Upphävd författning

Förordning (1978:992) om lån för underhåll av vissa bostadshus

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1978-12-21
Ändring införd
SFS 1978:992
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  För underhåll av vissa bostadshus utgår lån av statsmedel (underhållslån) enligt denna förordning.

2 §  Låneverksamheten handhas av plan- och bostadsverket, länsbostadsnämnderna och kommunerna.

[S2]Organ för kommuns låneförmedling och verksamhet som sammanhänger med den (förmedlingsorgan) är kommunstyrelsen, om ej kommunen har beslutat att låneverksamheten skall handhas av annat kommunalt organ. Förordning (1988:311).

Förutsättningar för lån m.m.

3 §  Underhållslån lämnas för åren 1979-1981 till ägare av flerfamiljshus under förutsättning att huset har färdigställts under något av åren 1965-1975 samt att huset har uppförts med stöd av bostadslån enligt bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) eller motsvarande äldre bestämmelser eller att räntelån enligt räntelånekungörelsen (1967:553) har beviljats för huset.

[S2]Som ytterligare förutsättning för lån gäller att lägenheterna i huset är avsedda att upplåtas med hyresrätt.

[S3]Med flerfamiljshus jämställs i den omfattning plan- och bostadsverket föreskriver sådant småhus som uppfyller förutsättningarna i första stycket och som är avsett att upplåtas med hyresrätt. Förordning (1988:311).

4 §  Underhållslån beviljas efter ansökan för ett kalenderår i sänder. Lån utgår med belopp som motsvarar de av sökanden beräknade kostnaderna för underhållsåtgärder under året i hus som tillhör sökanden och som är avsedda att upplåtas på sätt som anges i 3 §. Lånet får dock inte överstiga 15 kronor per kvadratmeter bostadslägenhetsyta i sökandens samtliga i samma kommun belägna hus som uppfyller förutsättningarna i 3 §.

5 §  Är låntagaren ett allmännyttigt bostadsföretag skall säkerhet för underhållslån ställas i form av borgen av kommunen som för egen skuld.

[S2]För lån till annan än kommun eller allmännyttigt bostadsföretag skall säkerheten utgöras av borgen som för egen skuld eller av panträtt i fastighet eller tomträtt. Sådan borgen eller panträtt får godtas endast om den kan antas utgöra betryggande säkerhet för lånet.

Ränta och amortering

6 §  Underhållslån löper med ränta från utbetalningsdagen. Räntesatsen fastställs av regeringen för ett kalenderår i sänder.

7 §  Underhållslån skall amorteras från halvårsskiftet närmast efter utbetalningsdagen. Amorteringstiden är 15 år.

8 §  Ränta och amortering betalas i form av lika stora årliga annuiteter, som beräknas efter 10 procent ränta och amorteringstiden för lånet.

[S2]Är den räntesats som fastställs enligt 6 § högre än 10 procent betalas jämte annuiteten en tilläggsränta som svarar mot skillnaden. Är den fastställda räntesatsen lägre än 10 procent minskas annuiteten med ett belopp som svarar mot ränteskillnaden.

9 §  Ränta och amortering betalas halvårsvis i efterskott. Har lånet betalats ut under månaden närmast före ett halvårsskifte, betalas ränta för den månaden vid nästa halvårsskifte.

[S2]På belopp som ej betalas inom föreskriven tid skall låntagaren erlägga dröjsmålsränta efter en räntesats som med en procentenhet överstiger den som gäller för lånet.

10 §  Plan- och bostadsverket får föreskriva att vid tillämpningen av 7 och 9 §§ halvår skall omfatta annan period om sex månader än kalenderhalvår. Förordning (1988:311).

11 §  Låntagaren är skyldig att underkasta sig de ändringar i fråga om ränta som regeringen bestämmer.

Uppsägning och övertagande av lån

12 §  Länsbostadsnämnden kan säga upp lån till betalning helt eller delvis om lånevillkor eller föreskrift beträffande lånet åsidosätts eller om sådant till låntagaren utlämnat lån som anges i 3 § första stycket sägs upp.

13 §  Om det eller de hus som omfattas av underhållslån övergår till ny ägare, skall lånet sägas upp till betalning.

[S2]Omfattar underhållslånet även annat hus än sådant som övergått till ny ägare, skall beslut om uppsägning avse den del av lånet som beräknas belöpa på det eller de hus som har övergått till ny ägare.

[S3]Innan länsbostadsnämnden beslutar om uppsägning av lånet, skall nämnden upplysa den nya ägaren om möjligheten att få lån enligt förordningen (1989:858) om ersättningslån för bostadsändamål och ge denne skälig tid för att ansöka om ett sådant lån. Förordning (1989:864).

Förfarandet i låneärenden m.m.

14 §  Ansökan om underhållslån skall ställas till länsbostadsnämnden och ges in till förmedlingsorganet före den 1 juli det kalenderår som lånet avser.

15 §  Förmedlingsorganet skall vid behov lämna sökanden tillfälle att komplettera ansökningshandlingarna och därefter sända handlingarna med eget yttrande till länsbostadsnämnden.

16 §  Länsbostadsnämnden beslutar om lån och om utbetalning av lån. I beslut om lån skall anges lånebelopp och villkor för lånet. Förordning (1989:580).

17 §  Underhållslånen förvaltas av länsbostadsnämnden på uppdrag av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB. Förordning (1989:580).

Övriga föreskrifter

18 §  Talan mot länsbostadsnämndens beslut i fråga som avses i denna förordning förs hos plan- och bostadsverket genom besvär.

[S2]Mot plan- och bostadsverkets beslut får talan inte föras. Förordning (1988:311).

19 §  Föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av plan- och bostadsverket. Förordning (1988:311).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1978:992) om lån för underhåll av vissa bostadshus

Förarbeten
Prop. 1978/79:66

Förordning (1980:1069) om ändring i förordningen (1978:992) om lån för underhåll av vissa bostadshus

Förordning (1982:538) om ändring i förordningen (1978:992) om lån för underhåll av vissa bostadshus

Förordning (1988:311) om ändring i förordningen (1978:992) om lån för underhåll av vissa bostadshus

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988. Bestämmelserna i 13 § i sin äldre lydelse tillämpas fortfarande om huset har förvärvats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:100
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 10, 13, 16, 18, 19 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1989:580) om ändring i förordningen (1978:992) om lån för underhåll av vissa bostadshus

  Omfattning
  ändr. 16, 17 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:864) om ändring i förordningen (1978:992) om lån för underhåll av vissa bostadshus

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.
  Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande om huset eller husen övergått till ny ägare före ikraftträdandet. I sådana ärenden skall dock de nya bestämmelserna tillämpas, om den nya ägaren begär det och frågan om ersättningslån ännu inte prövats av länsbostadsnämnden.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:89
  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1990-01-01

Ändring, SFS 1991:1929

  Övergångsbestämmelse

  De upphävda förordningarna gäller fortfarande i fråga om lån eller bidrag som har beviljats enligt förordningarna.
  Omfattning
  upph.