Upphävd författning

Förordning (1984:53) om import- och exportreglering

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1984-02-09
Ändring införd
SFS 1984:53 i lydelse enligt SFS 1992:1447
Ikraft
1984-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser m.m.

1 §  Denna förordning skall tillämpas om regeringen eller, efter regeringens bestämmande, statens jordbruksverk, fiskeriverket eller kommerskollegium föreskriver att en vara inte får föras in i eller ut ur landet utan tillstånd (importlicens eller exportlicens) av jordbruksverket, fiskeriverket eller kommerskollegium (licensmyndigheter).

[S2]Förordningen gäller dock inte sådana varor som import- eller exportregleras enligt de författningar som anges i bilaga 1.

[S3]Föreskrifter som avses i första stycket meddelas

 1. av särskilda handelspolitiska skäl,
 2. av hänsyn till risk för störning inom samhällsekonomin eller folkförsörjningen,
 3. för att skydda priserna på jordbruksprodukter, eller
 4. för att reglera priserna på fiskprodukter. Förordning (1991:917).

2 §  Jordbruksverket är licensmyndighet för de varor i tulltaxelagen (1987:1068) som anges i bilaga 2.

[S2]Fiskeriverket är licensmyndighet för de varor i tulltaxelagen som anges i bilaga 2 a.

[S3]Kommerskollegium är licensmyndighet för övriga varor. Förordning (1991:917).

3 §  I 6--8 och 10 §§ avses med

[S2]prisskyddade varor: sådana varor som anges i bilagan till lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m., och

[S3]prisreglerade varor: sådana varor som avses i lagen (1974:226) om prisreglering på fiskets område. Förordning (1991:917).

4 §  Förordningen (1984:59) om varors ursprung skall tillämpas i fråga om varor för vilka krävs sådant tillstånd som avses i 1 § första stycket.

5 §  En licensföreskrift omfattar inte sådana varor som anges i bilaga 3, om inte varorna särskilt anges i föreskriften.

Särskilda bestämmelser om import

6 §  Utan hinder av att föreskrifter om importlicens har meddelats för en vara behövs inte licens vid införseln

 1. om varan förs in under sådana omständigheter som för en tullpliktigvara medför

[S2]a. rätt till tullfrihet enligt 6 eller 7 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m. eller föreskrifter utfärdade med stöd av förordningen (1987:1072) om rätt för resande m. fl. att införa varor tull- och skattefritt eller bestämmelserna i 9--21 eller 26 § tullfrihetsförordningen (1987:1289), eller

[S3]b. rätt till temporär tullfrihet enligt 28 § 2--7 eller 9, 29--33 eller 39--41 § § tullfrihetsförordningen,

 1. såvitt gäller andra än prisskyddade och prisreglerade varor, om varan förs in under sådana omständigheter som för en tullpliktig vara medför rätt till tullfrihet enligt 22 § första stycket tullfrihetsförordningen,
 2. om varan förs in för att repareras och är avsedd att därefter återutföras till det land varifrån införseln sker,
 3. om varan återinförs efter att ha reparerats i utlandet, eller
 4. såvitt gäller en prisreglerad vara, om den har fångats av ett svenskt fiskefartyg och ilandförs här i landet med ett svenskt fartyg (svenskfångad fisk). Förordning (1991:917).

7 §  Om det behövs för en ändamålsenlig tillämpning av licensregleringen, får licensmyndigheterna meddela föreskrifter även om andra undantag från importlicenstvång än dem som anges i 6 §.

[S2]För samma ändamål får jordbruksverket i fråga om prisskyddade och fiskeriverket i fråga om prisreglerade varor meddela föreskrifter om begränsning av rätten att föra in varor utan licens. Förordning (1991:917).

8 §  I fråga om rätt att hantera oförtullade varor för vilka föreskrivits importlicenstvång gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

[S2]Föreskrifter om begränsning av rätten att hantera oförtullade varor får meddelas av

 1. kommerskollegium i fråga om varor hänförliga till 50--63 kap.tulltaxelagen (1987:1068),
 2. jordbruksverket i fråga om prisskyddade varor, och
 3. fiskeriverket i fråga om prisreglerade varor.

[S3]Licensmyndigheterna får även i annat fall meddela sådana föreskrifter om det finns särskilda skäl. Förordning (1991:917).

Särskilda bestämmelser om export

9 §  Utan hinder av att föreskrifter om exportlicens har meddelats för en vara behövs inte licens vid utförseln

 1. om varan förs in under sådana omständigheter som för en tullpliktig vara medför

[S2]a. rätt till tullfrihet enligt 15, 19 eller 21 § tullfrihetsförordningen (1987:1289), eller

[S3]b. rätt till temporär tullfrihet enligt 28--33 eller 39--41 §§tullfrihetsförordningen med den begränsningen att licensfriheten när det är fråga om återutförsel av en vara efter sådan behandling som avses i 28 § 1 tullfrihetsförordningen eller efter avprovning endast gäller om varan återutförs till det land varifrån införseln skett,

 1. om varan förs ut under sådana förhållanden som avses i 2 § 1 lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.,
 2. om varan utgör proviant på ett fartyg, luftfartyg eller annat transportmedel,
 3. om varan medförs av en resande eller någon som utför arbete på ett transportmedel och varan utgör förnödenhet, som ej överstiger behovet under resan, eller
 4. såvitt gäller transportmedel, om detta är i allmän eller yrkesmässig trafik när det lämnar landet. Förordning (1987:1291).

10 §  Om det behövs för en ändamålsenlig tillämpning av licensregleringen, får licensmyndigheterna meddela föreskrifter även om andra undantag från exportlicenstvång än dem som anges i 9 §.

[S2]För samma ändamål får jordbruksverket i fråga om prisskyddade varor och fiskeriverket i fråga om prisreglerade varor meddela föreskrifter om begränsning av rätten att föra ut varor utan licens. Förordning (1991:917).

Gemensamma bestämmelser

11 §  Om det bedöms vara nödvändigt för en ändamålsenlig tillämpning av licensregleringen, får licensmyndigheterna, om regeringen inte föreskriver annat,

 1. föreskriva att området för licensbeläggning skall utvidgas till att omfatta även sådana varor som tillhör samma eller en liknande varugrupp om varorna har samma användningsområde,
 2. överskrida sådana föreskrifter om en högsta nivå i licensgivningen som meddelas av regeringen eller som upptas i internationella överenskommelser om syftet med licensregleringen inte därigenom äventyras.

[S2]Om en åtgärd som avses under a) och b) bedöms vara av betydelse från handelspolitisk synpunkt eller i övrigt av större vikt, skall frågan överlämnas till regeringens prövning.

11 a §  Om en licensmyndighet bedömer att import av en vara sker i sådan omfattning och till sådana priser att skada kan vållas inhemsk produktion, får den föreskriva licenstvång för den berörda importen, i den mån en sådan åtgärd är förenlig med gällande internationella överenskommelser. Föreskrifter får meddelas för en tid av högst tre månader. Frågan om en förlängning av licenstvånget skall hänskjutas till regeringens prövning.

[S2]Om en åtgärd som avses i första stycket bedöms vara av särskild handelspolitisk betydelse, skall licensmyndigheten med eget yttrande hänskjuta frågan om införande av licenstvång till regeringens prövning. Förordning (1991:917).

12 §  Om det bedöms nödvändigt att begränsa importen eller exporten av en vara, för vilken regeringen har föreskrivit licenstvång, skall licensmyndigheten överlämna till regeringen att pröva frågan om en sådan begränsning. Förordning (1992:1447).

13 §  Licensmyndigheterna skall meddela de föreskrifter som krävs för att överenskommelser om import- eller exportbegränsning som Sverige ingår med andra länder skall gälla här i landet, om regeringen inte bestämmer annat.

[S2]Licensmyndigheten får föreskriva att en sådan föreskrift skall gälla även om överenskommelsen upphör. Föreskriften får dock gälla längst till dess en ny motsvarande överenskommelse träder i tillämpning.

[S3]Licensmyndigheterna får efter behövligt samråd med generaltullstyrelsen meddela de föreskrifter som krävs för verkställighet av import- och exportregleringar. Förordning (1987:32).

14 §  En licens får förenas med de villkor för importen eller exporten som anses behövliga, om regeringen inte föreskriver annat.

15 §  Om olovlig in- eller utförsel av varor och om försök därtill finns bestämmelser i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

16 §  Beslut som har meddelats av licensmyndigheterna med stöd av denna förordning får överklagas hos regeringen. Förordning (1987:32).

Bilaga 1

Författningar som avses i 1 § andra stycket

Import
 1. Lag (1939:174) om tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel,
 2. föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (1992:1602) om valuta och kreditreglering,
 3. förordning (1983:870) om förbud mot införsel av krigsmateriel.
Export
 1. föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering,
 2. lag (1992:1300) om krigsmateriel,
 3. lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,
 4. lag (1991:341) om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte, m.m.
 5. förordning (1986:89) om förbud mot viss utförsel.

Bilaga 2

Varor för vilka jordbruksverket är licensmyndighet

A. Samtliga varor i följande kapitel i tulltaxelagen

1 kap. Levande djur

2 kap. Kött och andra ätbara djurdelar

3 kap. Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur

4 kap. Mejeriprodukter; fågelägg; naturlig honung; ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

6 kap. Levande träd och andra levande växter; lökar, rötter o.d.; snittblommor och snittgrönt

7 kap. Köksväxter samt vissa ätbara rötter och stam- eller rotknölar

8 kap. Ätbar frukt samt ätbara bär och nötter; skal av citrusfrukter eller meloner

9 kap. Kaffe, te, matte och kryddor

10 kap. Spannmål 11 kap. Produkter av kvarnindustrin; malt; stärkelse; inulin; vetegluten

16 kap. Beredningar av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur

17 kap. Socker och sockerkonfektyrer

18 kap. Kakao och kakaoberedningar

19 kap. Beredningar av spannmål, mjöl, stärkelse eller mjölk; bakverk

20 kap. Beredningar av köksväxter, frukt, bär, nötter eller andra växtdelar

21 kap. Diverse ätbara beredningar

23 kap. Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin; beredda fodermedel

24 kap. Tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning

31 kap. Gödselmedel

B. Följande varor upptagna i 5, 12, 15, 22, 25, 28, 35 och 38 kapitlen i tulltaxelagen, nämligen
_______________________________________________________________________ Tull- Varuslag taxenr _______________________________________________________________________ 05.04 Tarmar, blåsor och magar av djur (andra än fiskar), hela eller i bitar ur 05.06 Mjöl av ben eller kvicke ur 05.07 Mjöl av sköldpadd, horn, hovar, klövar, naglar, klor och näbbar ur 05.08 Skal av blötdjur, obearbetade eller enkelt preparerade men inte tillformade; mjöl och avfall av blötdjursskal ur 05.11 Animaliska produkter från andra djur än fisk, kräftdjur, blötsjur eller andra ryggradslösa vattendjur med undantag för senor, avklipp och liknande avfall av oberedda hudar och skinn, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; döda djur av sådana slag som omfattas av 1 kap., otjänliga till människoföda 12.01 Sojabönor, även sönderdelade 12.02 Jordnötter, även skalade eller sönderdelade men inte rostade eller på annat sätt tillagade 12.03 Kopra 12.04 Linfrön, även sönderdelade 12.05 Rapsfrön och rybsfrön, även sönderdelade 12.06 Solrosfrön, även sönderdelade 12.07 Andra oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter, även sönderdelade 12.08 Mjöl av oljeväxtfrön eller oljehaltiga frukter, med undantag av mjöl av senapsfrön 12.09 Frön, frukter och sporer av sådana slag som används som utsäde 12.10 Humle, färsk eller torkad, även mald, pulveriserad eller i form av pelletar; lupulin 12.12 Johannesbröd, alger, sockerbetor och sockerrör, färska eller torkade, även malda; fruktkärnor och andra vegetabiliska produkter (inbegripet orostad cikoriarot av varieteten Cichorium intybus sativum) av sådana slag som används främst till människoföda, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 12.13 Halm, agnar och skal av spannmål, oberedda, även hackade, malda, pressade eller i form av pelletar 12.14 Kålrötter, foderbetor och andra foderrotfrukter, hö, lusern (alfalfa), klöver, esparsett, foderkål, lupiner, vicker och liknande djurfoder, även i form av pelletar 15.01 Ister; annat svinfett och fjäderfäfett, utsmälta, även utpressade eller extraherade med lösningsmedel 15.02 Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, råa eller utsmälta, även utpressade eller extraherade med lösningsmedel 15.03 Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja, inte emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda 15.04 Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 15.05 Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett (inbegripet lanolin) 15.06 Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 15.07 Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 15.08 Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 15.09 Olivolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 15.10 Andra oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av sådana oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade, inbegripet blandningar av dessa oljor eller fraktioner med oljor eller fraktioner enligt nr 15.09 15.11 Palmolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 15.12 Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 15.13 Kokosolja, palmkärnolja och babassuolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 15.14 Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 15.15 Andra vegetabiliska fetter och feta oljor (inbegripet jojobaolja) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 15.16 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade 15.17 Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 15.16 15.18 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta, oxiderad dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 15.16; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 15.19 Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering; tekniska fettalkoholer 15.22 Degras; återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer 16.01 Korv och liknande produkter av kött, andra djurdelar eller blod; beredningar av dessa produkter 16.02 Kött, andra djurdelar och blod, beredda eller konserverade på annat sätt 16.03 Extrakter och safter av kött, fisk, kräfdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur 22.01 Vatten inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvatten samt kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne; is och snö 22.02 Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt köksväxtsaft enligt nr 20.09 22.03 Maltdrycker 22.04 Vin av färska druvor, inbegripet vin som gjorts starkare genom tillsats av alkohol; druvmust, annan än sådan enligt nr 20.09 22.05 Vermut och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen 22.06 Andra jästa drycker, t. ex. äppelvin (cider), päronvin och mjöd 22.08 Odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker; sammansatta alkoholhaltiga beredningar av sådana slag som används för framställning av drycker 22.09 Ättika 25.10 Naturliga kalciumfosfater, naturliga aluminiumkalciumfosfater och fosfatkrita 28.14 Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning ur 28.34 Kalcium-, kalcium- och magnesiumnitrat ur 28.35 Kalium- och kaliumpolyfosfater (inbegripet meta- och pyrofosfater), kaliumortofosfater och kalciumhydrogenortofosfat (dikalciumfosfat) ur 35.02 Albuminer 35.05 Dextrin och annan modifierad stärkelse (t. ex. förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse ur 35.07 Ezympreparat innehållande födoämnen ur 38.09 Beredda glätt- och appreturmedel av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter (med undantag av varor i detaljhandelsförpackningar, vägande per styck högst 1 kg netto) ur 38.23 Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter Förordning (1991:917).

Bilaga 2 a

Varor för vilka fiskerverket är licensmyndighet

Tulltaxenr Varuslag
03.0103.07 Samtliga varuslag
ur 05.11 16.04 16.05 Produkter av fisk eller av kräftdjur, blötdjur eller ryggradslösa vattendjur; döda djur av sådana slag som omfattas av 3 kap., otjänliga till människoföda Fisk, beredd eller konserverad; kaviar Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, beredda eller konserverade
Förordning (1991:917).

Bilaga 3

Varor som avses i 5 §
________________________________________________________________________ Tull- Varuslag taxenr _______________________________________________________________________
49.01 49.02 49.03 49.04 49.05 49.06Tryckta böcker, broschyrer, häften och liknande tryckalster, även i form av enstaka blad Tidningar och tidskrifter, även illustrerade eller innehållande reklam Bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn Musiknoter, tryckta eller handskrivna, även häftade, bundna eller illustrerade Kartor av alla slag, inbegripet atlaser, väggkartor, topografiska kartor och glober, tryckta Planritningar, andra ritningar samt teckningar för arkitektoniskt, ingenjörstekniskt, industriellt, kommersiellt, topografiskt eller liknande ändamål, i form av handgjorda original; handskrivna texter; karbonkopior samt fotografiska reproduktioner på strålningskänsligt papper av de varor som nämnts tidigare i detta nummer
ur 49.0797.04Omakulerade frimärken, beläggningsstämplar o. d., gångbara eller avsedda som nyutgåva i det land till vilket de är destinerade; andra värdehandlingar än sådana som avses i föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (1992:1062) om valuta- och kreditreglering; checkblanketter Frimärken och beläggningsstämplar, frankeringsstämplar, förstadagsbrev samt kuvert, brevkort, kortbrev o. d. försedda med frimärke, makulerade, eller, om de är omakulerade, inte gångbara och inte avsedda som nyutgåva i det land till vilket de är destinerade
Förordning (1992:1447).

Ändringar

Förordning (1984:53) om import- och exportreglering

Förordning (1987:32) om ändring i förordningen (1984:53) om import- och exportreglering

  Omfattning
  ändr. 2, 12, 13, 16 §§, bil. 1, rubr. till bil. 2
  Ikraftträder
  1987-04-01

Förordning (1987:1291) om ändring i förordningen (1984:53) om import- och exportreglering

  Omfattning
  ändr. 2, 6, 8, 9 §§, bil. 2, 3; omtryck
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:567) om ändring i förordningen (1984:53) om import- och exportreglering

  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1990:761) om ändring i förordningen (1984:53) om import- och exportreglering

  Omfattning
  ändr. bil. 1, 3
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:917) om ändring i förordningen (1984:53) om import- och exportreglering

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 §§, bil. 1, 2; nya 11 a §, bil. 2 a
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:1447) om ändring i förordningen (1984:53) om import- och exportreglering

Omfattning
ändr. 12 §, bil. 1, 3
Ikraftträder
1993-01-01

Ändring, SFS 1997:969

  Omfattning
  upph.