Upphävd författning

Förordning (1978:560) med instruktion för lokal värderingsnämnd

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1978-06-08
Ändring införd
SFS 1978:560
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Bestämmelser om lokal värderingsnämnds uppgifter finns i förfogandelagen (1978:262), ransoneringslagen (1978:268) och förfogandeförordningen (1978:558).

2 §  Nämnden skall inom ramen för sin verksamhet på begäran lämna andra myndigheter upplysningar och biträde. Av andra myndigheter har nämnden rätt att få de upplysningar och det biträde som behövs för verksamheten och som kan lämnas av myndigheterna.

Organisation

3 §  Bestämmelser om nämndens sammansättning finns i 25 och 26 §§förfogandelagen (1978:262).

4 §  Hos nämnden finns en sekreterare.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita ytterligare arbetsbiträde.

Ärendenas handläggning

5 §  Bestämmelser om beslutförhet och omröstning till beslut finns i 27 § förfogandelagen (1978:262).

[S2]Bestämmelserna i 27 § förfogandelagen gäller också vid avgörande av administrativt ärende, om inte annat följer av 15 kap. 7 § lagen (1976:600) om offentlig anställning eller 26 § anställningsförordningen (1965:601).

[S3]I arbetsordning eller genom särskilt beslut får nämnden överlämna åt ordföranden eller sekreteraren att avgöra administrativt ärende, om ärendet inte gäller frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning eller eljest är av sådan beskaffenhet att det bör avgöras enligt 27 § förfogandelagen.

6 §  Nämnden sammanträder så ofta länsstyrelsen eller ordföranden anser att det behövs.

7 §  Ärende enligt förfogandelagen (1978:262), ransoneringslagen (1978:268) eller förfogandeförordningen (1978:558) avgörs efter muntlig förhandling eller föredragning. Annat ärende avgörs efter föredragning.

[S2]Föredragning ankommer på sekreteraren eller på särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges att ärende som handläggs enligt 5 § tredje stycket avgörs utan föredragning.

[S3]Ordföranden får själv överta beredning och föredragning av ärende.

8 §  Vid nämndens sammanträden förs protokoll. Protokoll vid muntlig förhandling skall innehålla uppgift om nämndens sammansättning, parterna, kort redogörelse för förhandlingens gång och för den utredning som förebringas vid förhandlingen. I protokollet skall också antecknas vad som förekommer vid förhandlingen i fråga om yrkanden, medgivanden, bestridanden, invändningar, vitsordanden och utsagor av sakkunniga.

[S2]Protokoll vid muntlig förhandling förs och undertecknas av sekreteraren. Protokoll vid föredragning förs och undertecknas av föredraganden. Protokollförare kan också vara annan som ordföranden förordnar. När protokollet är uppsatt, gör ordföranden anteckning därom på protokollet med angivande av dagen för anteckningen och utsättande av namn eller signatur.

[S3]I fråga om syn på stället gäller bestämmelserna i första och andra styckena om protokoll vid muntlig förhandling i tillämpliga delar.

9 §  I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:897).

10 §  Ordföranden eller sekreteraren får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden samt pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar och överklagande av nämndens beslut. Förordning (1986:897).

Tjänstetillsättning

11 §  Om förordnande av nämndens ledamöter och ersättare för dem föreskrivs i 20 § förfogandeförordningen (1978:558).

12 §  Sekreterare och annan personal antas av länsstyrelsen.

Övriga bestämmelser

13 §  Hos nämnden förs diarier över ärenden och inkommande handlingar.

14 §  Ordföranden skall övervaka att nämndens arbete bedrivs i föreskriven ordning och med största möjliga skyndsamhet.

15 §  I skrivelse till regeringen eller chef för departement skall anges vem som har fattat det beslut som skrivelsen avser och vem som har varit föredragande. Har skiljaktig mening förekommit i ärendet, skall den anges i skrivelsen eller framgå av protokollsutdrag som bifogas.

16 §  Talan mot beslut av nämnden i administrativt ärende förs hos riksvärderingsnämnden genom besvär, om inte annat är särskilt föreskrivet.

Ändringar

Förordning (1978:560) med instruktion för lokal värderingsnämnd

Förordning (1986:897) om ändring i förordningen (1978:560) med instruktion för lokal värderingsnämnd

  Omfattning
  ändr. 9, 10 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:1043

  Omfattning
  upph.