Upphävd författning

Lag (1979:217) om allmän folk- och bostadsräkning år 1980

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1979-05-03
Ändring införd
SFS 1979:217 i lydelse enligt SFS 2008:536
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För framställning av statistik för samhällsplanering, forskning och allmän information samt för kontroll av folkbokföringen äger allmän folk- och bostadsräkning rum år 1980. Räkningen genomförs av statistiska centralbyrån med hjälp av automatisk databehandling.

[S2]Till folk- och bostadsräkningen lämnas personuppgift och bostadsuppgift enligt denna lag. Uppgifterna skall lämnas vid den tidpunkt och avse förhållanden under den tidrymd som fastställs av statistiska centralbyrån, därvid i fråga om bostadsuppgift samråd skall äga rum med riksskatteverket.

2 §  Personuppgift skall lämnas av den som är född år 1964 eller tidigare och som är bosatt här i landet under den tid undersökningen avser.

[S2]Bostadsuppgift skall lämnas av den som vid tiden för undersökningen äger här i landet belägen fastighet med byggnad i vilken finns bostadslägenhet. Har flera byggnader som är belägna på en fastighet samma ägare som fastigheten, lämnas bostadsuppgift gemensamt för byggnaderna.

[S3]Vad som anges i andra stycket om ägare av byggnad gäller även den som arrenderar fastighet på vilken det finns byggnad med bostadslägenhet och den som innehar sådan fastighet med tomträtt.

3 §  Personuppgift lämnas på personblankett, som jämte anvisningar, fastställs av statistiska centralbyån efter samråd med datainspektionen. Staten tillhandahåller blanketterna samt portofria svarskuvert.

[S2]Sammanboende makar får lämna personuppgifter gemensamt på en personblankett.

[S3]Uppgifterna skrivs under av den som lämnar uppgiften. Denne svarar för uppgifternas riktighet.

4 §  Personuppgift skall innehålla följande uppgifter, nämligen

[S2]namn och personnummer,

[S3]församling och fastighetsbeteckning,

[S4]utdelnings- och ortsadress,

[S5]förvärvsarbete eller annan sysselsättning,

[S6]yrke,

[S7]namn på arbetsgivarens företag och huvudsaklig verksamhet vid arbetsplatsen,

[S8]arbetsplatsens adress och kommuntillhörighet,

[S9]innehavare av bostaden,

[S10]hushållets storlek och sammansättning.

5 §  Bostadsuppgift inhämtas från den allmänna fastighetstaxeringen 1981. För fastighet med en bostad lämnas uppgift på fastighetstaxeringsblankett och för fastighet med flera bostäder på särskild lägenhetsförteckning. Uppgifterna avser

[S2]A. för fastighet med byggnad som innehåller bostadslägenhet, uppgift om

[S3]län, kommun och församling där fastigheten är belägen,

[S4]fastighetens beteckning,

[S5]ägarens namn och postadress samt

[S6]ägarekategori

[S7]B. för byggnad med bostadslägenhet, utöver uppgifterna under A., uppgift om

[S8]byggnadsnummer,

[S9]fastighetstyp,

[S10]hustyp,

[S11]huruvida mer än hälften av byggnadens våningsyta upptas av annat än bostad,

[S12]byggnadsår och ombyggnadsår samt

[S13]förekomst av vatten, avlopp och centralvärme

[S14]C. för varje bostadslägenhet, uppgift om

[S15]upplåtelseform,

[S16]antal bostadsrum,

[S17]antal rum som används endast till annat än bostad,

[S18]förekomsten av kök eller kokvrå, bad- eller duschrum och vattenklosett,

[S19]lägenhetsinnehavarens namn samt

[S20]lägenhetsnummer

[S21]D. för ej upplåten bostadslägenhet, uppgift om orsaken härtill.

6 §  För folk- och bostadsräkningen får, förutom de uppgifter som avses i 4 och 5 §§, inhämtas uppgifter om

[S2]fastighets tätortstillhörighet från länsstyrelsernas register över fastighetstaxering,

[S3]koordinater för fastigheter från den statliga lantmäterimyndigheten,

[S4]personnummer, civilstånd, kyrkobokföringsort, kyrkobokföringsfastighet, utdelnings- och ortsadress, samhörighetsbeteckning, medborgarskap och födelseland från statistiska centralbyråns register över totalbefolkningen,

[S5]företags namn och form, antal arbetsställen och arbetsställenas namn, storlek, sektortillhörighet, belägenhet och näringsgrenskod från statistiska centralbyråns centrala företagsregister. Lag (2008:536).

7 §  Statistiska centralbyrån får med hjälp av automatisk databehandling använda ytterligare uppgifter tillsammans med uppgifterna för folk- och bostadsräkningen för sådana statistiska ändamål som anges i 1 § endast enligt beslut eller tillstånd som avses i datalagen (1973:289).

8 §  Det åligger kommun att lämna information om folk- och bostadsräkningen. Kommunen skall också biträda vid distributionen av blanketterna för personuppgift och bostadsuppgift samt vid upprättandet och insamlingen av dessa uppgifter.

[S2]Kommunen svarar för att de insamlade uppgifterna granskas och i berett skick överlämnas för fortsatt bearbetning till statistiska centralbyrån.

[S3]Kommunen skall uppdra åt särskilt granskningsorgan att handha de göromål som avses i denna paragraf. Kommun kan tillsammans med en eller flera andra kommuner efter samråd med statistiska centralbyrån inrätta ett gemensamt granskningsorgan.

9 §  Kommunen skall utse en granskningsledare och en ställföreträdare för denne. Vidare skall kommunen sörja för att granskningspersonalen utbildas för sina arbetsuppgifter.

10 §  Granskningsledaren eller den som utses av denne får av uppgiftsskyldig inhämta upplysningar rörande förhållanden som omfattas av uppgiftsskyldigheten.

11 §  Har personuppgift eller bostadsuppgift ej lämnats inom föreskriven tid eller lämnas ej upplysningar som har begärts enligt 10 § får granskningsledaren eller statistiska centralbyrån anmana den uppgiftsskyldige att fullgöra sin skyldighet.

[S2]Innan anmaning utfärdas, bör den uppgiftsskyldige, om detta kan ske utan olägenhet, på lämpligt sätt erinras om skyldigheten att lämna föreskrivna uppgifter och upplysningar.

[S3]Om anmaningen ej efterkoms, kan länsstyrelsen på granskningsledarens eller statistiska centralbyråns begäran vid vite förelägga den uppgiftsskyldige att fullgöra sin skyldighet. Vite får ej bestämmas under etthundra kronor eller över ettusen kronor. Fråga om utdömande av vite avgörs av länsrätten.

[S4]Beslut om vitesföreläggande och beslut om utdömande av vite överklagas genom besvär hos kammarrätten.

12 §  Statistiska centralbyrån och kommunens granskningsorgan skall tillse att den uppgiftsskyldige ej betungas onödigt.

13 §  Folkbokföringsmyndighet har rätt att i enlighet med anvisningar från statistiska centralbyrån ta del av personuppgift och lägenhetsförteckning för kontroll av folkbokföringen. Sådan kontroll får göras med hjälp av automatisk databehandling endast enligt beslut eller tillstånd enligt datalagen (1973:289).

14 § har upphävts genom lag (1980:252).

15 §  Anvisningar om förfarandet vid folkoch bostadsräkningen lämnas av riksskatteverket och statistiska centralbyrån i vad anvisningarna rör länsstyrelserna, de lokala skattemyndigheterna och pastorsämbetena samt i övrigt av statistiska centralbyrån.

Ändringar

Lag (1979:217) om allmän folk- och bostadsräkning år 1980

Lag (1980:252) om ändring i lagen (1979:217) om allmän folk- och bostadsräkning år 1980

Förarbeten
Prop. 1979/80:80
Omfattning
upph. 14 §

Lag (2008:536) om ändring i lagen (1979:217) om allmän folk- och bostadsräkning år 1980

Förarbeten
Rskr. 2007/08:223, Prop. 2007/08:134, Bet. 2007/08:CU23
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2008-09-01

Lag (2018:354) om upphävande av lagen (1979:217) om allmän folk- och bostadsräkning år 1980

Förarbeten
Rskr. 2017/18:251, Prop. 2017/18:107, Bet. 2017/18:FiU41
Omfattning
upph.