Upphävd författning

Förordning (1978:633) med försäkringsrättsinstruktion

Departement
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1978-06-29
Ändring införd
SFS 1978:633
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Försäkringsrätten för Mellansverige är administrativt samordnad med kammarrätten i Stockholm, försäkringsrätten för Södra Sverige med kammarrätten i Jönköping och försäkringsrätten för Norra Sverige med kammarrätten i Sundsvall.

[S2]Kammarrättspresidenten är administrativ chef för försäkringsrätten.

[S3]Bestämmelserna i 4--6 §§, 7 § 1--3 samt 9, 14--16, 28 och 29 §§verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på försäkringsrätterna. Bestämmelserna i 28 och 29 §§ gäller dock endast i fråga om administrativa ärenden.

[S4]Med chefen förstås vid tillämpning av verksförordningen kammarrättspresidenten. Förordning (1991:544).

Organisation

2 §  I försäkringsrätt finns försäkringsrättsråd och andra anställda i enlighet med vad som har beslutats av regeringen eller domstolsverket samt ytterligare personal om det behövs och medel finns tillgängliga.

[S2]Det försäkringsrättsråd som är chef för försäkringsrätten leder arbetet vid försäkringsrätten under kammarrättspresidenten. Förordning (1991:544).

3 §  I försäkringsrätt finns det antal avdelningar som regeringen bestämmer. Dessutom finns en enhet för administrativa ärenden.

4 §  Kammarrättspresidenten delar in personalen till tjänstgöring på avdelningar och övriga enheter i försäkringsrätten efter samråd med chefen för försäkringsrätten.

[S2]Chefen för försäkringsrätten är ordförande på en av avdelningarna. Förordning (1991:544).

5 §  Ordförande på avdelning leder och planerar arbetet på avdelningen samt indelar ledamöterna till tjänstgöring efter de riktlinjer som försäkringsrätten fastställer.

[S2]Vice ordförande på avdelning är ställföreträdare för ordföranden och biträder ordföranden i dennes åligganden.

Handläggning av mål

6 §  Inkommande mål fördelas på rotlar. Varje ledamot på avdelning utom ordföranden innehar rotel.

Grunderna för målens fördelning på rotlar skall framgå av arbetsordningen. */k/ Förordning (1988:320). */-k/

7 §  Mål avgörs efter föredragning, om fler än en domare deltar i avgörandet. Om muntlig förhandling äger rum får föredragningen begränsas. */k/ Förordning (1982:143). */-k/

8 §  Rotelinnehavaren svarar för handläggningen av de mål på roteln som får avgöras av enbart en ledamot. I fråga om övriga mål på roteln svarar rotelinnehavaren för beredningen och deltar, om inte särskilda skäl föranleder annat, i egenskap av referent i målens handläggning och avgörande. Förordning (1991:544).

9 §  */k/ har upphävts genom förordning (1982:143). */-k/

10 §  Kammarrättsfiskaler, kammarrättsfiskalsaspiranter och andra som förordnas till det biträder med beredning av mål enligt de riktlinjer och i den omfattning försäkringsrätten bestämmer samt föredrar målen i den mån föredragningen inte görs av rotelinnehavaren. Förordning (1991:544).

11 §  Försäkringsrätten får förordna annan tjänsteman att enligt de riktlinjer och i den omfattning domstolen bestämmer svara för åtgärder i anslutning till målens beredning och handläggning.

12 §  Ett mål skall avgöras så snart det kan ske. Ett mål eller en fråga som har kommit upp i ett mål skall handläggas med förtur, om målet eller frågan av någon särskild anledning bör avgöras skyndsamt. Vilka mål som är förtursmål bestäms i arbetsordningen. Förordning (1991:36).

13 §  Vid föredragning, muntlig förhandling eller syn på stället tjänstgör ordförande eller vice ordförande på avdelning som ordförande. Den som tjänstgör som ordförande skall vara ordinarie domare i försäkringsrätt eller kammarrätt eller, efter förordnande av regeringen, uppehålla tjänst som ordförande eller vice ordförande. Om det föreligger särskilda skäl får försäkringsrätten för ett särskilt mål förordna den som är eller har varit ordinarie domare i försäkringsrätt eller kammarrätt att tjänstgöra som ordförande. Förordning (1991:544).

14 §  Dom eller beslut i mål eller däri uppkommen fråga skall färdigställas så snart det kan ske och senast inom fyra veckor efter föredragningen. Är målet av vidlyftig beskaffenhet eller föreligger annan särskild omständighet får färdigställandet anstå under tid som oundgängligen behövs.

Handläggning av administrativa ärenden

15 §  Kammarrättspresidenten får uppdra åt chefen för försäkringsrättenatt i sitt ställe avgöra ärenden som är av sådant slag att de inte behöver avgöras av kammarrättspresidenten. Förordning (1991:544).

16 § har upphävts genom förordning (1991:544).
17 § har upphävts genom förordning (1991:544).
18 § har upphävts genom förordning (1991:544).
19 § har upphävts genom förordning (1991:544).
20 § har upphävts genom förordning (1991:544).
21 § har upphävts genom förordning (1991:544).
22 § har upphävts genom förordning (1991:544).
23 § har upphävts genom förordning (1991:544).
24 § har upphävts genom förordning (1991:544).
25 § har upphävts genom förordning (1991:544).
26 § har upphävts genom förordning (1991:544).

Administrativa beslut m.m.

26 a §  Försäkringsrättens beslut i administrativa ärenden får överklagas hos domstolsverket, om inte annat är särskilt föreskrivet.

[S2]Försäkringsrättens beslut i fråga om vikariat på tjänst som ordinarie domare får överklagas hos tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. Nämndens beslut i sådana ärenden får inte överklagas. Förordning (1991:544).

27 §  Försäkringsrätten beslutar om semester, ledighet för sjukdom och obligatorisk militärtjänstgöring, ledighet med föräldrapenningförmån i samband med barns födelse eller, under högst 30 dagar varje kalenderår, annan ledighet.

[S2]Om annan ledighet beslutar domstolsverket, såvida inte regeringen i samband med ett förordnande angående offentligt uppdrag har beslutat om sådan ledighet. Domstolsverket får lämna över till försäkringsrätten att besluta om ledighet. */k/ Förordning (1988:320). */-k/

28 §  När chefen för försäkringsrätten är förhindrad att utöva sin tjänst eller när tjänsten är ledig, utövas denna av den främste av försäkringsrättens tjänstgörande ordinarie ledamöter, om regeringen inte har förordnat en annan vikarie. */k/ Förordning (1988:320). */-k/

29 §  Vikarie för ledamot i försäkringsrätt förordnas när det behövs för arbetets behöriga gång. Förordning (1991:544).

Övriga bestämmelser

30 §  Bestämmelsen i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning gäller även kammarrättsassessorer, kammarrättsfiskaler och kammarrättsfiskalsaspiranter som tjänstgör i försäkringsrätt.

[S2]Myndighetens befogenheter enligt 15 kap. 1 § lagen om offentlig anställning utövas av kammarrätten. Befogenheten enligt 15 kap. 3 § samma lag utövas av domstolsverket. Förordning (1991:544).

30 a §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas i fråga om tjänster som regeringen tillsätter av tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. */k/ Förordning (1988:320). */-k/

31 §  Förordningen (1979:575) om protokollföring m.m. vid de allmänna förvaltningsdomstolarna skall i tillämpliga delar gälla för försäkringsrätt. Vad som sägs om kammarrätt skall därvid gälla för försäkringsrätt. Domar och andra beslut som har satts upp särskilt eller tecknats på en handling i akten skall undertecknas av de försäkringsrättsråd, kammarrättsassessorer och lagfarna ledamöter i kammarrätt eller länsrätt som har deltagit i avgörandet, eller när en domare ensam meddelat avgörandet, av denne. Förordning (1991:544).

 • DVFS 1992:3: Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifter om dagbokföring och statistikregistrering i mål i försäkringsöverdomstolen och försäkringsrätterna

32 §  Försäkringsrätt skall tillställa riksförsäkringsverket avskrift av meddelade domar och beslut.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1978:633) med försäkringsrättsinstruktion

Förordning (1979:948) om ändring i förordningen (1978:633) med försäkringsrättsinstruktion

  Omfattning
  ändr. 9 §

Förordning (1980:625) om ändring i förordningen (1978:633) med försäkringsrättsinstruktion

  Omfattning
  ändr. 31 §

Förordning (1982:143) om ändring i förordningen (1978:633) med försäkringsrättsinstruktion

  Omfattning
  upph. 9 §; ändr. 7, 8, 17, 27, 31 §§

Förordning (1982:536) om ändring i förordningen (1978:633) med försäkringsrättsinstruktion

  Omfattning
  upph. 24 §; ändr. 19 §

Förordning (1986:151) om ändring i förordningen (1978:633) med försäkringsrättsinstruktion

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987.
  2. Äldre bestämmelser i 26 § tillämpas fortfarande för den som förordnats som föredragande före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 13, 19, 26, 29 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1986:885) om ändring i förordningen (1978:633) med försäkringsrättsinstruktion

  Omfattning
  ändr. 21, 22 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1988:320) om ändring i förordningen (1978:633) med försäkringsrättsinstruktion

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 6, 13, 19, 21-23, 25-28, 30 §§; nya 24, 26 a, 30 a §§; omtryck
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:1170) om ändring i förordningen (1978:633) med försäkringsrättsinstruktion

  Omfattning
  ändr. 16, 26 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:753) om ändring i förordningen (1978:633) med försäkringsrättsinstruktion

  Omfattning
  ny 25 a §
  Ikraftträder
  1989-10-16

Förordning (1991:36) om ändring i förordningen (1978:633) med försäkringsrättsinstruktion

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1991-03-01

Förordning (1991:544) om ändring i förordningen (1978:633) med försäkringsrättsinstruktion

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.
  2. Ärenden som avser yttranden i lagstiftningsfrågor handläggs på avdelning i försäkringsrätt. Försäkringsrättens chef bör om möjligt delta när sådana ärenden avgörs. Övriga frågor som enligt äldre bestämmelser ankommer på en försäkringsrätts kollegium avgörs i stället av kollegiet i den kammarrätt med vilken försäkringsrätten är administrativt samordnad.
  Omfattning
  upph. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 §§, rubr. närmast före 23 §; ändr. 1, 2, 4, 8, 10, 13, 15, 26 a, 29, 30, 31 §§; ny rubr. närmast före 26 a §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:19) om upphävande av förordningen (1978:633) med försäkringsrättsinstruktion

  Övergångsbestämmelse

  1. Mål som inte avgjorts av försäkringsrätt vid upphävandet skall överlämnas till den kammarrätt som med tillämpning av föreskrifterna om beslut i första instans av förvaltningsmyndighet i 1 § förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m. m. är behörig. När beslut har meddelats av allmän försäkringskassa i Kristianstads län eller Malmöhus län skall målet dock överlämnas till kammarrätten i Jönköping.
  Mål som överlämnas skall förtecknas. Domstolsverket fastställer formulär för sådana förteckningar och meddelar föreskrifter i övrigt för inventeringen av mål. Försäkringsrätterna skall underrätta parterna om vilken kammarrätt som kommer att handlägga målet.
  Första stycket skall tillämpas också i fråga om mål som avgjorts av försäkringsrätt och som försäkringsöverdomstolen visar åter till lägre rätt.
  1. Om ett sammanträde för en muntlig förhandling sätts ut av försäkringsrätt till en tidpunkt efter den 30 juni 1992, skall det av kallelsen till sammanträdet framgå att handläggningen äger rum vid den kammarrätt till vilken målet skall överlämnas.
  2. Om en frist i ett mål sätts ut av försäkringsrätt till tid efter den 30 juni 1992, skall det anges att den åtgärd som fristen avser efter den dagen skall fullgöras hos den kammarrätt till vilken målet skall överlämnas.
  3. Frågor om delgivning av försäkringsrätternas domar och beslut skall efter upphävandet skötas av kammarrätten i Stockholm såvitt avser försäkringsrätten för Mellansverige, kammarrätten i Jönköping såvitt avser försäkringsrätten för Södra Sverige och kammarrätten i Sundsvall såvitt avser försäkringsrätten för Norra Sverige. Dessa kammarrätter skall efter upphävandet också beträffande överklagade domar och beslut göra den prövning som försäkringsrätterna enligt 7 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) varit skyldiga att göra.
  4. Frågor om rättelser eller kompletteringar enligt 32 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) av domar och beslut som har meddelats av försäkringsrätt skall efter upphävandet prövas av den kammarrätt som avses i punkt 4.
  5. Försäkringsrätternas arkiv avslutas den 30 juni 1992 och övertas av de kammarrätter som avses i punkt 4. Arkiven lämnas till arkivmyndighet vid den tidpunkt och i den omfattning som kammarrätten och riksarkivet kommer överens om.
  Omfattning
  upph.