Upphävd författning

Förordning (1979:1073) med instruktion för talboks- och punktskriftsbiblioteket

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1979-12-13
Ändring införd
SFS 1979:1073
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 §1 och 2 samt 18 §, tillämpas på talboks- och punktskriftsbiblioteket. Förordning (1987:325).

Uppgifter

2 §  Biblioteket skall i samverkan med andra bibliotek i landet arbeta för att synskadade och andra handikappade får tillgång till litteratur. Det åligger biblioteket särskilt att

 1. framställa och låna ut talböcker och punktskriftsböcker,
 2. inom sitt verksamhetsområde lämna information och råd till folkbibliotek och andra.

[S2]Biblioteket skall också tillhandahålla punktskriftsböcker för försäljning. Förordning (1984:469).

3 §  I fråga om utlåning av talböcker skall biblioteket inrikta sin verksamhet på att fungera som lånecentral för fjärrlån och depositioner.

Organisation

4 §  Biblioteket leds av en styrelse som består av en ordförande och högst sex andra ledamöter. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.

5 §  Vid biblioteket finns en bibliotekschef.

6 §  Inom biblioteket finns enheter för produktion, utlåning, studielitteraturservice samt för utveckling och information och ett kansli.

[S2]Till biblioteket är knuten en nämnd för punktskrift. För nämnden gäller bestämmelserna i förordningen (1985:391) om talboks- och punktskriftsbibliotekets punktskriftsnämnd. Förordning (1985:390).

7 §  Vid biblioteket finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får biblioteket anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

8 §  Av styrelsen avgörs

 1. viktigare författningsfrågor,
 2. viktigare frågor om bibliotekets organisation och arbetsformer,
 3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. frågor om tillsättning av tjänster i lägst lönegrad F 10,
 5. frågor om skiljande från en tjänst eller ett uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 6. andra frågor som bibliotekschefen hänskjuter till styrelsen.

9 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:940).

10 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av föredraganden. Beslut som fattas enligt denna paragraf, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

11 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av bibliotekschefen.

[S2]I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av bibliotekschefen får de avgöras av annan tjänsteman i den omfattning som framgår av arbetsordningen eller särskilda beslut.

12 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 11 § andra stycket avgörs utan föredragning.

13 §  Ärenden som skall avgöras av styrelsen föredras av bibliotekschefen eller av en särskilt förordnad föredragande. Bibliotekschefen får närvara när ett ärende föredras av någon annan.

[S2]Ordföranden får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

14 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m. följer att bibliotekets befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

15 § har upphävts genom förordning (1986:940).

16 §  Bibliotekschefen får utan föredragning meddela beslut i ett ärende som ankommer på honom, om beslutet inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

17 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden hos biblioteket.

Tjänstetillsättning m.m.

18 §  Ordföranden och övriga ledamöter i styrelsen förordnas av rege ringen för högst tre år. Ett förordnande kan förlängas högst en gång, om inte särskilda skäl föranleder ytterligare förlängning.

[S2]Tjänsten som bibliotekschef tillsätts av regeringen efter anmälan av styrelsens ordförande. Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av biblioteket.

Överklagande

18 a §  Om inte annat är föreskrivet får ett beslut av talboks- och punktskriftsbiblioteket överklagas hos regeringen. Ett beslut som gäller framställning eller utlåning av talböcker eller punktskriftsböcker får dock inte överklagas. Förordning (1987:325).

Bisysslor m.m.

19 §  Information och besked enligt 37 § anställningsförordningen (1965:601) lämnas av styrelsen i fråga om bibliotekschefen.

20 §  Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet skall tillämpas på bibliotekschefen.

Ändringar

Förordning (1979:1073) med instruktion för talboks- och punktskriftsbiblioteket

Förordning (1983:501) om ändring i förordningen (1979:1073) med instruktion för talboks- och punktskriftsbiblioteket

Förordning (1984:469) om ändring i förordningen (1979:1073) med instruktion för talboks- och punktskriftsbiblioteket

Förordning (1985:390) om ändring i förordningen (1979:1073) med instruktion för talboks- och punktskriftsbiblioteket

Förordning (1986:940) om ändring i förordningen (1979:1073) med instruktion för talboks- och punktskriftsbiblioteket

  Omfattning
  upph. 15 §; ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:325) om ändring i förordningen (1979:1073) med instruktion för talboks- och punktskriftsbiblioteket

  Omfattning
  ändr. 1 §; nya 18 a §, rubr. närmast före 18 a §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Ändring, SFS 1988:341

  Omfattning
  upph.