Upphävd författning

Förordning (1980:754) om upplåtande av det allmänna kart- materialet för följdproduktion m.m.

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1980-10-09
Ändring införd
SFS 1980:754
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Det allmänna kartmaterial, till vilket staten har upphovsrätt, får enligt föreskrifterna i denna förordning upplåtas för framställning av följdprodukter.

[S2]Bestämmelser om upphovsrätt och vissa andra rättigheter med avseende på kartmaterial finns i lagen (1960: 729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

[S3]Bestämmelser om att kartor över svenskt område i vissa fall inte får spridas utan tillstånd finns i lagen (1993: 1742) om skydd för landskapsinformation.

[S4]I fråga om tillhandahållande av kartmaterial som utgör allmänna handlingar finns bestämmelser i tryckfrihetsförordningen. Förordning (1995:161).

2 §  I denna förordning används följande uttryck med den betydelse som anges nedan.

1. lantmäteriverk skall utge.Allmänna kartor:Sådana kartor som regeringen beslutar att statens
2.Grundmaterial till allmänna kartor: Deloriginal till allmänna kartor.
3.Allmänt kartmaterial: Allmänna kartor och grundmaterialet till dessa.
4. kartmaterial. Förordning (1988:1227).Följdprodukter: Kartor som helt eller till någon del återger allmänt

3 §  Tillämpningen av denna förordning ankommer på statens lantmäteriverk.

[S2]Lantmäteriverket får bemyndiga överlantmätarmyndigheter att handlägga ärenden enligt denna förordning. Förordning (1984:431).

4 §  Lantmäteriverket skall hålla grundmaterialet till allmänna kartor tillgängligt för användning senast när exemplar av kartan hålls till- gängliga för försäljning eller för annan spridning till allmänheten.

5 §  Statliga lantmäterimyndigheter får använda allmänt kartmaterial till vilket staten har upphovsrätt för att framställa följdprodukter. Lantmäteri- verket får medge att andra använder kartmaterialet på detta sätt. Sådant medgivande skall verket lämna när någon begär det, om det inte finns synnerliga skäl mot detta. Medgivande får inte vägras av konkurrensskäl.

[S2]Om allmänt kartmaterial skall användas för kartor över fjällområden eller över andra områden där särskilda krav måste ställas på kartornas tillförlitlighet, skall lantmäteriverket föreskriva de villkor som behövs för att dessa krav skall uppfyllas.

[S3]För kartor som framställs under höjd beredskap för totalförsvarets behov behövs inget medgivande. Lantmäteriverket får föreskriva att medgivande inte behövs för att använda allmänt kartmaterial i de fall som anges i 7 § 1--4. Förordning (1984:431).Förordning (1993:273).

Ersättningsbestämmelser

6 §  Statliga lantmäterimyndigheter och den som enligt 5 § första stycket får medgivande att använda det allmänna kartmaterialet för att framställa följdprodukter skall betala en avgift för detta. Om inte något annat följer av fjärde stycket eller av 7 § skall avgiften utgöra ersättning för

 1. rätten att använda allmänt kartmaterial för att framställa följdprodukter (nyttjanderätten),
 2. en skälig andel av lantmäteriverkets samlade kostnader för den verksamhet som sammanhänger med uppgiften att pröva frågor enligt denna förordning.

[S2]Att ersättning skall betalas för kopior av allmänt kartmaterial eller annat underlag m. m. som lantmäteriverket på uppdrag tillhandahåller följer av 1 § andra stycket lantmäteritaxan (1971:1101).

[S3]Om den ersättning som skall tas ut enligt första stycket är ringa, får lantmäteriverket efterge den.

[S4]Om en följdprodukt kan antas komma att påverka försäljningen av en allmän karta, får lantmäteriverket dessutom ta ut en särskild avgift. Den får uppgå till högst det belopp som motsvarar kostnaderna för att trycka och lagerhålla de exemplar av kartan som på grund av konkurrens från följdprodukten sannolikt inte kommer att kunna säljas. Avgiften får tas ut endast om följdprodukten hålls tillgänglig för försäljning eller för annan spridning till allmänheten inom två år från den dag då exemplar av den berörda editionen av den allmänna kartan första gången hålls tillgänglig för försäljning eller för annan sprid- ning till allmänheten. Som ytterligare förutsättning gäller att ansökan om medgivande enligt 5 § för följdprodukten inte har gjorts i sådan tid att lant- mäteriverket hade kunnat beakta den när den allmänna kartan trycktes. Den särskilda avgiften får inte tas ut för sådana följdprodukter som framställs enbart för att användas inom en statlig eller kommunal myndighet eller vid myndighetsutövning. Förordning (1984:431).

Särskilda bestämmelser om ersättning för nyttjanderätten

7 §  Någon ersättning för nyttjanderätten skall inte betalas om

 1. statliga lantmäterimyndigheter framställer följdprodukter för användning inom myndigheten eller vid fastighetsbildning eller fastighetsregistrering,
 2. kommunala lantmäterimyndigheter framställer följdprodukter för användning vid fastighetsbildning eller fastighetsregistrering,
 3. följdprodukten framställs för att tjäna som information om de allmänna kartorna,
 4. det allmänna kartmaterialet kopieras i mindre omfattning i en färg och i format som inte är större än A 3. Förordning (1984:431).

8 §  Lantmäteriverket bestämmer ersättningen för nyttjanderätten med ledning av de bidrag till utgifterna för den allmänna kartläggningen som enligt särskilda bestämmelser skall tas ut vid försäljning av de allmänna kartorna. Ersättningen i fråga om följdprodukter som till sitt ändamål helt stämmer överens med en allmän karta skall vara 50 procent högre än det bidrag som tas ut vid för- säljning av den allmänna kartan.

[S2]Ersättningen för nyttjanderätten skall bestämmas som ett engångsbelopp, eller, om sökanden begär det, årsvis i efterhand. Ersättning som bestäms i efterhand skall motsvara 139 procent av vad som skulle ha betalats som engångsbelopp. Förordning (1984:431).

9 § har upphävts genom förordning (1984:431).

10 §  Ersättningen för nyttjanderätten får sättas ned om

 1. följdprodukten framställs i stora upplagor,
 2. följdprodukten har lägre kvalitet än den allmänna kartan,
 3. medgivandet avser en tid om minst två år,
 4. endast en del av innehållet i den allmänna kartan används,
 5. följdprodukten i större omfattning tillförs annan information än den som finns i det allmänna kartmaterialet,
 6. det av särskilda skäl är befogat att främja användningen av det allmänna kartmaterialet framför kartmaterial med låg kvalitet.

[S2]Ersättningen för nyttjanderätten får även sättas ned för kommuner som medverkar vid redovisning av bebyggelse eller andra uppgifter på den ekonomiska kartan. Förordning (1988:793).

11 §  För följdprodukter som skall användas som undervisningsmaterial i grund-, gymnasie- eller högskolan skall ersättningen för nyttjanderätten sättas ned med 80 procent. Förordning (1984:431).

12 §  Om ersättningen för nyttjanderätten skall sättas ned enligt mer än en av de grunder som anges i 10 och 11 §§, skall tillkommande nedsättningar bestämmas med utgångspunkt i det belopp som har räknats fram vid den närmast föregående nedsättningen.

13 § har upphävts genom förordning (1984:431).

Övriga bestämmelser

14 §  Ansökan om medgivande att använda det allmänna kartmaterialet skall vara skriftlig och innehålla de uppgifter som lantmäteriverket bestämmer. Om lantmäteriverket medger det, får ansökan i stället göras muntligt.

15 §  Lantmäteriverket skall utfärda ett skriftligt besked om medgivandet, om det inte är uppenbart onödigt. Beskedet skall innehålla uppgifter om den följdproduktion som avses, villkoren för medgivandet, den avgift som skall betalas och när betalningen skall ske. I beskedet skall också erinras om att samma medgivande kan komma att lämnas till andra sökande.

16 §  Om avgiften inte betalas inom föreskriven tid eller om villkor för medgivandet inte uppfylls, får lantmäteriverket återta medgivandet. En erinran om detta skall tas in i beskedet enligt 15 §.

17 §  Beslut av en överlantmätarmyndighet får överklagas hos lantmäteriverket genom besvär. Lantmäteriverkets beslut enligt 5 §, 6 § fjärde stycket och 16 § får av sökanden överklagas hos regeringen genom besvär.

[S2]Lantmäteriverkets beslut i övrigt enligt denna förordning får ej överklagas. Förordning (1984:431).

18 §  Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av lantmäteriverket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1980:754)om upplåtande av det allmänna kartmaterialet för följdproduktion m.m.

Förordning (1982:400) om ändring i förordningen (1980:754) om upplåtande av det allmänna kartmaterialet för följdproduktion m.m.

  Omfattning
  ändr. 9 §

Förordning (1983:844) om ändring i förordningen (1980:754) om upplåtande av det allmänna kartmaterialet för följdproduktion m.m.

  Omfattning
  ändr. 9, 11 §§
  Ikraftträder
  1983-11-15

Förordning (1984:431) om ändring i förordningen (1980:754) om upplåtande av det allmänna kartmaterialet för följdproduktion m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1982. Äldre bestämmelser gäller fortfarande, om ansökan om medgivande att framställa tillfälliga följd- produkter har kommit in före ikraftträdandet.
  Omfattning
  upph. 9, 13 §§; ändr. 2, 3, 5-8, 10, 11, 17 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1988:793) om ändring i förordningen (1980:754) om upplåtande av det allmänna kartmaterialet för följdproduktion m.m.

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:1227) om ändring i förordningen (1980:754) om upplåtande av det allmänna kartmaterialet för följdproduktion m.m.

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1993:273) om ändring i förordningen (1980:754) om upplåtande av det allmänna kartmaterialet för följdproduktion m.m.

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:1232) om ändring i förordningen (1980:754) om upplåtande av det allmänna kartmaterialet för följdproduktion m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1995:161) om ändring i förordningen (1980:754) om upplåtande av det allmänna kartmaterialet för följdproduktion m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-03-01

Ändring, SFS 1995:1418

  Omfattning
  upph.