Upphävd författning

Förordning (1980:571) med instruktion för statens miljömedicinska laboratorium

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1980-06-12
Ändring införd
SFS 1980:571
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1 samt 18 § första och andra styckena, tillämpas på statens miljömedicinska laboratorium. De uppgifter som anges i 3 §2 och 3 handhas av socialstyrelsen.

[S2]Myndighets befogenhet enligt 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning utövas av socialstyrelsen.

Uppgifter

2 §  Laboratoriet har till uppgift att inom den fysikaliska och kemiska miljömedicinen samt hälsoskyddet bedriva långsiktig forskning samt undersöknings-, utrednings- och utbildningsverksamhet. Förordning (1983:618).

3 §  Det åligger laboratoriet särskilt att

[S2]samverka med och biträda myndigheter, institutioner och organisationer i syfte att åstadkomma ett effektivt utnyttjande av de samlade resurserna inom området för laboratoriets verksamhet,

[S3]på grundval av forskning och försök utarbeta, utveckla och pröva analys- och provtagningsmetoder av betydelse för verksamhetsområdet,

[S4]genom dokumentations- och informationsarbete svara för att erfarenheter och rön från egen och andras forsknings- och utvecklingsverksamhet blir kända och nyttiggjorda,

[S5]biträda centrala förvaltningsmyndigheter med underlag för anvisningar, råd och riktlinjer samt med bedömningar i ärenden enligt gällande lagstiftning,

[S6]bedriva sådan fort- och vidareutbildning som inte är en högskoleuppgift,

[S7]följa, stödja och delta i det internationella hälsoskyddsarbetet, främst inom världshälosorganisationens miljömedicinska program. Förordning (1983:618).

4 §  Laboratoriet skall ge företräde åt undersökning eller uppdrag som begärs av myndighet.

5 §  Laboratoriet tar betalt för utförda uppdrag och andra tjänster enligt grunder som beslutas av regeringen efter förslag av socialstyrelsen.

Organisation

6 §  Chefsmyndighet för laboratoriet är socialstyrelsen.

7 §  Föreståndaren är chef för laboratoriet.

8 §  Till laboratoriet är knuten en rådgivande nämnd som har till uppgift att medverka i planeringen av verksamheten. Ledamöter av nämnden är generaldirektören hos socialstyrelsen, som är nämndens ordförande, föreståndaren samt högst nio andra ledamöter som regeringen utser särskilt för en tid av högst tre år. Föreståndaren är vice ordförande i nämnden.

[S2]För de särskilt utsedda ledamöterna utser regeringen personliga suppleanter.

9 §  Inom laboratoriet finns fyra enheter, enheten för allmän hygien, enheten för epidemiologi, enheten för toxikologi samt administrativa enheten.

[S2]Varje enhet, utom administrativa enheten, förestås av en enhetschef i professors ställning. En av enhetscheferna är tillika biträdande föreståndare med uppgift att bistå föreståndaren i dennes åligganden och vara ställföreträdare för föreståndaren vid dennes frånvaro.

10 §  Hos laboratoriet finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får laboratoriet anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning m.m.

11 §  Socialstyrelsen avgör frågor om inriktningen av laboratoriets verksamhet, ekonomiska frågor av större vikt, frågor om arbetsordning samt i övrigt de ärenden som följer av denna förordning.

12 §  Ärenden, som inte skall avgöras av socialstyrelsen, avgörs av föreståndaren.

13 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får överlåtas åt annan tjänsteman än föreståndaren att avgöra ärenden eller grupper av ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på föreståndaren.

Tjänstetillsättning m.m.

14 §  Föreståndaren förordnas av regeringen för högst sex år efter förslag av socialstyrelsen. Innan styrelsen avger förslag skall samråd ske med karolinska institutet.

[S2]Tjänsten som chef för enheten för toxikologi är förenad med professuren i toxikologi vid karolinska institutet och tillsätts i den ordning som gäller för professuren. Innan institutet avger förslag skall samråd ske med socialstyrelsen.

[S3]Andra tjänster som enhetschef, tjänster som laborator samt tjänster i lägst lönegrad F 23/F 25 eller lägst SK 46 tillsätts av regeringen efter förslag av socialstyrelsen.

[S4]Biträdande föreståndare utses av socialstyrelsen efter samråd med föreståndaren.

[S5]Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av föreståndaren.

15 §  Innan socialstyrelsen avger förslag om tillsättning av tjänst som professor eller laborator, skall yttranden inhämtas av tre sakkunniga om de sökandes vetenskapliga skicklighet.

[S2]De sakkunniga utses av styrelsen efter samråd, i fråga om sökande med huvudsakligen medicinsk utbildning med medicinska fakulteten vid karolinska institutet samt i fråga om sökande med annan utbildning med närmast berörd fakultet vid universitetet i Stockholm eller närmast berörd högskola. De sakkunniga skall avge skriftliga yttranden inom tre månader efter det att de har fått del av ansökningshandlingarna. Styrelsen uppför därefter, sedan den i 9 § angivna nämnden beretts tillfälle att avge synpunkter, på förslag högst tre sökande, som funnits behöriga till tjänsten, i den ordning de anses böra komma ifråga.

16 §  När en kungörelse eller ett tillkännagivande om en ledig tjänst vid laboratoriet som tillsätts av regeringen har anslagits på socialstyrelsens anslagstavla, skall avskrift av kungörelsen eller tillkännagivandet snarast anslås på laboratoriets anslagstavla. På avskriften skall anges dagen då kungörelsen eller tillkännagivandet anslogs på styrelsens anslagstavla.

17 §  Behörig till en tjänst som professor eller laborator är den som äger styrkt vetenskaplig skicklighet och beprövad erfarenhet i ett ämne, som tillhör tjänstens verksamhetsområde, skicklighet att handleda forskare och meddela undervisning i ett sådant ämne samt arbetsledande och administrativ förmåga.

[S2]Chefen för enheten för allmän hygien skall vara legitimerad läkare.

Besvär

18 §  Laboratoriets beslut överklagas hos socialstyrelsen genom besvär, om annat inte är föreskrivet.

Övriga bestämmelser

19 §  Det åligger professorer och laboratorer att inom sina ämnesområden bedriva forskning. De skall vara ledamöter av fakultet inom det statliga högskoleväsendet vid handläggningen av sådana frågor som rör deras ansvarsområden. Universitets- och högskoleämbetet skall i samråd med socialstyrelsen fastställa fakultetstillhörigheten för varje sådan tjänsteinnehavare.

[S2]Professorer och laboratorer skall även undervisa, handleda studerande och examinera vid forskarutbildning inom det statliga högskoleväsendet enligt beslut av socialstyrelsen samt universitets- och högskoleämbetet i samråd samt fullgöra kontaktverksamhet och undervisning i enighet med styrelsens anvisningar inom området för laboratoriets verksamhet.

20 §  En tjänsteman vid laboratoriet får inte utan tillstånd i varje särskilt fall för egen eller annans räkning

[S2]driva, ha del i eller vara anställd hos ett företag, vars verksamhet faller inom laboratoriets verksamhetsområde,

[S3]åta sig uppdrag av kommuner eller enskilda i ärenden som handläggs eller kan komma att handläggas vid laboratoriet, eller

[S4]utöva enskild läkarpraktik som faller inom laboratoriets verksamhetsområde.

[S5]Tillstånd enligt första stycket meddelas av regeringen i fråga om tjänst som tillsätts av regeringen och av socialstyrelsen i fråga om andra tjänster. Är uppdraget av kortvarig natur, får styrelsen meddela tillstånd även om tjänsten tillsätts av regeringen.

21 §  Besked enligt 37 § anställningsförordningen (1965:601) lämnas av socialstyrelsen i fråga om tjänst som regeringen tillsätter.

Ändringar

Förordning (1980:571) med instruktion för statens miljömedicinska laboratorium

Förordning (1983:618) om ändring i förordningen (1980:571) med instruktion för statens miljömedicinska laboratorium

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1988:378) om upphävande av förord- ningen (1980:571) med instruktion för statens miljömedicinska laboratorium

  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1988-07-01