Upphävd författning

Förordning (1980:483) om statsbidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser, m.m.

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1980-05-22
Ändring införd
SFS 1980:483
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Lokal facklig organisation, lokal organisation av Lantbrukarnas riksförbund eller av Företagarnas Riksorganisation samt regional eller lokal organisation av Sveriges fiskares riksförbund kan enligt bestämmelserna i denna förordning få statsbidrag till kostnader för sådan uppsökande verksamhet på en eller flera arbetsplatser som har till syfte att främja studier bland arbetstagarna eller näringsidkarna.

[S2]Till Företagarnas Riksorganisation, Landsorganisationen i Sverige, Lantbrukarnas riksförbund, Sveriges arbetares centralorganisation, Sveriges fiskares riksförbund och Tjänstemännens centralorganisation utgår enligt bestämmelserna i denna förordning statsbidrag till kostnader för att anordna grundläggande studieorganisatörsutbildning och för att planera uppsökande verksamhet. Förordning (1991:1078).

Statsbidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser

2 §  Statsbidrag kan beviljas för särskilt planlagt projekt bland en viss eller vissa grupper av arbetstagare eller näringsidkare.

[S2]Den uppsökande verksamheten inom ramen för ett sådant projekt skall bedrivas av studieorganisatör som har utsetts av den lokala eller av den regionala organisationen.

3 §  Frågor om statsbidrag prövas av vuxenutbildningsnämnden i det län där den grupp av arbetstagare eller näringsidkare som skall uppsökas har sin huvudsakliga arbetsplats.

[S2]När det gäller sådana grupper av arbetstagare eller näringsidkare som på grund av resor i arbetet eller andra omständigheter inte utför sitt arbete på en huvudsaklig arbetsplats, prövas frågan om statsbidrag av vuxenutbildningsnämnden i det län till vilket arbetstagarna eller näringsidkarna med hänsyn till sina arbetsförhållanden närmast kan anses höra under den tid då den uppsökande verksamheten skall äga rum.

4 §  Vid beviljande av statsbidrag för projekt skall hänsyn tas till de berörda arbetstagarnas eller näringsidkarnas behov av utbildning och stöd. Förordning (1987:298).

5 §  Ansökan om statsbidrag skall ges in till vuxenutbildningsnämnden inom den tid och i den ordning som centrala studiestödsnämnden bestämmer.

6 §  I ansökan om statsbidrag skall den lokala eller den regionala organisationen ange

 1. vilken grupp av arbetstagare eller näringsidkare som projektet skall avse,
 2. om projektet, när det avser arbetstagare, har planerats i samråd med berörd arbetsgivare,
 3. om ansökan även ges in om korttidsstudiestöd och internatbidrag enligt studiestödslagen (1973:349) för fördelning till arbetstagare inom den avsedda gruppen och
 4. kostnaderna för projektet.

[S2]Kostnaderna för projektet skall fördelas på olika poster enligt bestämmelser som centrala studiestödsnämnden meddelar. Förordning (1987:298).

Statsbidrag till grundläggande studieorganisatörsutbildning och planering av uppsökande verksamhet

7 §  Till varje organisation skall för varje budgetår betalas ut ett grundbidrag på 50 000 kronor. Detta grundbidrag är avsett att täcka allmänna kostnader för studieorganisatörsutbildning och planering av uppsökande verksamhet. Förordning (1984:242).

8 §  Resterande del av de medel som är tillgängliga för budgetåret fördelas av centrala studiestödsnämnden mellan organisationerna i förhållande till deras medlemsantal.

9 §  Högst 40 procent av de medel som enligt 7 och 8 §§ betalas ut till en organisation får användas till kostnader för planering av uppsökande verksamhet.

Särskilda bestämmelser

10 §  Statsbidrag betalas ut av centrala studiestödsnämnden.

11 §  Har statsbidrag beviljats för projekt bland arbetstagare eller näringsidkare på en viss arbetsplats och ändras förhållandena på arbetsplatsen väsentligt, får den lokala eller den regionala organisationen använda statsbidraget endast om vuxenutbildningsnämnden medger det.

[S2]Har i sådant fall statsbidraget betalats ut och har vuxenutbildnings nämnden inte medgett att det får användas utan hinder av att förhållandena ändrats, skall det återbetalas i den ordning och inom den tid som centrala studiestödsnämnden eller, efter dess bemyndigande, vuxenutbildningsnämnden bestämmer.

12 §  Vuxenutbildningsnämndens beslut enligt denna förordning eller enligt bestämmelse som avses i denna förordning får överklagas hos centrala studiestödsnämnden.

[S2]Centrala studiestödsnämndens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1987:298).

13 §  Centrala studiestödsnämnden meddelar de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1980:483) om statsbidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser, m.m.

Förarbeten
Prop. 1979/80:100

Förordning (1982:495) om ändring i förordningen (1980:483) om statsbidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser, m.m.

Förordning (1984:242) om ändring i förordningen (1980:483) om statsbidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser, m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 7 §§
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1986:393) om ändring i förordningen (1980:483) om statsbidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser, m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1987:68) om ändring i förordningen (1980:483) om statsbidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser, m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1987-04-01

Förordning (1987:298) om ändring i förordningen (1980:483) om statsbidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser, m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:100
  Omfattning
  ändr. 4, 6, 12 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1991:1078) om ändring i förordningen (1980:483) om statsbidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser, m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:812) om upphävande av förordningen (1980:483) om statsbidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser, m.m.

  Omfattning
  upph.