Förordning (1986:419) om försöksverksamhet med en samordnad länsförvaltning i Norrbottens län

Departement
Civildepartementet ST
Utfärdad
1986-06-05
Ändring införd
SFS 1986:419
Ikraft
1986-07-01
Tidsbegränsad
1991-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Utöver förordningen (1988:972) med instruktion för länsstyrelsen i Norrbottens län gäller för respektive verksamhets mål och allmänna inriktning under försöksverksamheten med en samordnad länsförvaltning i tillämpliga delar

 1. instruktionen (1971:959) för länsvägnämnderna,
 2. förordningen (1988:815) med instruktion för den statliga skoladministrationen,
 3. förordningen (1988:854) med instruktion för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna,
 4. förordningen (1988:863) med instruktion för fiskeristyrelsen och fiskenämnderna,
 5. förordningen (1988:590) med instruktion för plan- och bostadsverket,
 6. förordningen (1988:591) med instruktion för länsbostadsnämnderna. Förordning (1988:975).

2 §  Om det i en lag eller någon annan författning anges att länsvägnämnden, länskolnämnden, lantbruksnämnden, fiskenämnden eller länsbostadsnämnden skall samråda med varandra eller länsstyrelsen i någon angelägenhet eller att länsstyrelsen skall samråda med någon av nämnderna, skall detta ske på det sätt som länsstyrelsen bestämmer. Detsamma gäller om nämnderna och länsstyrelsen skall inhämta yttrande från varandra eller underrätta varandra om beslut eller andra åtgärder.

3 §  Om det i en lag eller någon annan författning anges att länsstyrelsen kan vidta en viss åtgärd efter framställning av länsvägnämnden, länsskolnämnden, lantbruksnämnden, fiskenämnden eller länsbostadsnämnden, får länsstyrelsen vidta åtgärden utan sådan framställning.

4 §  Om det i en lag eller någon annan författning anges att ett beslut som har meddelats av länsvägnämnden, länsskolnämnden, lantbruksnämnden, fiskenämnden eller länsbostadsnämnden får överklagas hos länsstyrelsen, skall beslutet i stället överklagas hos regeringen.

5 §  För försöksverksamheten gäller inte bestämmelserna i 7 § jordförvärvsförordningen (1979:231) och 1 § tredje stycket rennäringsförordningen (1971:438).

Ändringar

Förordning (1986:419) om försöksverksamhet med en samordnad länsförvaltning i Norrbottens län

Ikraftträder
1986-07-01

Förordning (1988:975) om dels fortsatt giltig- het av förordningen (1986:419) om försöksverksamhet med en samordnad länsförvaltning i Norrbottens län, dels ändring i samma förordning

  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 1 §; omtryck
  Ikraftträder
  1988-10-01

Förordning (1990:10) om fortsatt giltighet av förordningen (1986:419) om försöksverksamhet med en samordnad länsförvaltning i Norrbottens län

  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1990-07-01