Upphävd författning

Förordning (1979:873) om biluthyrning

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1979-10-25
Ändring införd
SFS 1979:873
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 kap. Inledande bestämmelse

[K1]1 §  Denna förordning gäller i anslutning till lagen (1979:561) om biluthyrning.

[S2]2 kap. Tillståndsgivningen

Allmänna bestämmelser

1 §  Tillstånd till uthyrningsrörelse meddelas av länsstyrelsen i det län där sökanden är kyrkobokförd eller, om sökanden är en juridisk person, där företagets ledning finns.

[K1]2 §  Ansökan om tillstånd till uthyrningsrörelse skall göras skriftligen hos länsstyrelsen.

Uppgifter som skall finnas i en ansökan om tillstånd

[K1]3 §  Ansökan om tillstånd till uthyrningsrörelse skall innehålla uppgifter om den ort där rörelsen skall drivas, sökandens namn, personnummer eller organisationsnummer, kyrkobokföringsort eller, om sökanden är en juridisk person, den ort där företagets ledning finns. Dessutom bör sökanden ge in sådana handlingar som kan visa att han är lämplig att driva den rörelse som ansökan gäller.

[K1]4 §  Om ansökan gäller ett tillstånd till uthyrning av bussar skall uppgift lämnas om det antal fordon som skall användas i rörelsen och om det antal passagerare som avses kunna transporteras i varje fordon.

Tillståndsmyndighetens behandling av en ansökan om tillstånd

[K1]5 §  Innan ett tillstånd till uthyrningsrörelse ges, skall länsstyrelsen begära yttrande från polismyndigheten på sökandens kyrkobokföringsort eller, om det gäller en juridisk person, på den ort där företagets ledning finns. Yttrande behöver inte begäras om länsstyrelsen på grund av särskilda skäl anser att det inte behövs.

[K1]6 §  Innan ett tillstånd till uthyrning av bussar ges, bör länsstyrelsen ge sådana kommuner, sammanslutningar av utövare av yrkesmässig trafik och biluthyrning samt fackliga organisationer, som kan komma att beröras av verksamheten, tillfälle att yttra sig.

[S2]Gäller en ansökan sådan uthyrning av bussar som rör mer än ett län, skall länsstyrelsen också begära yttranden från länsstyrelserna i andra berörda län. Förordning (1984:85).

[K1]7 §  Utöver vad som har angivits tidigare får länsstyrelsen begära de ytterligare uppgifter som behövs för att pröva en ansökan om uthyrningsrörelse.

[K1]8 §  Länsstyrelsen får avslå en ansökan utan att ha begärt sådana yttranden som har angivits tidigare, om det är uppenbart att ett tillstånd inte bör ges.

Tillståndsmyndighetens närmare prövning av en ansökan om tillstånd

[K1]9 §  När en sökandes lämplighet att driva uthyrningsrörelse prövas, skall särskild vikt läggas vid om han tidigare har gjort sig skyldig till upprepade eller allvarligare överträdelser av bestämmelserna i lagen (1979:561) om biluthyrning eller i denna förordning eller av någon föreskrift som har utfärdats med stöd av lagen eller förordningen. Detsamma gäller i fråga om sådana bestämmelser som är väsentliga för trafiksäkerheten.

Innehållet i tillståndet

[K1]10 §  Ett tillstånd till uthyrning av bussar skall innehålla en föreskrift om det högsta antal fordon som får användas i rörelsen och det högsta antal passagerare som får transporteras med varje fordon.

[K1]11 §  Om förhållandena kräver det, får länsstyrelsen meddela de ytterligare föreskrifter som behövs.

[K1]12 §  I tillståndshandlingen skall länsstyrelsen ta in en erinran om att tillståndet kan återkallas, om en meddelad föreskrift har överträtts.

3 kap. Åtgärder när en tillståndshavare har dött eller försatts i konkurs

[K3]1 §  Har en tillståndshavare dött eller försatts i konkurs och vill dödsboet eller konkursboet använda tillståndet, skall en skriftlig anmälan om en föreståndare göras till den länsstyrelse som har givit tillståndet. Anmälan skall göras inom två månader från dödsfallet eller konkursbeslutet.

[S2]Frågan om godkännande av föreståndare prövas av länsstyrelsen.

[K3]2 §  Om föreståndaren inte godkänns, skall länsstyrelsen ge dödsboet eller konkursboet tillfälle att inom en viss tid anmäla en annan föreståndare. Om inte heller den föreståndaren godkänns, upphör tillståndet att gälla tre veckor efter det att beslutet i ärendet har vunnit laga kraft.

[K3]3 §  Om anmälan av en föreståndare inte har gjorts inom den tid som har angivits i 1 § eller som länsstyrelsen har föreskrivit enligt 2 §, upphör tillståndet att gälla den dag då tiden för anmälan gick ut.

4 kap. Återkallelse av ett tillstånd

[K4]1 §  Ett tillstånd skall återkallas enligt 3 kap. 1 § lagen (1979:561) om biluthyrning om det i verksamheten har förekommit upprepade eller allvarligare överträdelser av bestämmelserna i lagen om biluthyrning eller i denna förordning eller av någon föreskrift som har utfärdats med stöd av lagen eller förordningen. Detsamma gäller i fråga om sådana bestämmelser som är väsentliga för trafiksäkerheten.

[S2]Ett tillstånd skall också återkallas om tillståndshavaren på något annat sätt i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheter i fråga om verksamheten.

[S3]Att en varning kan meddelas i vissa fall framgår av lagen om biluthyrning.

[K4]2 §  Frågan om återkallelse eller varning prövas av den länsstyrelse som har givit tillståndet. Ett beslut om återkallelse eller varning skall delges den som beslutet gäller.

5 kap. Fordon som används i uthyrningsrörelse

[K5]1 §  Om kontrollbesiktning av fordon som används i uthyrningsrörelse finns bestämmelser i fordonskungörelsen (1972:595) och terrängtrafikkungörelsen (1972:594). Om lämplighetsbesiktning av terrängmotorfordon som används i sådan rörelse finns bestämmelser i terrängtrafikkungörelsen.

[K5]2 §  Bussar får inte användas i uthyrningsrörelse förrän tillståndshavaren har anmält hos länsstyrelsen att fordonet skall användas i rörelsen enligt tillståndet.

[S2]I fråga om ett terrängmotorfordon skall tillståndshavaren tillsammans med anmälan ge in bevis om att fordonet har godkänts vid lämplighetsbesiktning.

[K5]3 §  En fordonsanmälan skall göras skriftligen till den länsstyrelse som har givit tillståndet till rörelsen. I anmälan skall fordonets registreringsnummer uppges.

[K5]4 §  Om det finns anledning till det, kan den länsstyrelse som har givit tillståndet återkalla ett sådant godkännande av lämpligheten som anges i 2 §.

6 kap. Om vissa skyldigheter som är knutna till tillståndsinnehavet

[K6]1 §  I uthyrningsrörelse får ett fordon inte lämnas ut till någon annan person som förare än den som kan visa att han har behörighet att föra fordonet.

[K6]2 §  Den som innehar ett tillstånd till uthyrningsrörelse är skyldig att

 1. föra anteckningar över de uthyrningar som sker,
 2. föra de anteckningar om verksamheten i övrigt som länsstyrelsen föreskriver,
 3. på begäran av länsstyrelsen sända in sammandrag av anteckningarna,
 4. hålla anteckningarna tillgängliga för granskning av länsstyrelsen eller polismyndigheten,
 5. lämna de övriga uppgifter om rörelsen som länsstyrelsen kan begära.

7 kap. Registerföring

[K7]1 §  Om registrering av tillståndsinnehav enligt lagen (1979:561) om biluthyrning finns det bestämmelser i förordningen (1979:785) om yrkestrafikregister.

8 kap. Uppgiftsskyldighet

[K8]1 §  Har länsstyrelsen givit tillstånd till uthyrningsrörelse, skall en avskrift av beslutet sändas till polismyndigheten på den ort där sökanden är kyrkobokförd eller, om sökanden är en juridisk person, den ort där företagets ledning finns.

[S2]Om tillståndet gäller uthyrning av bussar skall beslutet kungöras i ortstidning. Rör sådan verksamhet mer än ett län, skall en avskrift av beslutet sändas till länsstyrelsen i annat berört län.

[S3]Uppgiftsskyldigheten gäller också om beslutet avser en ändring av ett tidigare meddelat tillstånd eller en återkallelse av ett tillstånd till uthyrningsrörelse. Förordning (1984:85).

[K8]2 §  Anser en länsstyrelse eller en polismyndighet att det finns anledning att tilldela en tillståndshavare en varning eller återkalla tillståndet, skall länsstyrelsen eller polismyndigheten anmäla detta till den länsstyrelse som har givit tillståndet.

[S2]Länsstyrelse skall vidare anmäla överträdelser som har skett i tillståndshavarens verksamhet till vederbörande polis- eller åklagarmyndighet.

[S3]Anmälan skall innehålla uppgift om tillståndshavarens personnummer eller organisationsnummer.

[K8]3 §  Har en domstol funnit någon skyldig till brott mot lagen (1979:561) om biluthyrning, denna förordning eller någon föreskrift som har utfärdats med stöd av lagen eller förordningen eller har högre rätt avgjort mål i vilket sådan fråga har prövats, skall avskrift av domen eller beslutet genast sändas till den myndighet som har givit tillståndet. Rör domen eller beslutet någon som inte har tillstånd skall avskriften sändas till länsstyrelsen i det län där vederbörande är kyrkobokförd eller, i fråga om juridisk person, till länsstyrelsen i det län där företagets ledning finns.

[S2]Uppgifter om förhållanden som avses i denna paragraf skall bevaras av myndigheten i två år från den dag, då laga kraft ägande dom eller beslut föreligger.

9 kap. Ansvarsbestämmelse

[K9]1 §  Om straff för tillståndshavare som bryter mot någon särskild föreskrift som har meddelats i tillståndet finns bestämmelser i lagen (1979:561) om biluthyrning.

[S2]En tillståndshavare som bryter mot 5 kap. 2 § eller 6 kap. 2 § döms till böter.

[S3]Den som bryter mot 6 kap. 1 § döms till böter, om gärningen inte är belagd med straff i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

10 kap. Övrigt

[K10]1 §  Föreskrifter i de frågor som anges i lagen (1979:561) om biluthyrning och denna förordning beslutas av transportrådet.

[K10]2 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning överklagas hos transportrådet genom besvär. Beslut om varning får inte överklagas.

[S2]Transportrådets beslut överklagas hos regeringen genom besvär.

[K10]3 §  Ett beslut av länsstyrelse eller transportrådet enligt denna förordning gäller omedelbart, om inte annat anges i 4 eller 5 §.

[K10]4 §  Ett beslut om meddelande av tillstånd till uthyrningsrörelse gäller inte förrän beslutet har vunnit laga kraft, om inte länsstyrelsen har bestämt annat. Tiden för att överklaga ett sådant beslut skall, om det avser uthyrning av buss, räknas från den dag då beslutet har kungjorts i ortstidning. Förordning (1984:85).

[K10]5 §  Ett beslut om återkallelse av ett tillstånd till uthyrningsrörelse gäller inte förrän den som beslutet rör har fått del av det.

Ändringar

Förordning (1980:644) om ändring i förordningen (1979:873) om biluthyrning

  Omfattning
  ändr. övergångsbest.

Förordning (1984:85) om ändring i förordningen (1979:873) om biluthyrning

  Omfattning
  ändr. 2 kap 6 §, 8 kap 1 §, 10 kap 4 §
  Ikraftträder
  1984-04-01

Ändring, SFS 1988:1505

  Omfattning
  upph.