Upphävd författning

Lag (1979:561) om biluthyrning

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1979-09-04
Ändring införd
SFS 1979:561 i lydelse enligt SFS 1995:51
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  Denna lag avser yrkesmässig uthyrning av bilar och terrängmotorfordon utan förare för en tid som understiger ett år. Lag (1988:265).

 • RH 1994:7:Aktiebolags anordnande av skoterturer har inte ansetts vara att bedöma som sådan uthyrningsrörelse som avses i lagen (1979:561) om biluthyrning.
3 § har upphävts genom lag (1988:265).

2 kap. Meddelande av tillstånd till uthyrningsrörelse

[K2]1 §  Uthyrningsrörelse får drivas endast av den som har tillstånd till det. Särskilda villkor får föreskrivas.

 • RH 1994:7:Aktiebolags anordnande av skoterturer har inte ansetts vara att bedöma som sådan uthyrningsrörelse som avses i lagen (1979:561) om biluthyrning.

[K2]2 §  Tillstånd till uthyrningsrörelse får ges endast till den som med hänsyn till yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden, vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt samt andra omständigheter av betydelse bedöms vara lämplig att driva verksamheten.

[S2]I fråga om aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska eller ideella föreningar skall vid prövningen av förhållanden som avses i första stycket i tillämpliga delar gälla vad som föreskrivs i 6 § andra och tredje styckena yrkestrafiklagen (1988:263). Prövningen av yrkeskunnandet skall därvid avse den som ansvarar för uthyrningsverksamheten. Lag (1988:265).

[K2]3 §  Om någon av de personer som anges i 6 § andra stycket yrkestrafiklagen (1988:263) byts ut, skall tillståndsmyndigheten pröva den nyes lämplighet. Lag (1988:265).

[K2]4 §  Frågan om tillstånd till uthyrningsrörelse prövas av länsstyrelsen i det län där sökanden är folkbokförd eller, om sökanden är en juridisk person, där företagets ledning finns. Lag (1991:522).

[K2]5 §  Tillstånd till uthyrningsrörelse gäller tills vidare. Om det finns särskilda skäl, kan tillståndet begränsas till viss tid.

[K2]6 §  Om tillståndshavaren dör, övergår tillståndet på dödsboet. Om tillståndshavaren försätts i konkurs, övergår tillståndet på konkursboet. Tillståndet gäller under högst ett år räknat från dödsfallet eller konkursbeslutet. För verksamheten skall det finnas en föreståndare som har godkänts av tillståndsmyndigheten. I fråga om denne skall 2 § första stycket tillämpas.

[S2]Om en föreståndare inte har anmälts inom två månader från dödsfallet eller konkursbeslutet, upphör tillståndet. Detsamma gäller om föreståndaren inte godkänns och en annan föreståndare inte anmäls inom den tid som tillståndsmyndigheten bestämmer. Godkänns inte heller den andre föreståndaren, upphör tillståndet att gälla tre veckor efter det att beslutet härom har vunnit laga kraft. Lag (1988:1501).

3 kap. Återkallelse av tillstånd

[K3]1 §  Om det i uthyrningsrörelsen eller i annan näringsverksamhet som tillståndshavaren driver har förekommit allvarliga missförhållanden, eller om annars förutsättningarna enligt 2 kap. 2 § inte längre föreligger, skall tillståndet återkallas. Om missförhållandena inte är av allvarlig art, kan i stället varning meddelas. Lag (1988:265).

[K3]1 a §  Ett tillstånd till uthyrningsrörelse kan återkallas om det vid en prövning enligt 2 kap. 3 § framgår att någon av de personer som prövningen avser är olämplig. Lag (l988:265).

[K3]2 §  Ett tillstånd till uthyrningsrörelse som inte används skall återkallas, om inte särskilda skäl talar emot det.

[K3]3 §  Frågan om återkallelse av tillstånd till uthyrningsrörelse eller varning prövas av den länsstyrelse som har meddelat tillståndet. Lag (1988:1501).

4 kap. Ansvarsbestämmelse

[K4]1 §  Den som driver uthyrningsrörelse utan tillstånd eller en tillståndshavare som bryter mot någon särskild föreskrift som har meddelats i tillståndet döms till böter.

5 kap. Övrigt

[K5]1 §  Regeringen får föreskriva eller i enskilda fall medge undantag från denna lag. När undantag medges får särskilda villkor föreskrivas. Regeringen får också utfärda ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag. Detsamma gäller i fråga om registrering av tillståndsinnehav.

[S2]Regeringen får överlåta de nämnda befogenheterna åt förvaltningsmyndigheter.

[K5]2 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut om varning får inte överklagas.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:51).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1979:561) om biluthyrning

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.
  Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen. Detsamma gäller i fråga om särskilda beslut som har meddelats av Kungl. Maj:t eller regeringen.
  Förarbeten
  Prop. 1978/79:111

Lag (1988:265) om ändring i lagen (1979:561) om biluthyrning

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:78
  Omfattning
  upph. 1 kap 3 §; ändr. 1 kap 1, 2 §§, 2 kap 2, 3 §§, 3 kap 1 §; ny 3 kap 1 a §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1988:1501) om ändring i lagen (1979:561) om biluthyrning

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Ärenden som avser överklagande av länsstyrelsens beslut enligt denna lag och som inte har avgjorts före ikraftträdandet skall vid ikraftträdandet överlämnas till kammarrätten. Överklaganden av beslut som transportrådet har meddelat före ikraftträdandet skall även därefter prövas av regeringen.
  Omfattning
  ändr. 2 kap 4, 6 §§, 3 kap 3 §, rubr. till 5 kap; ny 5 kap 2 §; omtryck
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1991:522) om ändring i lagen (1979:561) om biluthyrning

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:153
  Omfattning
  ändr. 2 kap 4 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1995:51) om ändring i lagen (1979:561) om biluthyrning

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
Omfattning
ändr. 5 kap 2 §
Ikraftträder
1995-04-01

Ändring, SFS 1998:492

Omfattning
upph.