Upphävd författning

Lag (1979:749) om Stockholms fondbörs

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1979-06-21
Ändring införd
SFS 1979:749 i lydelse enligt SFS 1991:986
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Med fondbörsverksamhet förstås i denna lag att köp- och säljanbud beträffande fondpapper regelbundet vid offentligt upprop eller på liknande sätt sammanförs för handel och notering av kurs.

[S2]Med fondpapper förstås i denna lag aktie och obligation samt sådana andra delägarrätter eller fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning, andel i värdepappersfond och aktieägares rätt gentemot den som för hans räkning förvarar aktiebrev i ett utländskt bolag (depåbevis). Lag (1991:986).

2 §  Fondbörsverksamhet får här i riket utövas endast av Stockholms fondbörs.

[S2]Första stycket utgör ej hinder mot att i Stockholms fondbörs lokaler bedrivs verksamhet som följer av att ett avtal träffats mellan ett värdepappersinstitut med tillstånd enligt 1 kap. 3 § 1 och 3 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse och ett aktiebolag om att institutet på begäran skall ange kurser på aktier i bolaget och till dessa kurser köpa och sälja sådana aktier. Lag (1991:986).

3 §  Fondbörsen står under tillsyn av bankinspektionen.

Organisation och förvaltning

4 §  För fondbörsen skall finnas en styrelse, som leder verksamheten och förvaltar fondbörsens angelägenheter.

5 §  Börsstyrelsen skall bestå av elva ledamöter. Ordförande, vice ordförande och fem andra ledamöter utses av regeringen. I övrigt utses genom val en ledamot av Svenska handelskammarförbundet, en ledamot av Sveriges industriförbund och två ledamöter av medlemmarna av fondbörsen. För varje ledamot skall finnas en suppleant som utses i samma ordning som ledamoten.

[S2]Sker ej val enligt första stycket, utser regeringen ledamot och suppleant som skulle ha utsetts genom sådant val.

[S3]Börsstyrelsens ledamöter och suppleanter för dem utses för tre kalenderår. Avgår någon i förtid, utses efterträdare för återstående tid.

[S4]Regeringen bestämmer arvoden för ledamöter och suppleanter. Lag (1989:238).

6 §  Den dagliga ledningen och förvaltningen av fondbörsen handhas av en börschef. Börsstyrelsen tillsätter och entledigar börschefen samt kan utse och entlediga ställföreträdare för honom.

[S2]Beslut om tillsättande och entledigande av börschef skall ha biträtts av minst sju ledamöter. Lag (1984:439).

7 §  Börsstyrelsen kan uppdraga åt ordföranden och börschefen att gemensamt, var för sig eller i förening med en eller flera av styrelsens ledamöter avgöra ärende eller grupp av ärenden, som ej är av sådan vikt att prövningen bör ankomma på styrelsen, samt fatta beslut i fråga som ej tål uppskov.

8 §  Börsstyrelsen är beslutför med ordförande och minst sex andra ledamöter.

[S2]Beslut fattas med enkel röstövervikt, om ej annat följer av 6, 13 eller 24 §. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Lag (1984:439).

9 §  Bestämmelserna om jäv i 11 och 12 §§förvaltningslagen (1986:223) skall tillämpas i fråga om ledamöterna av börsstyrelsen och börschefen. Lag (1986:1181).

10 §  För granskning av fondbörsens räkenskaper samt börsstyrelsens och börschefens förvaltning skall finnas två revisorer. Bankinspektionen utser den ene revisorn, som skall vara auktoriserad, och medlemmarna av fondbörsen den andre. Revisorernas uppdrag gäller ett kalenderår.

[S2]För varje revisor skall utses en suppleant. Vad som föreskrivs i denna lag om revisor skall i tillämpliga delar gälla suppleant för honom.

Börsmedlemmar och börsombud

11 §  Till medlem av fondbörsen får antagas endast värdepappersinstitut som har tillstånd enligt 1 kap. 3 § 1 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse och i övrigt är lämpligt som börsmedlem.

[S2]Ansökan om medlemskap prövas av börsstyrelsen. Lag (1991:986).

12 §  Återkallas börsmedlems tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt 1 kap. 3 § 1 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, upphör medlemskapet. Lag (1991:986).

13 §  Om börsmedlem genom att bryta mot denna lag eller föreskrift som har meddelats med stöd av lagen eller på annat sätt visar sig olämplig som börsmedlem, får börsstyrelsen besluta att medlemskapet skall upphöra.

[S2]Föreligger förhållande som avses i första stycket, får börsstyrelsen i stället för att besluta om medlemskapets upphörande meddela medlemmen skriftlig erinran, om det kan antagas att denne låter sig rättas därav. Skriftlig erinran får vidare meddelas, om det föreligger missförhållande av mindre allvarlig beskaffenhet i fråga om börsmedlemmen eller dennes verksamhet.

[S3]Beslut om upphörande av medlemskap utan ansökan skall ha biträtts av minst sju ledamöter. Lag (1984:439).

14 §  Som ombud för börsmedlem (börsombud) får godkännas endast den som är fast anställd hos börsmedlemmen och i övrigt är lämplig för uppdraget.

[S2]Börsstyrelsen bestämmer antalet börsombud för varje medlem.

[S3]Ansökan om godkännande skall göras av börsmedlemmen och prövas av börsstyrelsen.

15 §  Upphör börsmedlem att vara medlem av fondbörsen, förfaller samtidigt godkännande för medlemmens börsombud. Upphör börsombuds anställning hos den medlem som har ansökt om hans godkännande, förfaller detta godkännande.

16 §  Börsstyrelsen får återkalla godkännande av börsombud eller meddela ombud skriftlig erinran. Därvid tillämpas bestämmelserna om börsmedlem i 13 § på börsombudet.

17 §  Börsstyrelsen får ej meddela beslut utan att sökande eller annan som berörs av beslutet har beretts tillfälle att yttra sig över det som har tillförts ärendet genom annan än honom själv, om beslutet avser

 1. avslag på ansökan om börsmedlemskap,
 2. upphörande av medlemskap utan ansökan,
 3. avslag på ansökan om godkännande som börsombud,
 4. återkallelse av godkännande som börsombud,
 5. skriftlig erinran enligt 13 eller 16 §.

[S2]Börsstyrelsen får dock meddela beslut utan att åtgärd enligt första stycket har vidtagits, om åtgärden är uppenbart obehövlig eller om beslutet ej kan uppskjutas.

Fondbörsens verksamhet

18 §  Handel och notering av kurs vid fondbörsen får avse endast fondpapper som är inregistrerade där.

19 §  Beslut om inregistrering av fondpapper meddelas av börsstyrelsen.

[S2]Vid prövning av fråga om inregistrering skall hänsyn tagas till utgivarens eller, om annan har trätt i hans ställe, dennes ekonomiska ställning, marknadsförhållandena för det fondpapper som avses och andra omständigheter av betydelse för en ändamålsenlig börshandel. För inregistrering skall vidare krävas utfästelse av utgivaren eller den som har trätt i hans ställe att offentliggöra upplysningar om verksamheten. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om villkoren för inregistrering.

[S3]Ansökan om inregistrering får ej avslås utan att sökanden har beretts tillfälle att yttra sig över det som har tillförts ärendet genom annan än honom själv, om ej åtgärden är uppenbart obehövlig eller beslutet ej kan uppskjutas.

20 §  Handel vid fondbörsen får ske endast genom börsombud.

21 §  Kurser noteras med ledning av köpanbud, säljanbud och avslut vid fondbörsen samt offentliggörs omedelbart.

22 §  Börsstyrelsen skall följa kursbildningen vid fondbörsen och se till att handeln där sker under förhållanden som överensstämmer med denna lag och annan författning samt med god affärssed.

23 §  Den som har utgivit fondpapper, vilket har inregistrerats vid fondbörsen, eller annan som har trätt i utgivarens ställe samt börsmedlem och börsombud skall lämna börsstyrelsen de upplysningar som styrelsen anser behövliga för att den skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna lag och annan författning.

24 §  Börsstyrelsen får besluta om avregistrering av fondpapper, om marknadsförhållandena eller annan omständighet föranleder det och det ej är olämpligt från allmän synpunkt. Börsstyrelsen kan även förelägga utgivaren av ett fondpapper eller den som trätt i hans ställe att vidta viss åtgärd. Därvid får börsstyrelsen i beslutet ange att åtgärden skall vidtas vid påföljd av att avregistrering annars kan komma att ske. Är en så ingripande åtgärd som avregistrering inte behövlig, får börsstyrelsen i stället tilldela utgivaren eller den som trätt i hans ställe en varning. Beslut om avregistrering, föreläggande eller varning skall omedelbart offentliggöras.

[S2]Beslut om avregistrering av fondpapper utan ansökan av utgivaren eller av den som har trätt i hans ställe och om föreläggande skall ha biträtts av minst sju ledamöter.

[S3]Avregistrering enligt andra stycket, föreläggande eller varning får ej beslutas utan att utgivaren eller den som har trätt i hans ställe har beretts tillfälle att yttra sig över det som har tillförts ärendet genom annan än honom själv, om ej åtgärden är uppenbart obehövlig eller beslutet ej kan uppskjutas. Lag (1984:439).

25 §  Om särskilda skäl föreligger, får börsstyrelsen besluta att handel och notering vid fondbörsen skall avbrytas i fråga om fondpapper av visst slag. Sådant beslut får ej gälla längre än som oundgängligen behövs.

[S2]Börsstyrelsen skall omedelbart offentliggöra beslut enligt första stycket och beslut om återupptagande av handel och notering. Om sådant beslut skall styrelsen samtidigt underrätta dem som har tillstånd att driva värdepappersrörelse. Lag (1991:986).

26 §  Under utomordentliga förhållanden får regeringen besluta att all handel och notering vid fondbörsen skall avbrytas. Är fara i dröjsmål, får sådant beslut meddelas av börsstyrelsen efter samråd med bankinspektionen. Börsstyrelsens beslut får avse högst en vecka.

[S2]I fråga om beslut enligt första stycket tillämpas 25 § andra stycket.

27 §  Till bestridande av kostnaden för fondbörsens verksamhet får uttagas avgifter av börsmedlem och den vars fondpapper har registrerats vid fondbörsen i enlighet med de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen.

28 §  Av fondbörsens kapital skall en miljon kronor avsättas till en grundfond.

[S2]Fonden får användas endast för att täcka förlust som har uppkommit i fondbörsens verksamhet och som ej kan täckas av andra medel.

[S3]Nedgår fonden under en miljon kronor, skall börsstyrelsen vidtaga åtgärder som syftar till att den snarast åter uppgår till föreskrivet belopp.

Tillsyn

29 §  Bankinspektionen skall övervaka att verksamheten vid fondbörsen utövas i enlighet med denna lag och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Inspektionen skall vidare verka för att verksamheten vid fondbörsen sker på ett tillfredsställande sätt och med uppmärksamhet följa verksamheten i den mån det behövs för kännedom om förhållanden som är av betydelse för en sund utveckling av denna.

30 §  Börsstyrelsen skall hålla protokoll och övriga handlingar tillgängliga för bankinspektionen. Styrelsen skall även i övrigt lämna inspektionen de upplysningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter som inspektionen begär.

31 §  Har börsstyrelsen fattat beslut som strider mot denna lag eller mot föreskrift som har meddelats med stöd av lagen, får bankinspektionen förbjuda att beslutet verkställs. Har beslutet redan verkställts, får inspektionen förelägga börsstyrelsen att göra rättelse, om det kan ske. Inspektionen kan även förelägga börsstyrelsen att fullgöra skyldighet enligt denna lag eller föreskrift som har meddelats med stöd av lagen.

[S2]Meddelar bankinspektionen föreläggande eller förbud enligt denna paragraf får inspektionen utsätta vite.

32 §  Om särskilda skäl föreligger, får bankinspektionen kalla till sammanträde med börsstyrelsen. Vid börsstyrelsens sammanträden får företrädare för inspektionen närvara och deltaga i överläggningarna.

[S2]33 § har upphört att gälla genom lag (1980:255).

35 §  Talan mot bankinspektionens beslut enligt denna lag förs hos regeringen genom besvär. Inspektionens beslut länder till omedelbar efterrättelse, om ej annat beslutas.

Övriga bestämmelser

36 §  Den som är eller har varit ledamot av börsstyrelsen, styrelsesuppleant eller befattningshavare vid fondbörsen får ej obehörigen yppa eller nyttja vad han under uppdraget eller i tjänsten har fått veta om annans affärsförhållanden eller personliga förhållanden.

37 §  Den som i strid med 2 § bedriver fondbörsverksamhet döms för olaga fondbörsverksamhet till böter eller fängelse i högst ett år.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1979:749) om Stockholms fondbörs

Lag (1980:255) om ändring i lagen (1979:749) om Stockholms fondbörs

Lag (1982:547) om ändring i lagen (1979:749) om Stockholms fondbörs

Lag (1984:439) om ändring i lagen (1979:749) om Stockholms fondbörs

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.
  Den tid för vilken regeringen första gången efter lagens ikraftträdande utser nya ledamöter och suppleanter enligt 5 § första stycket i dess nya lydelse får vara kortare än tre år.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:164
  Omfattning
  ändr. 2, 5, 6, 8, 13, 24 §§
  Ikraftträder
  1984-07-01

Lag (1986:1181) om ändring i lagen (1979:749) om Stockholms fondbörs

Lag (1988:758) om ändring i lagen (1979:749) om Stockholms fondbörs

Lag (1989:238) om ändring i lagen (1979:749) om Stockholms fondbörs

Lag (1991:986) om ändring i lagen (1979:749) om Stockholms fondbörs

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.
 2. Vad som i 2 och 11 §§ sägs om värdepappersinstitut skall också gälla sådan fondkommissionär som med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse enligt fondkommissionslagen (1979:748).
 3. Vad som i 12 § sägs om återkallelse av tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt 1 kap. 3 § 1 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse skall också gälla återkallelse av tillstånd enligt fondkommissionslagen (1979:748) att driva fondkommissionsrörelse.
 4. Underrättelse enligt 25 § andra stycket andra meningen skall lämnas också till sådan fondkommissionär som med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse enligt fondkommissionslagen (1979:748).
Förarbeten
Prop. 1990/91:142
Omfattning
ändr. 1, 2, 11, 12, 25 §§
Ikraftträder
1991-08-01

Ändring, SFS 1992:543

  Omfattning
  upph.