Upphävd författning

Jordförvärvsförordning (1979:231)

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1979-05-03
Ändring införd
SFS 1979:231
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Frågor om tillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230) (förvärvstillstånd) prövas av lantbruksnämnden, om inte annat följer av 7 eller 8 §.

2 §  Ansökan om förvärvstillstånd skall göras hos den lantbruksnämnd inom vars verksamhetsområde egendomen helt eller delvis är belägen.

[S2]Avser ansökan egendom inom flera lantbruksnämnders verksamhetsområden skall den nämnd, hos vilken ansökan gjorts, pröva frågan om tillstånd efter samråd med de övriga nämnderna.

3 §  I tillståndsärendet skall förvärvaren

 1. ge in fångeshandlingen, om inte ansökan avser tillstånd till framtida förvärv genom fång som avses i 2 § 2--4 jordförvärvslagen (1979:230) eller på offentlig auktion enligt 17 § samma lag,
 2. uppge ålder och yrkeskunskaper för jordbruk och skogsbruk, eller om förvärvaren är bolag, stiftelse eller annan förening än sambruksförening, förete bolagsavtal, bolagsordning, stadgar eller motsvarande handling,
 3. uppge avsikten med förvärvet och om han avser att själv bruka egendomen och att bosätta sig på den,
 4. uppge om han äger eller driver eller tidigare har ägt eller drivit ett lantbruksföretag och om han tidigare har ansökt om förvärvstillstånd,
 5. uppge sin och överlåtarens postadresser.

[S2]Lantbruksnämnden kan för särskilt fall medge undantag från första stycket. Förordning (1987:470).

4 §  Frågor om förvärvstillstånd skall prövas utan dröjsmål. Beslut i ärendet skall meddelas senast tre månader efter det att ansökan gjordes, om inte särskilda skäl föranleder annat.

[S2]Kan säljaren påkalla inlösen enligt 14 § jordförvärvslagen (1979:230), skall i beslutet anges vad han därvid skall iaktta. Vägras tillstånd till förvärv, skall beslutet delges även överlåtaren.

5 §  Efter sådant förvärv som avses i 16 § jordförvärvslagen (1979:230) skall auktionsförrättaren utan dröjsmål tillställa lantbruksnämnden en avskrift av det köpebrev som utfärdas med anledning av auktionen.

6 §  Vid värdering av egendom som skall säljas enligt 17 § jordförvärvslagen (1979:230), skall kronofogdemyndigheten samråda med lantbruksnämnden. Detsamma gäller värderingsmän som länsstyrelsen utser. Förordning (1981:1061).

7 §  Frågor om förvärvstillstånd prövas av lantbruksstyrelsen, om egendomens värde uppenbarligen överstiger 5 000 000 kronor och bolag, stiftelse eller annan förening än sambruksförening är förvärvare. Förordning (1989:280).

8 §  Frågor om förvärvstillstånd prövas av regeringen, om det följer av särskilda föreskrifter att en sådan prövning skall ske av ett förvärv eller en överlåtelse av en jordbruksfastighet.

[S2]Lantbruksstyrelsen får överlämna ett ärende till regeringens prövning, om det finns särskilda skäl att göra detta. Förordning (1989:280).

9 §  I de fall som avses i 7 § och 8 § första stycket, skall lantbruksnämnden med eget yttrande överlämna ärendet till lantbruksstyrelsen. Om regeringen skall avgöra ett tillståndsärende skall styrelsen, efter den ytterligare utredning som kan behövas, med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen. Förordning (1989:280).

10 §  Om ett åläggande som har antecknats i fastighetsboken enligt 11 § fjärde stycket jordförvärvslagen (1979:230) återkallas, skall detta genast anmälas till inskrivningsmyndigheten för anteckning.

[S2]Om ett sådant åläggande har upphävts genom ett lagakraftvunnet beslut, skall lantbruksnämnden anmäla saken till inskrivningsmyndigheten för anteckning. Detsamma gäller om åläggandet har fullgjorts eller blivit inaktuellt. Om ett antecknat åläggande att ansöka om fastighetsbildning har fullgjorts, behöver anmälan dock inte göras. Förordning (1989:280).

11 §  Ytterligare bestämmelser för verkställigheten av jordförvärvslagen (1979:230) finns i förköpskungörelsen (1967:873).

Ändringar

Förordning (1981:1061) om ändring i jordförvärvsförordningen (1979:231)

  Omfattning
  ändr. 6 §

Förordning (1987:470) om ändring i jordförvärvsförordningen (1979:231)

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1989:280) om ändring i jordförvärvsförordningen (1979:231)

  Omfattning
  ändr. 7-10 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Ändring, SFS 1991:736

  Omfattning
  upph.