lagen.nu

Lag (1978:800) om namn och bild i reklam

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1978-02-22
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the National Library of Sweden

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

1 § Näringsidkare får icke vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet använda framställning i vilken annans namn eller bild utnyttjas utan dennes samtycke. Med namn jämställs annan beteckning som klart utpekar viss person.

Vad i första stycket sägs om näringsidkare gäller även anställd hos näringsidkare och annan som handlar på näringsidkares vägnar.

Rättsfall (1)

NJA 2017 s. 217: Lagen om namn och bild i reklam. En kommuns användning av en bild i samband med...

Lagrumshänvisningar hit (4)

2 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 1 § skall dömas till böter.

I fråga om medverkan till sådan gärning tillämpas 23 kap. 4 och 5 §§ brottsbalken.

Rättsfall (2)

NJA 1999 s. 749: Bilden av en känd skådespelare har utan dennes samtycke återgivits på baksidan...
RH 1993:20: Fråga om ansvar enligt lagen (1978:800) om namn och bild i reklam för införande...

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 § Den som bryter mot 1 § eller medverkar till sådan handling skall utge skäligt vederlag till den vars namn eller bild har utnyttjats. Sker det uppsåtligen eller av oaktsamhet, skall ersättning utgå också för annan skada. Vid bedömande om och i vad mån sådan skada har uppstått tas hänsyn även till lidande och andra omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.

Den som har arbetstagare i sin tjänst är skyldig att utge ersättning enligt första stycket i anledning av handling som arbetstagaren företar i tjänsten. Arbetstagare är ersättningsskyldig för sådan handling endast i den mån synnerliga skäl föreligger.

Rättsfall (1)

NJA 1999 s. 749: Bilden av en känd skådespelare har utan dennes samtycke återgivits på baksidan...

4 § Vid överträdelse av 1 § kan rätten, på yrkande av den vars namn eller bild har utnyttjats, efter vad som är skäligt till förebyggande av fortsatt missbruk förordna, att hjälpmedel som har använts vid handlingen eller framställning som finns på vara, förpackning, reklamtryck eller dylikt skall ändras eller att egendomen skall förstöras eller mot lösen utlämnas till den vars namn eller bild har utnyttjats.

5 § Brott som avses i 2 § får åtalas av åklagare endast om målsägande angiver brottet till åtal eller åtal är påkallat från allmän synpunkt.

6 § Den som har brutit mot 1 § eller medverkat till sådan handling eller är ersättningsskyldig enligt 3 § andra stycket kan i mål enligt denna lag, på yrkande av den vars namn eller bild har utnyttjats, efter omständigheterna åläggas att bekosta tryckning i en eller flera tidningar av dom i målet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1978:800

Departement
Justitiedepartementet L5
Förarbeten
Prop. 1978/79:2, LU 1978/79:6, rskr 1978/79:46
SFS-nummer
1978:800
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation