Upphävd författning

Lag (1979:750) om rätt att förfoga över annan tillhöriga fondpapper

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1979-06-21
Ändring införd
SFS 1979:750
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Med fondpapper förstås i denna lag aktie, annat bevis om delaktighet i bolag, obligation, förlagsbevis och liknande skuldebrev avsett för allmän omsättning samt andel i aktiefond.

2 §  Avtal om rätt för den som innehar fondpapper som pant att förfoga över fondpapperen för annans räkning än ägarens skall slutas skriftligen i särskild för ändamålet upprättad handling, där det förfogande som avses noggrant anges. Står panthavaren inte under bankinspektionens tillsyn, skall fondpapperen specificeras i handlingen genom uppgift om nummer eller på annat lämpligt sätt. Avtal som inte uppfyller de angivna formföreskrifterna är ogiltigt.

[S2]Första stycket skall tillämpas också på den som innehar fondpapper till försäljning i kommission eller på grund av inköp i kommission och på fondkommissionär, som har mottagit fondpapper till förvaring.

3 §  Avtal om att panthavare, om panten inte löses på utsatt tid, får sälja panten på offentlig auktion eller på fondbörs eller på sådan marknad som avses i 2 § andra stycket lagen (1979:749) om Stockholms fondbörs utan att iakttaga i lag föreskrivna former får träffas på annat sätt än som anges i 2 § första stycket. Lag (1985:573).

4 §  Den som innehar fondpapper som pant får i sin tur pantsätta eller överlåta panträtten till dem endast tillsammans med den fordran för vilken de utgör pant. För återpantsättning eller överlåtelse på annat sätt fordras överenskommelse enligt 2 § första stycket. Återpantsättning eller överlåtelse får inte ske för högre belopp eller på strängare villkor än hos panthavaren.

5 §  Den som förfogar över fondpapper utan att ha rätt till det enligt 2 eller 4 § döms för olovligt förfogande enligt 10 kap. 4 § brottsbalken, om inte strängare straff är föreskrivet för gärningen.

Ändringar

Lag (1979:750) om rätt att förfoga över annan tillhöriga fondpapper

Lag (1985:573) om ändring i lagen (1979:750) om rätt att förfoga över annan tillhöriga fondpapper

Ändring, SFS 1991:980

    Omfattning
    upph.