioder i området. Förordning (1985:169).

3 §  Statligt stöd utgår till trafik som drivs med syfte att tillgodose i första hand den bofasta befolkningens trafikbehov och som utförs under tiden den 1 juli-30 september.

[S2]Stöd kan utgå även till trafik som utförs under annan tid än som anges i första stycket i den mån trafiken tillgodoser huvudsakligen behov som där avses.

4 §  Statligt stöd lämnas i form av statsbidrag till kommun som ansvarar för eller lämnar ekonomiskt bidrag till sådan trafik som ingår i en av kommunen antagen trafikförsörjningsplan och för vilken statligt stöd kan utgå enligt denna förordning.

[S2]Stöd enligt denna förordning lämnas inte till trafik som trafikhuvudman ansvarar för. Bestämmelser om stöd till sådan trafik finns i förordningen (1985:167) om statligt stöd till lokal och regional kollektiv persontrafik. Förordning (1985:169).

5 §  Statsbidrag utgår för bidragsår. Bidragsåret omfattar tiden den 1 juli-den 30 juni. Föreligger skäl därtill får dock transportrådet bestämma att bidragsåret skall omfatta annan tid. Förordning (1981:709).

Statsbidragets beräkning

6 §  Statsbidrag utgår för den del av kostnaderna som belöper på högst en förbindelse i veckan mellan varje fast bosättningsställe och närmaste eller lättast tillgängliga serviceort, arbetsplats eller liknande. Härvid skall kostnaderna fördelas lika på samtliga flygturer av samma slag inom det område som trafikeras.

[S2]Bidrag beräknas till 17,5 procent av den i första stycket angivna delen av kostnaderna. Bidraget får inte överstiga det totala underskottet i trafiken under bidragsåret. Förordning (1986:624).

7 §  Föreligger synnerliga skäl kan bidrag utgå utöver vad som följer av 6 § första stycket eller med högre procentsats än som anges i 6 § andra stycket.

Förfarandet i ärenden om statsbidrag

8 §  En kommun som önskar erhålla bidrag enligt denna förordning skall senast den 15 februari närmast före bidragsåret till länsstyrelsen ge in en av kommunen antagen trafikförsörjningsplan för bidragsåret. Om det finns särskilda skäl får transportrådet besluta att även en senare ingiven plan skall prövas. Förordning (1985:169).

9 §  Upphör att gälla genom förordning (1981:709).

10 §  Länsstyrelsen granskar trafikförsörjningsplanen. Om det behövs för bedömning av frågan om statsbidrag, skall länsstyrelsen överlägga med kommunen om uppläggningen av trafiken.

[S2]Senast den 31 mars närmast före bidragsåret skall länsstyrelsen till transportrådet överlämna trafikförsörjningsplanen tillsammans med eget yttrande. Förordning (1985:169).

11 §  Transportrådet granskar den av länsstyrelsen överlämnade trafikförsörjningsplanen. Föreligger fråga som avses i 7 § prövas den av rådet.

[S2]Transportrådet meddelar före den 1 juni närmast före bidragsåret beslut i frågan om trafikförsörjningsplanen kan godkännas som underlag för ansökan om statsbidrag. Innan beslut meddelas skall transportrådet samråda med luftfartsverket.

[S3]Kommunen och länsstyrelsen skall underrättas om transportrådets beslut enligt andra stycket. Förordning (1985:169).

12 §  Ansökan om statsbidrag enligt denna förordning skall ges in till länsstyrelsen senast den 30 september närmast efter bidragsåret. Föreligger särskilda skäl får dock transportrådet besluta att senare inkommen ansökan skall prövas. Förordning (1981:709).

13 §  Till ansökningshandling skall fogas redogörelse över den under bidragsåret utförda trafiken. I redogörelsen skall anges

 1. den utförda trafikens överensstämmelse med den godkända trafikförsörjningsplanen,
 2. vilka flygplanstyper som har använts i trafiken,
 3. det ekonomiska utfallet av trafiken,
 4. kommunens faktiska kostnader för trafiken.

[S2]Sökanden är skyldig att på begäran av länsstyrelsen eller transportrådet lämna de ytterligare uppgifter som behövs för prövningen av frågan om statsbidrag. Lämnar sökanden inte begärda uppgifter får ansökningen avslås. Förordning (1985:169).

14 §  Länsstyrelsen granskar inkomna ansökningar om statsbidrag.

[S2]Senast den 31 oktober närmast efter bidragsåret skall länsstyrelsen till transportrådet överlämna ansökningshandlingarna tillsammans med eget yttrande. Förordning (1981:709).

15 §  Fråga om statsbidrag enligt denna förordning prövas av transportrådet.

[S2]Sedan bidrag har beviljats skall transportrådet snarast möjligt betala ut bidraget. Förordning (1981:709).

Övriga frågor

16 §  Ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna förordning meddelas av transportrådet efter samråd med luftfartsverket. Föreligger särskilda skäl får nämnden föreskriva de avvikelser som behövs i fråga om förfarandet i bidragsärenden. Rådet tillhandahåller de blanketter som behövs i ärenden om statsbidrag enligt förordningen. Förordning (1981:709).

17 §  Talan mot beslut av transportrådet enligt denna förordning förs hos regeringen genom besvär. Mot beslut enligt 11 § andra stycket får talan inte föras. Förordning (1981:709).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1978:447) om statligt stöd till fjällflygtrafik

Förarbeten
Prop. 1977/78:92

Förordning (1981:709) om ändring i förordningen (1978:447) om statligt stöd till fjällflygtrafik

  Omfattning
  upph. 9 §; ändr. 5, 8, 10-17 §§

Förordning (1985:169) om ändring i förordningen (1978:447) om statligt stöd till fjällflygtrafik

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1985 och tillämpas första gången i fråga om bidragsåret 1985/86.
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4, 8, 10, 11, 13 §§
  Ikraftträder
  1985-05-01

Förordning (1986:624) om ändring i förordningen (1978:447) om statligt stöd till fjällflygtrafik

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling. Den skall dock tillämpas från och med bidragsåret 1986/87.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:100
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1986-07-15

Förordning (1987:100) om upphävande av förordningen (1978:447) om statligt stöd till fjällflygtrafik

  Övergångsbestämmelse

  Regeringen föreskriver att förordningen (1978:447) om statligt stöd till fjällflygtrafik skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1987. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om statsbidrag som avser bidragsåret 1986/87.
  Transportrådet får även efter utgången av juni 1987 upphäva de föreskrifter som rådet har meddelat med stöd av den upphävda förordningen.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:100
  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1987-07-01