Upphävd författning

Förordning (1979:96) om import av kaffe, m.m.

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1979-03-08
Ändring införd
SFS 1979:96
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilaga 1 finns inte med här.

1 §  I denna förordning förstås med

[S2]kaffe, varor som anges i bilaga 1 till förordningen,

[S3]kaffeavtalet, det år 1983 i New York undertecknade internationella kaffeavtalet,

[S4]medlemsland, land som har anslutit sig till kaffeavtalet,

[S5]certifikat, ursprungscertifikat, reexportcertifikat eller liknande handling som har utfärdats i enlighet med kaffeavtalet. Förordning (1987:975).

2 §  När bestämmelser i kaffeavtalet om kvotering tillämpas får kaffe inte

 1. införas till Sverige utan att det åtföljs av giltigt certifikat, om kaffet har sitt ursprung i ett medlemsland,
 2. införas till Sverige utan importlicens utfärdad av statens jordbruksnämnd och giltigt certifikat, om kaffet har sitt ursprung i ett annat land än ett medlemsland,
 3. reexporteras från Sverige utan giltigt certifikat, om kaffet har förtullats här.

[S2]Certifikat som avses i första stycket 2 och 3 utfärdas av de handelskammare som generaltullstyrelsen utser.

[S3]Om en handelskammare inte utfärdar certifikat, trots att behövliga handlingar visas upp, kan generaltullstyrelsen utfärda certifikatet. Förordning (1984:56).

3 §  Kvotering gäller från och med den 1 december 1987 tills vidare.

[S2]Licensgivningen för kaffe som har sitt ursprung i ett annat land än ett medlemsland skall begränsas till de nivåer som anges i bilaga 2. Förordning (1987:975).

4 §  Certifikat och importlicens som avses i 2 § första stycket behövs inte ifråga om kaffe i en sändning om högst 60 kilogram råkaffe eller motsvarande mängd kaffe i annan form. Inte heller behövs certifikat enligt 2 § första stycket 3 i fråga om mindre kvantiteter kaffe för direkt förbrukning på fartyg, flygplan eller andra transportmedel i internationell trafik. Förordning (1984:56).

5 §  Ytterligare bestämmelser om import finns i förordningen (1984:53) om import- och exportreglering.

[S2]Befogenheten enligt 8 § förordningen om import- och exportreglering att begränsa den rätt till förfogande som anges i lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. skall i fråga om kaffe tillkomma generaltullstyrelsen. Förordning (1984:56).

6 §  När bestämmelserna i kaffeavtalet om kvotering inte tillämpas, skall tullmyndigheterna samla in och kontrollera certifikat avseende kaffe som förs in i Sverige, i de fall sådana certifikat företes. Förordning (1986:73).

7 §  Föreskrifter om verkställigheten av denna förordning i fråga om annat än importlicenser meddelas av generaltullstyrelsen. Om det behövs, skall generaltullstyrelsen före beslutet samråda med jordbruksnämnden. Förordning (1984:56).

Bilaga 2

Tidsperiod Kvantitet råkaffe eller motsvarande mängd kaffe i annan form
den 1 december 1987-- den 30 september 1988 från och med den 1 oktober 1988 för år Förordning (1987:975). 240 säckar kilogram 240 säckar kilogram 60 60

Ändringar

Förordning (1979:96) om import av kaffe, m.m.

Förordning (1983:773) om ändring i förordningen (1979:96) om import av kaffe, m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1983-10-01

Förordning (1984:56) om ändring i förordningen (1979:96) om import av kaffe, m.m.

  Omfattning
  ändr. 2-7 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1984-04-01

Förordning (1986:73) om ändring i förordningen (1979:96) om import av kaffe, m.m.

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1986-02-26

Förordning (1987:975) om ändring i förordningen (1979:96) om import av kaffe, m.m.

  Omfattning
  nuvarande bil. betecknas bil. 1; ändr. 1, 3 §§; ny bil. 2
  Ikraftträder
  1987-12-01

Ändring, SFS 1987:1142

  Omfattning
  upph.