Upphävd författning

Förordning (1980:1024) om militär grundutbildning för kvinnor

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1980-12-15
Ändring införd
SFS 1980:1024 i lydelse enligt SFS 1994:709
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Antagning m.m.

1 §  Ansökan om antagning till utbildning enligt lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor prövas av Försvarsmakten. Förordning (1994:709).

2 §  Till utbildningen får endast antas kvinnor som

 1. är svenska medborgare,
 2. under antagningsåret fyller lägst 18 år och högst 24 år,
 3. kan bedömas ha goda förutsättningar att tillgodogöra sig officersutbildningen. Förordning (1989:404).

3 §  Innan en kvinna antas till utbildningen skall hon vid värnpliktsverket genomgå en särskild antagningsprövning som motsvarar den inskrivningsprövning som värnpliktiga genomgår.

[S2]Försvarsmakten beslutar om vilka sökande som skall kallas till antagningsprövningen. Förordning (1994:709).

4 §  Värnpliktsverket skall på grundval av resultatet av antagningsprövningen enligt 3 § föreslå vilka kvinnor som bör antas till utbildningen.

5 §  Den som har antagits till utbildningen skall av värnpliktsverket tas ut för utbildning till befattning för grupp- eller plutonsbefäl i enlighet med vad som gäller för värnpliktiga.

[S2]Värnpliktsverket svarar för redovisningen av de kvinnor som har antagits till utbildningen och kallar dem till utbildningen.

Utbildningen

6 §  Utbildningen skall börja snarast efter antagningen. I fråga om anstånd med utbildningens påbörjande eller fullgörande skall 22 § kungörelsen (1969:380) om värnpliktigas tjänstgöring m.m. tillämpas.

[S2]Utbildningen får inte börja senare än att kvinnan hinner slutföra utbildningen senast det år hon fyller 25 år.

7 §  Utbildningen skall genomföras gemensamt med motsvarande utbildning för värnpliktiga, om inte särskilda omständigheter föranleder annat.

Skiljande från utbildningen m.m.

8 §  En kvinna skall skiljas från utbildningen enligt 7 § 2 lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor om hennes frånvarotid överstiger eller beräknas överstiga en tiondel av utbildningstiden. Skiljande från utbildningen skall inte ske, om kvinnan trots frånvaron bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen på ett tillfredsställande sätt. En kvinna som skiljs från utbildningen får börja om eller fortsätta utbildningen under det närmast följande utbildningsåret även om hon kommer att vara äldre än 25 år det år då utbildningen slutförs.

9 §  Frågor om skiljande från utbildningen prövas av Försvarsmakten. Till Försvarsmakten skall kvinnan också meddela sin vilja att sluta utbildningen.

[S2]Om en kvinna skiljs från utbildningen eller annars avbryter denna, skall meddelande om detta lämnas till Värnpliktsverket. Förordning (1994:709).

Verkställighetsföreskrift

10 §  Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av Försvarsmakten. Förordning (1994:709).

Besvär

11 §  Försvarsmaktens beslut i ärenden om antagning samt beslut om skiljande från utbildningen får överklagas hos regeringen genom besvär. Andra beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1994:709).

Ändringar

Förordning (1980:1024) om militär grundutbildning för kvinnor

Förordning (1989:404) om ändring i förordningen (1980:1024) om militär grundutbildning för kvinnor

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1991:460) om ändring i förordningen (1980:1024) om militär grundutbildning för kvinnor

  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1994:709) om ändring i förordningen (1980:1024) om militär grundutbildning för kvinnor

Omfattning
ändr. 1, 3, 9, 10, 11 §§
Ikraftträder
1994-07-01

Ändring, SFS 1995:240

  Omfattning
  upph.