Upphävd författning

Förordning (1978:632) med instruktion för försäkringsöverdomstolen

Departement
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1978-06-29
Ändring införd
SFS 1978:632 i lydelse enligt SFS 1994:911
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Bestämmelserna i 4--6 §§, 7 § 1--3 samt 9, 14--16, 28 och 29 §§verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på försäkringsöverdomstolen. Bestämmelserna i 28 och 29 §§ gäller dock endast i fråga om administrativa ärenden. Förordning (1988:319).

Organisation

2 §  I domstolen finns en president, försäkringsdomare och icke lagfarna ledamöter. Därutöver finns dels föredragande och annan personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen eller domstolsverket meddelar, dels ytterligare personal om det behövs och medel finns tillgängliga. Förordning (1988:319).

3 §  Presidenten är chef för domstolen i administrativt hänseende. När presidenten är förhindrad att utöva sin tjänst eller när tjänsten är ledig, utövas denna av den i tjänsten äldste försäkringsdomaren, om regeringen inte har förordnat en annan vikarie. Förordning (1980:291).

4 §  Ledamöter, föredragande och övrig personal indelas till tjänstgöring efter domstolens bestämmande.

Handläggning av mål

5 §  Inkommande mål fördelas på rotlar. Rotlarna innehas av föredragande.

[S2]Grunderna för målens fördelning på rotlar skall framgå av arbetsordningen. Förordning (1988:319).

6 §  Mål avgörs efter föredragning. Om muntlig förhandling äger rum får föredragningen begränsas.

7 §  Domstolen utser för varje rotel en försäkringsdomare som har att leda beredningen av målen på roteln. Försäkringsdomare, som stadigvarande tjänstgör som ordförande, kan befrias från att leda beredningen av mål.

8 §  Föredragande bereder och föredrar målen på sin rotel och biträder i övrigt vid målens handläggning enligt de riktlinjer och i den omfattning domstolen bestämmer.

[S2]Föredragande skall hålla den försäkringsdomare som har att leda beredningen underrättad om målen på roteln och, så snart anledning därtill förekommer, rådgöra med denne om målens beredning.

9 §  Vid beredning av mål får föredragande inte

 1. meddela förordnande i avvaktan på målets avgörande,
 2. förordna att part skall underkasta sig läkarundersökning eller annan åtgärd,
 3. avvisa utredning,
 4. avvisa ombud eller biträde,
 5. besluta om muntlig förhandling eller syn på stället,
 6. utdöma vite eller annan påföljd,
 7. förordna om ersättning för någons medverkan i målet,
 8. pröva ansökningar om allmän rättshjälp eller besluta i frågor om byte av biträde enligt rättshjälpslagen (1972:429). Förordning (1979:947).

10 §  Domstolen får förordna annan tjänsteman att enligt de riktlinjer och i den omfattning domstolen bestämmer svara för åtgärder i anslutning till målens beredning och handläggning.

11 §  Målen tas upp till beredning och föredragning i den tur som de har kommit in, om inte särskilda omständigheter föranleder annat.

[S2]Ett mål eller en fråga som har kommit upp i ett mål skall handläggas med förtur, om målet eller frågan av någon särskild anledning bör avgöras skyndsamt. Förordning (1991:35).

12 §  Vid föredragning, muntlig förhandling eller syn på stället tjänstgör presidenten eller någon av de fyra i tjänsten äldsta av försäkringsdomarna som ordförande. Vid förfall för någon av dessa kan även en annan försäkringsdomare tjänstgöra som ordförande. Förordning (1982:142).

Handläggning av administrativa ärenden

13 §  Administrativa ärenden avgörs i plenum, i kollegium eller av presidenten.

14 §  Plenum består vid handläggning av administrativa ärenden av presidenten som ordförande, övriga ledamöter i domstolen och den tjänsteman som svarar för handläggning av administrativa ärenden.

15 §  Kollegium består av presidenten som ordförande, tre försäkringsdomare och den tjänsteman som svarar för handläggning av administrativa ärenden.

[S2]För försäkringsdomare som ingår i kollegium finns en ersättare som inträder vid förfall för denne. Ledamöter och ersättare utses för högst ett år i sänder.

16 §  I plenum avgörs ärenden som avser

 1. yttranden i lagstiftningsfrågor som rör domstolens organisation,
 2. viktigare frågor om domstolens organisation eller arbetsformer,
 3. frågor om att utse de försäkringsdomare som skall ingå i kollegiet och ersättare för dessa. Förordning (1988:319).

17 §  I kollegium avgörs ärenden som avser

 1. andra yttranden i lagstiftningsfrågor än sådana som avses i 16 §,
 2. förslag till domstolsverket i fråga om anslagsframställningar,
 3. tillsättande av tjänster som chefsföredragande och föredragande,
 4. förslag om tillsättande av tjänsten som ansvarig handläggare av administrativa ärenden,
 5. förslag till förordnande av särskilda sakkunniga,
 6. annat skiljande från tjänster och uppdrag än avskedande. Förordning (1988:319).

18 §  Ärende, som skall avgöras i plenum, i kollegium eller av presidenten, får överlåtas till avgörande i annan ordning om det bestäms i den ordning som har föreskrivits för ärendets avgörande. Därvid får ärende överlåtas till avgörande av domstolen i annan sammansättning än plenum eller kollegium eller av annan tjänsteman än presidenten.

19 §  I ärende i plenum eller kollegium är domstolen beslutför när minst hälften av dem som skall delta är närvarande. När ärende av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga närvara. Sådant ärende får avgöras i frånvaro av presidenten endast om ärendet inte tål uppskov. Förordning (1988:319).

20 §  Den tjänsteman som svarar för handläggning av administrativa ärenden föredrar sådana ärenden, om inte domstolen bestämmer annat. Förordning (1988:319).

Tjänstetillsättning m. m.

21 §  Om utnämning av ordinarie domare och förordnande av icke lagfarna ledamöter finns föreskrifter i lagen (1978:28) om försäkringsöverdomstolen. Förordning (1991:545).

22 §  Tjänsten som ansvarig handläggare av administrativa ärenden tillsätts av domstolsverket efter förslag av domstolen. Ansökningshandlingarna ges in till domstolen.

[S2]Övriga tjänster tillsätts av domstolen. Förordning (1988:319).

23 §  Till föredragande förordnas den som

 1. har tjänstgjort som föredragande i försäkringsrätt under minst ett år, eller
 2. har antagits som fiskal i hovrätt eller kammarrätt. Förordning (1986:150).

23 a §  Domstolens beslut i ärenden om tillsättande av tjänster som föredragande eller vikariat på sådana tjänster får överklagas hos regeringen. Domstolens beslut i andra administrativa ärenden får överklagas hos domstolsverket, om inte annat är särskilt föreskrivet.

[S2]Domstolsverkets beslut i ett överklagat ärende i fråga om tillsättande av tjänster får inte överklagas. Förordning (1988:319).

24 §  Domstolen beslutar om ledighet för presidenten och försäkringsdomarna.

[S2]I fråga om övrig personal beslutar domstolen om semester, ledighet för sjukdom och obligatorisk militärtjänstgöring, ledighet med föräldrapenningförmån i samband med barns födelse eller, under högst 30 dagar varje kalenderår, annan ledighet. Förordning (1988:319).

24 a §  Om annan ledighet än som avses i 24 § andra stycket beslutar domstolsverket, såvida inte regeringen i samband med förordnande angående offentligt uppdrag har beslutat om ledigheten. Domstolsverket får lämna över till domstolen att besluta om ledighet. Förordning (1988:319).

Övriga bestämmelser

25 §  Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande också när det gäller föredragande.

[S2]Försäkringsöverdomstolens befogenhet att besluta i sådana frågor utövas av Domstolsverket. Förordning (1994:911).

25 a §  Besked om bisyssla enligt 12 § anställningsförordningen (1994:373) lämnas när det gäller presidenten av regeringen och när det gäller försäkringsdomare av Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. Förordning (1994:911).

26 §  Förordningen (1979:575) om protokollföring m. m. vid de allmänna förvaltningsdomstolarna gäller i tillämpliga delar. Vad som sägs om regeringsrätten skall därvid tillämpas på domstolen. Domar och andra beslut, som har satts upp särskilt, skall dock undertecknas av de lagfarna ledamöter som har deltagit i avgörandet. Förordning (1980:626).

Ändringar

Förordning (1978:632) med instruktion för Försäkringsöverdomstolen

Förordning (1979:947) om ändring i förordningen (1978:632) med instruktion för försäkringsöverdomstolen

  Omfattning
  ändr. 9 §

Förordning (1980:291) om ändring i förordningen (1978:632) med instruktion för försäkringsöverdomstolen

  Omfattning
  ändr. 3, 12 §§

Förordning (1980:626) om ändring i förordningen (1978:632) med instruktion för försäkringsöverdomstolen

  Omfattning
  ändr. 26 §

Förordning (1982:142) om ändring i förordningen (1978:632) med instruktion för försäkringsöverdomstolen

  Omfattning
  ändr. 12, 24 §§

Förordning (1986:150) om ändring i förordningen (1978:632) med instruktion för försäkringsöverdomstolen

  Omfattning
  ändr. 17, 23 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1986:884) om ändring i förordningen (1978:632) med instruktion för försäkringsöverdomstolen

  Omfattning
  ändr. 19, 20 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1988:319) om ändring i förordningen (1978:632) med instruktion för försäkringsöverdomstolen

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 5, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25; nya 23 a, 24 a, 25 a §§; omtryck
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1991:35) om ändring i förordningen (1978:632) med instruktion för försäkringsöverdomstolen

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1991-03-01

Förordning (1991:545) om ändring i förordningen (1978:632) med instruktion för försäkringsdomstolen

  Omfattning
  ändr. 21 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1994:911) om ändring i förordningen (1978:632) med instruktion för Försäkringsöverdomstolen

Omfattning
ändr. 25, 25 a §§
Ikraftträder
1994-07-01

Förordning (1995:569) om upphävande av förordningen (1978:632) med instruktion för Försäkringsöverdomstolen

  Omfattning
  upph.