Upphävd författning

Förordning (1979:630) om stöd genom Fonden för industriellt utvecklingsarbete

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1979-06-21
Ändring införd
SFS 1979:630
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  För att främja industriellt utvecklingsarbete inom näringslivet lämnas stöd enligt denna förordning.

[S2]Stöd lämnas främst till små och medelstora företag för finansiering av större projekt som syftar till att utveckla nya produkter, processer eller system för industriell produktion.

[S3]Stödet lämnas i form av lån, bidrag eller garanti för lån (kreditgaranti). Dessutom kan utfästelse om stöd lämnas. Förordning (1991:953).

2 §  Stöd får lämnas för projekt som innefattar ett ur kommersiell och teknisk synvinkel högt risktagande och som bedöms kunna ge företagsekonomisk lönsamhet. Förordning (1980:470).

3 §  Stöd får inte lämnas i den mån annat statligt stöd har lämnats för samma ändamål eller i den mån finansieringen bedöms kunna ske

 1. på den allmänna kreditmarknaden under normala marknadsmässiga villkor,
 2. med stöd enligt förordningen (1978:506) om statligt kreditstöd genom regional utvecklingsfond eller
 3. med stöd enligt förordningen (1978:571) om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet. Förordning (1980:470).

Stödets storlek

4 §  Stöd i form av lån och bidrag får motsvara högst 50 procent av kostnaden för det utvecklingsarbete som stödet avser. Om synnerliga skäl finns, får stöd lämnas för en större del av kostnaden. Stöd får dock inte överstiga 50 miljoner kronor.

[S2]Stöd får inte lämnas med större belopp än som behövs för att syftet med det skall nås.

[S3]Kreditgaranti och utfästelse om stöd får tillsammans med eventuella lån och bidrag omfatta högst 70 procent av projektkostnaden. Förordning (1991:953).

Särskilda bestämmelser om lån

5 §  Lånetid och återbetalningsvillkor skall bestämmas med hänsyn till projektets risk och beräknade ekonomiska utfall.

6 §  I den mån inte återbetalningen regleras enligt 7 § skall på ett lån utgå marknadsmässig ränta från dagen för utbetalningen. Anstånd med räntebetalningen får lämnas, varvid upplupen ränta läggs till lånebeloppet.

7 §  Om det bedöms lämpligt, får återbetalningen av ett lån helt eller delvis ersättas med royalty eller annan löpande avgift.

8 §  Ett lån skall i övrigt förenas med de villkor och föreskrifter som behövs. Särskild säkerhet behöver dock inte ställas.

9 §  Återbetalningsskyldigheten kan helt eller delvis efterges, om förutsättningar uppenbarligen saknas att utnyttja projektets resultat lönsamt.

Särskilda bestämmelser om bidrag

10 §  Bidrag ges med förbehåll att mottagaren förbinder sig att utge ersättning till bidragsgivaren i form av ett engångsbelopp eller i form av royalty eller annan löpande avgift. Villkoren för sådan ersättning skall bestämmas mmd hänsyn till projektets risk och beräknade ekonomiska utfall.

[S2]Bidragsmottagaren kan befrias från sin ersättningsskyldighet, om förutsättningar uppenbarligen saknas för att utnyttja projektets resultat lönsamt. Förordning (1980:470).

11 §  Bestämmelsen i 8 § tillämpas också i fråga om bidrag.

Utfästelse om stöd

11 a §  Om det bedöms ändamålsenligt, kan stödgivaren utfästa sig att vid en senare tidpunkt täcka kostnaderna för ett projekt, om det visar sig att det uppenbarligen inte går att utnyttja projektets resultat lönsamt.

[S2]En utfästelse skall förenas med de villkor och föreskrifter som behövs. Förordning (1983:174).

11 b §  För en utfästelse skall den som utfästelsen avser erlägga en särskild avgift. Avgiften skall bestämmas med hänsyn till projektets risk och beräknade ekonomiska utfall samt de villkor som gäller för utfästelsen. Förordning (1983:174).

Kreditgaranti

11 c §  Kreditgaranti får lämnas för lån hos bankaktiebolag, sparbank, föreningsbank eller annan långivare som fonden godkänner. Förordning (1991:953).

11 d §  Kreditgaranti lämnas för ett lån inom verksamhet som anges i 1 §. Kreditgarantin får omfatta högst 80 procent av det utestående lånebeloppet.

[S2]I fråga om kreditgaranti skall fonden svara gentemot banken som för egen skuld.

[S3]Till täckning av fondens kostnader för garantigivningen och dess förluster på grund av infriade garantiåtaganden skall den kreditinrättning som beviljar lånet eller låntagaren betala en årlig avgift till fonden. Avgiften, som skall utgöra lägst en procent av utestående belopp, fastställs av fonden. Förordning (1991:953).

11 e §  Som villkor för kreditgaranti från fonden skall gälla att den kreditinrättning som beviljar lånet beaktar fondens intresse som garantigivare och inhämtar anvisningar från fonden, när frågor av betydelse för fondens betalningsansvar på grund av garantiåtagandet uppkommer. Förordning (1991:953).

11 f §  Beslut om kreditgaranti får ändras eller upphävas om kreditinrättningen inte följer de villkor som anges i 11 d § tredje stycket eller 11 e §. Förordning (1991:953).

Uppsägning och återkrav

12 §  Ett lån kan sägas upp till omedelbar betalning och ett bidrag omedelbart krävas åter, om

 1. stödmottagaren genom en oriktig eller vilseledande uppgift har föranlett att stödet har beviljats,
 2. stödmottagaren inte fullgör sina förpliktelser enligt de villkor eller föreskrifter som gäller för stödet eller
 3. sådana förhållanden inträffat att stödmottagaren med hänsyn till syftet med lånet eller bidraget uppenbarligen inte längre bör få inneha lånet eller bidraget. Förordning (1980:470).

Förfarandet m.m.

13 §  Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av stiftelsen Fonden för industriellt utvecklingsarbete.

[S2]Beslut som innebär att stöd lämnas eller utfästs med belopp som överstiger 25 miljoner kronor skall underställas regeringen för godkännande. Förordning (1983:174).

14 §  En ansökan om stöd skall vara skriftlig och ges in till stiftelsen. En ansökan skall innehålla uppgift om

 1. det företag som ansökningen avser, dess verksamhet och ekonomiska ställning,
 2. ändamålet med stödet och de skäl i övrigt som åberopas för ansökningen,
 3. statligt stöd i annan form har sökts eller beviljats för det projekt, som ansökningen avser.

[S2]Sökanden skall i övrigt förebringa den utredning som stiftelsen finner behövlig. Förordning (1980:470).

15 §  Stiftelsen skall följa verksamheten hos dem som har erhållit stöd och därvid utöva tillsyn över att stödvillkoren iakttas. Förordning (1980:470).

Ändringar

Förordning (1979:630) om stöd genom Fonden för industriellt utvecklingsarbete

Förarbeten
Prop. 1978/79:123

Förordning (1980:470) om ändring i förordningen (1979:630) om statligt kredit- stöd genom Fonden för industriellt utvecklingsarbete

  Förarbeten
  Prop. 1979/80:100
  Omfattning
  nuvarande 10-13 §§ betecknas 12-15 §§; ändr. författningsrubr., 1-4, nya 12-15 §§, rubr. närmast före 4, 5 §§; rubr. närmast före nuvarande 10 § sätts närmast före nya 12 §, rubr. närmast före nuvarande 11 § sätts närmast före nya 13 §; nya 10, 11 §§, rubr. närmast före nya 10 §; omtryck

Förordning (1983:174) om ändring i förordningen (1979:630) om stöd genom Fonden för industriellt utvecklingsarbete

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:25
  Omfattning
  ändr. 1, 13 §§; nya 11 a, 11 b, 11 c §§, rubr. närmast före 11 a §
  Ikraftträder
  1983-05-03

Förordning (1984:610) om ändring i förordningen (1979:630) om stöd genom Fonden för industriellt ut- vecklingsarbete

Förordning (1987:587) om ändring i förordningen (1979:630) om stöd genom Fonden för industriellt utvecklingsarbete

Förordning (1991:953) om ändring i förordningen (1979:630) om stöd genom Fonden för industriellt utvecklingsarbete

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:87
  Omfattning
  ändr. 1, 4 §§; nya 11 c, 11 d, 11 e, 11 f §§, rubr. närmast före 11 c §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Ändring, SFS 1993:31

  Omfattning
  upph.