Lag (1979:1001) om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1979-12-06
Ändring införd
SFS 1979:1001 i lydelse enligt SFS 2005:441
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  En lagakraftvunnen dom som har meddelats i Danmark, Finland, Island eller Norge och som avser faderskap till barn gäller även i Sverige.

[S2]Med dom jämställs i denna lag förlikning som har ingåtts inför domstol i Danmark.

2 §  En fastställelse av faderskap i annan form än genom dom gäller i Sverige, om fastställelsen har skett i Danmark, Finland, Island eller Norge.

3 §  En dom eller fastställelse som avses i 1 och 2 §§ gäller dock inte i Sverige,

  1. om domen eller fastställelsen står i strid med en här i landet giltig dom i en rättegång som påbörjades innan den andra rättegången inleddes eller innan fastställelsen skedde,
  2. om domen eller fastställelsen står i strid med en här i landet giltig fastställelse av faderskap i annan form än genom dom, såvida denna fastställelse skedde innan rättegången påbörjades eller innan den andra fastställelsen skedde,
  3. om det här eller utomlands pågår en rättegång angående faderskapet som kan leda till en dom som gäller i Sverige och denna rättegång påbörjades innan den andra rättegången inleddes eller innan fastställelsen skedde,
  4. om det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen att erkänna domen eller fastställelsen.

4 §  Väcks vid en svensk domstol talan angående faderskapet till ett barn men pågår redan en rättegång angående faderskapet i Danmark, Finland, Island eller Norge, skall talan avvisas eller förklaras vilande i väntan på lagakraftvunnen dom i den utländska rättegången.

[S2]Pågår en rättegång om faderskap i Danmark, Finland, Island eller Norge, får en svensk socialnämnd inte godkänna en bekräftelse av faderskapet. Lag (1990:1529).

5 §  Det som sägs i 3 och 4 §§ om faderskap gäller även föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken. Lag (2005:441).

Prop. 2004/05:137: En ny paragraf har införts till följd av ändringarna i föräldrabalken om föräldraskapet för barn som kommit till genom assisterad befruktning i registrerade partnerskap och samboförhållanden mellan två kvinnor. Paragrafen handlar om giltigheten av utländska faderskapsavgöranden i förhållande till föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken. Övervägandena finns ...

Ändringar

Lag (1979:1001) om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden

Lag (1990:1529) om ändring i lagen (1979:1001) om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden

Förarbeten
Prop. 1990/91:8
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1991-03-01

Lag (2005:441) om ändring i lagen (1979:1001) om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden

Förarbeten
Rskr. 2004/05:284, Prop. 2004/05:137, Bet. 2004/05:LU25
Omfattning
ny 5 §
Ikraftträder
2005-07-01