Upphävd författning

Lantmäteritaxa (1971:1101)

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1971-12-17
Ändring införd
SFS 1971:1101
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  För förrättning, som handlägges av fastighetsbildningsmyndighet, av tjänsteman vid sådan myndighet eller av särskild, av fastighetsbildningsmyndighet förordnad förrättningsman, utgår ersättning till statsverket enligt denna taxa.

[S2]För uppdrag som utföres av statens lantmäteriverk, överlantmätarmyndighet eller statlig fastighetsbildningsmyndighet utgår ersättning till statsverket enligt bestämmelser som meddelas av lantmäteriverket. Bestämmelserna i denna taxa om räkning och uppbörd samt anmärkning mot räkning äger motsvarande tillämpning på sådant uppdrag.

[S3]För uppdrag som utföres av kommunal fastighetsbildningsmyndighet utgår ersättning enligt vad kommunen bestämmer.

[S4]Om rätt för kommunen till ersättning av statsverket för kostnader för verksamheten vid kommunal fastighetsbildningsmyndighet finns särskilda bestämmelser. Förordning (1976:491).

2 §  Om fördelning av ersättningsskyldighet mellan flera sakägare finns särskilda bestämmelser. Förordning (1971:1101).

3 §  Ersättning enligt denna taxa utgår som sakersättning eller tidersättning. Dessutom kan i vissa fall särskild ersättning utgå.

[S2]I tidersättningsfallen får fastighetsbildningsmyndigheten i stället för debitering efter tid träffa ett skriftligt avtal med sökanden om ersättningen, om förrättningen är av större omfattning. Förordning (1988:1497).

Sakersättning

4 §  Sakersättning utgår i de fall och med de belopp som anges i en vid denna taxa fogad förteckning (Bilaga). Har ansökan avvisats eller förrättning inställts betalas sakersättning enligt föreskrifter som Statens lantmäteriverk meddelar.

[S2]Bestämmelserna i första stycket gäller ej då ny handläggning skett av återförvisad förrättning eller vid inställande av förrättning, för vilken tidersättning utgår.

[S3]Fastighetsbildningsmyndigheten får trots första stycket besluta att tidersättning i stället för sakersättning skall betalas om

 1. en förrättning avser fastighetsreglering eller sådan avstyckning eller klyvning som medför att en eller flera nybildade fastigheter får en större areal än 5 000 kvadratmeter och
 2. en tillämpning av bestämmelserna om sakersättning medför att ersättningen skulle påtagligt överstiga statens eller kommunens kostnader för förrättningen. Förordning (1993:1396).

4 a §  Sakersättning skall bestämmas enligt den förteckning över sakersättningar som gäller när förrättningen avslutas. Förordning (1985:980).

5 §  Utöver sakersättning utgår tidersättning för merarbete eller merkostnad som orsakas av att förrättningen på sakägarens begäran utföres vid viss tidpunkt eller av att särskild åtgärd som ej är nödvändig för förrättningens genomförande vidtages på begäran av sakägaren.

[S2]Tidersättning utgår därjämte för värdering och för hantlangning m.m. när det är föreskrivet i bilagan. Förordning (1976:491).

Tidersättning

6 §  Tidersättning utgår enligt 5 § samt när sakersättning ej utgår. Förordning (1971:1101).

7 §  Tidersättningen beräknas efter tidsåtgången för förättningen och ett belopp i kronor per timme som är beroende av tjänstemannens lön. Tidersättningen betalas med följande belopp per timme:

Månadslön i kronor inkl. ev. fasta tillägg

Kategori 1: 19 000 eller mer 630
Kategori 2: 16 000--18 999 502
Kategori 3: 13 500--15 999 422
Kategori 4: 12 000--13 499 378
Kategori 5: 11 000--11 999 340
Kategori 6: under 11 000 300
Om en tjänsteman eller en särskild, av fastighetsbildningsmyndighet förordnad, förrättningsman inte har månadslön, skall tidersättningen betalas med det belopp per timme som Statens lantmäteriverk bestämmer.
För varje påbörjad halv timme utgör ersättningen hälften av ersättningen per timme.
När tidsåtgången bestäms skall restid ej inräknas.
När stereofotogrammetiskt instrument eller någon annan särskilt dyrbar utrustning har använts samt när en underleverantör har anlitats för att utföra tekniska specialarbeten, skall särskild ersättning betalas för detta enligt föreskrifter som Lantmäteriverket meddelar. Förordning (1993:1396).

7 a §  Tidersättning skall bestämmas enligt de föreskrifter som gäller när arbetet utförs. Förordning (1979:1070).

Hantlangning m.m.

8 §  Enligt 4 kap. 37 § fastighetsbildningslagen (1970:988) är sakägare skyldiga att tillhandahålla för förrättning behövlig och lämplig hantlangning. Sådan hantlangning kan avse tillhandahållande av material och redskap för staknings-, markerings- och röjningsarbeten samt ombesörjande av transporter av material och redskap. Hantlangningen fullgörs på begäran av fastighetsbildningsmyndigheten eller förrättningsmannen.

[S2]Om tidersättning skall betalas, får särskild ersättning tas ut för material och redskap samt för transporter. Förordning (1984:926).

9 §  Andra förrättningskostnader enligt 2 kap. 6 § fastighetsbildningslagen (1970:988) än taxeavgift får förskjutas av statsmedel. Vad som sagts nu äger motsvarande tillämpning på förrättningar enligt andra författningar än fastighetsbildningslagen.

[S2]Lantmäteriverket får föreskriva att ränta skall utgå på förskotterat belopp. Förordning (1974:337).

Nedsättning av ersättningsbelopp

10 §  Medför fastighetsreglering eller sammanläggning att fastighet eller samfällighet av mindre betydelse ej behöver redovisas i fastighetsregister eller medför fastighetsreglering att sådan redovisning blir obehövlig för skifte eller servitut av mindre betydelse skall ersättningen nedsättas med ett belopp om 550 kronor för varje sådan fastighet eller samfällighet eller sådant skifte eller servitut, dock högst med 50 procent av den sammanlagda ersättningen för ifrågavarande fastighetsreglering eller sammanläggning. Motsvarande gäller om fastighetsreglering medför att servitut av mindre betydelse kan avföras ur fastighetsboken eller inskrivningsregistret. Förordning (1985:980).

11 §  Ersättning för äganderättsutredning enligt lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering, varom förordnande meddelats av länsstyrelse, skall nedsättas med ett belopp motsvarande 50 procent av ersättningen för förrättningen. Förordning (1976:491).

11 a §  Ersättning för en fastighetsreglering, som avser upphävande av ett skogsfångsservitut och som har påbörjats före den 1 januari 1979, skall nedsättas i den mån det arbete som har utförts har blivit onyttigt på grund av lagen (1978:871) om ändring i lagen (1970:989) om införande av fastighetsbildningslagen. Förordning (1979:147).

Räkning och uppbörd

12 §  När förrättningen har avslutats eller inställts eller när ansökan har avvisats, skall fastighetsbildningsmyndigheten eller förrättningsmannen i en räkning ange med vilket belopp sakägare skall betala ersättning till staten.

[S2]Statens lantmäteriverk eller, efter verkets bestämmande, fastighetsbildningsmyndigheten får för en viss förrättning besluta att räkning för utfört arbete skall upprättas innan förrättningen har avslutats.

[S3]En myndighet som avses i andra stycket får för en viss förrättning även besluta att sökanden skall betala beräknade förrättningskostnader innan ansökan tas upp till prövning.

[S4]Av räkningen skall framgå om beslut har fattats enligt 4 § tredje stycket samt i vad mån ersättningen har nedsatts med stöd av bestämmelserna i 10, 11 och 11 a §§. En räkning får inte avse betalning av sådant belopp som har beslutats med stöd av tredje stycket. Förordning (1993:1396).

13 §  Betalning skall erläggas till lantmäteriverket inom tid som verket bestämmer. Förordning (1974:337).

14 §  Lantmäteriverket får, när särskilda skäl föreligger, medgiva anstånd med betalning. Förordning (1974:337).

15 §  Lantmäteriverket får föreskriva att ränta skall utgå på belopp som ej erlagts inom föreskriven tid. Förordning (1974:337).

16 §  Om ersättning enligt räkning för förrättning inte har betalats inom föreskriven tid av sakägare, skall Statens lantmäteriverk begära indrivning av beloppet. Indrivning behöver dock inte begäras för en fordran som understiger 100 kr om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

[S2]Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m. m. och i indrivningsförordningen (1993:1229). Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske. Överklagande av beslut eller anmärkning mot räkning inverkar inte på skyldigheten att betala avgiften. Förordning (1993:1396).

Anmärkning mot räkning m.m.

17 §  Anmärkning mot räkning görs skriftligen hos överlantmätarmyndigheten inom tre veckor från räkningens förfallodag. Har räkningen utfärdats av en fastighetsbildningsmyndighet ges anmärkningen in till fastighetsbildningsmyndigheten inom samma tid. Anmärkning mot räkning som upprättats av lantmäteriverket görs hos verket inom samma tid.

[S2]När särskilda skäl föreligger får för sent inkommen anmärkning upptagas till prövning.

[S3]Om fastighetsbildningsmyndigheten ändrar en räkning i enlighet med framställd anmärkning, har anmärkningen förlorat sin betydelse. Ändrar fastighetsbildningsmyndigheten räkningen på annat sätt, gäller anmärkningen i stället det nya räkningsbeloppet. Förordning (1986:857).

18 §  Fastighetsbildningsmyndighetens beslut enligt 4 § tredje stycket och överlantmätarmyndighetens beslut enligt 17 § överklagas hos Statens lantmäteriverk. Skrivelsen med överklagandet ges in till den myndighet som fattat beslutet.

[S2]Lantmäteriverkets beslut enligt denna taxa får inte överklagas. Förordning (1993:1396).

19 §  Föreskrifter för tillämpningen av denna taxa meddelas av lantmäteriverket. Förordning (1974:337).

Bilaga

Förteckning över sakersättningar
________________________________________________________________________ Förrättning kronor för enhet ________________________________________________________________________
I. Förrättningar enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) som innebär att nya fastigheter bildas genom avstyckning eller klyvning.
A. Om ansökan har kommit in till fastighetsbildningsmyndigheten före utgången av år 1984, skall följande belopp betalas:
1. för första fastigheten11 620
 1. för varje fastighet utöver den första 9 725 Överstiger medelarean för nybildade fastigheter 5 000 kvadratmeter men inte fem hektar, skall för varje nybildad fastighet dessutom betalas ett tillägg för varje påbörjat 5 000-tal kvadratmeter som medelarean överstiger 5 000 kvadratmeter, med 755
Har värdering och förhandlingsledning eller en av åtgärderna skett i samband med klyvning skall tider- sättning betalas för merarbete som därigenom orsakats.
Överstiger medelarean för nybildade fastigheter fem hektar, skall tidersättning betalas, dock lägst med det belopp som skulle ha betalats om ersättningen beräknats som sakersättning för medelarean fem hektar.
B. Om ansökan har kommit in till fastighetsbildningsmyn- digheten efter utgången av år 1984, skall följande belopp betalas:
1. grundbelopp3 435
2. tilläggsbelopp för varje fastighet t. o. m. den femte9 115
3. tilläggsbelopp för varje fastighet utöver den femte5 160
Överstiger arealen för en nybildad fastighet 5 000 kvadratmeter men inte ett hektar, skall för varje sådan nybildad fastighet dessutom betalas ett tillägg med 3 510
Har värdering och förhandlingsledning eller en av åtgärderna skett i samband med klyvning skall tider- sättning betalas för merarbete som därigenom orsakats.
Överstiger arealen för en nybildad fastighet ett hektar, skall tidersättning betalas för den fastigheten.
II. Förrättningar enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) som innebär att nya fastigheter bildas genom sammanläggning. För varje nybildad fastighet skall betalas:
1. grundbelopp4 080
2. tilläggsbelopp för varje i sammanläggningen ingående fastighet220
III. Förrättningar enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) som avser fastighetsreglering.
A. Om ansökan har kommit in till fastighetsbildningsmyndigheten före utgången av år 1984, skall följande belopp betalas:
1. grundbelopp4 905
2. tilläggsbelopp för varje berörd fastighet3 015
3. tilläggsbelopp för varje påbörjat hektar reglerad ägovidd upp till fem hektar395
Har värdering och förhandlingsledning eller en av åtgärderna skett i samband med fastighetsregleringen skall tidersättning betalas för merarbete som därigenom orsakats.
Överstiger den reglerade ägovidden fem hektar, skall tidersättning betalas, dock lägst med det belopp som skulle ha betalats om ersättning beräknats som sakersättning för fem hektar reglerad ägovidd.
B. Om ansökan har kommit in till fastighetsbildningsmyndigheten efter utgången av år 1984, skall följande belopp betalas:
1. grundbelopp4 880
2. tilläggsbelopp för varje berörd fastighet t. o. m. den femte3 150
3. tilläggsbelopp för varje berörd fastighet utöver den femte2 260
4. tilläggsbelopp om den reglerade ägovidden överstiger 5 000 kvadratmeter men inte ett hektar3 825
Har värdering och förhandlingsledning eller en av åtgärderna skett i samband med fastighetsregleringen, skall tidersättning betalas för merarbete som därigenom orsakats.
Överstiger den reglerade ägovidden ett hektar, skall tidersättning betalas. Tidersättning skall betalas även för fastighetsreglering i samband med avstyckning eller klyvning om sakersättning för fastighetsregleringen skulle påtagligt överstiga statens eller kommunens kostnader för åtgärden.
IV. Förrättningar enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) som innebär bestämning av fastighetsgräns.
A. Om ansökan har kommit in till fastighetsbildningsmyndigheten före utgången av år 1982, skall följande belopp betalas:
1. grundbelopp med högst7 140
2. tilläggsbelopp för varje berörd fastighet utöver de två första med högst2 125
3. tilläggsbelopp för varje påbörjat 10-tal meter bestämd gränslängd med högst155
B. Om ansökan har kommit in till fastighetsbildningsmyndigheten efter utgången av år 1982, skall tidersättning betalas.
V. Förrättningar enligt lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering som innebär legalisering av sämjedelning av fastighet.
1. grundbelopp3 800
2. tilläggsbelopp för varje nybildad fastighet1 905
VI. Har sakägare vid en förrättning som avses i I--V tillhandahållit hantlangning, skall ersättningen reduceras med skäligt belopp. Förordning (1993:1396).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Ändring, SFS 1973:1088

  Omfattning
  utgår bil. 2; ändr. 1, 4, 5, 7, 10, 18 §§, bil. 1

Ändring, SFS 1974:337

  Omfattning
  ändr. 1, 7, 9-15, 17-19 §§; omtryck

Ändring, SFS 1975:609

  Omfattning
  ändr. 7 §, bil.

Förordning (1976:491) om ändring i lantmäteritaxan (1971:1101)

  Omfattning
  ändr. 1, 4, 5, 7, 10-12, 16-18 §§, bil.; omtryck

Förordning (1977:974) om ändring i lantmäteritaxan (1971:1101)

  Omfattning
  ändr. bil.

Förordning (1978:834) om ändring i lantmäteritaxan (1971:1101)

  Omfattning
  ändr. 7, 10 §§, bil.

Förordning (1979:147) om ändring i lantmäteritaxan (1971:1101)

Förordning (1979:1070) om ändring i lantmäteritaxan (1971:1101)

  Omfattning
  ändr. 7 §, bil.; nya 4 a, 7 a §§

Förordning (1980:916) om ändring i lantmäteritaxan (1971:1101)

  Omfattning
  ändr. 7 §, bil.; omtryck

Förordning (1981:1100) om ändring i lantmäteritaxan (1971:1101)

  Omfattning
  ändr. bil.

Förordning (1982:1075) om ändring i lantmäteritaxan (1971:1101)

  Omfattning
  ändr. 7 §, bil.

Förordning (1983:885) om ändring i lantmäteritaxan (1971:1101)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984.
  Om en förrättning, för vilken sakersättning skall betalas, har påbörjats före den 1 januari 1980 men avslutas senare än två år från det ansökan inkom till myndigheten, skall sakersättningen tas ut med belopp enligt den förteckning över sakersättningar som gällde vid tiden två år före förrättningens slut.
  Omfattning
  ändr. 7 §, bil.
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1984:926) om ändring i lantmäteritaxan (1971:1101)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985. I fråga om förrättningar där ansökan har kommit in till fastighetsbildningsmyndigheten före den 1 januari 1985 gäller dock 4 § tredje stycket och 18 § i sin äldre lydelse.
  Om en förrättning, för vilken sakersättning skall betalas, har påbörjats före den 1 januari 1980 men avslutats senare än två år från det ansökan inkom till myndigheten, skall sakersättningen tas ut med belopp enligt den förteckning över sakersättningar som gällde vid tiden två år före förrättningens slut.
  Omfattning
  ändr. 4, 7, 8, 10, 12, 18 §§, bil.
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1985:980) om ändring i lantmäteritaxan (1971:1101)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986. I fråga om förrättningar där ansökan har kommit in till fastighetsbildningsmyndigheten före den 1 januari 1986 gäller dock 4 a § i sin äldre lydelse.
  Om en förrättning, för vilken sakersättning skall betalas, har påbörjats före den 1 januari 1980 men avslutats senare än två år från det ansökan inkom till myndigheten, skall sakersättningen tas ut med belopp enligt den förteckning över sakersättningar som gällde vid tiden två år före förrättningens slut.
  Omfattning
  ändr. 4 a, 7, 10 §§, bil.
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1986:857) om ändring i lantmäteritaxan (1971:1101)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller 18 § i sin äldre lydelse.
  I fråga om förrättningar där ansökan har kommit in till fastighetsbildningsmyndigheten före den 1 januari 1986 skall sakersättningen bestämmas enligt den förteckning över sakersättningar som gällde när ansökan om förrättningen inkom till myndigheten. Om förrättningen avslutas senare än ett år efter det att ansökan inkom till myndigheten, skall sakersättningen tas ut med belopp enligt den förteckning över sakersättningar som gällde vid tiden ett år före förrättningens avslutande.
  Om en förrättning, för vilken sakersättning skall betalas, har påbörjats före den 1 januari 1980 men avslutats senare än två år från det ansökan inkom till myndigheten, skall dock sakersättningen tas ut med belopp enligt den förteckning över sakersättningar som gällde vid tiden två år före förrättningens slut.
  Omfattning
  ändr. 7, 17, 18 §§, bil.
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:1273) om ändring i lantmäteritaxan (1971:1101)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.
  I fråga om förrättningar där ansökan har kommit in till fastighetsbildningsmyndigheten före den 1 januari 1986 skall sakersättningen bestämmas enligt den förteckning över sakersättningar som gällde när ansökan om förrättningen inkom till myndigheten. Om förrättningen avslutas senare än ett år efter det att ansökan inkom till myndigheten, skall sakersättningen tas ut med belopp enligt den förteckning över sakersättningar som gällde vid tiden ett år före förrättningens avslutande.
  Om en förrättning, för vilken sakersättning skall betalas, har påbörjats före den 1 januari 1980 men avslutats senare än två år från det ansökan inkom till myndigheten, skall dock sakersättningen tas ut med belopp enligt den förteckning över sakersättningar som gällde vid tiden två år före förrättningens slut.
  Omfattning
  ändr. 7 §, bil.
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:1497) om ändring i lantmäteritaxan (1971:1101)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.
  I fråga om förrättningar där ansökan har kommit in till fastighetsbildningsmyndigheten före den 1 januari 1986, skall sakersättningen tas ut med belopp enligt den förteckning över sakersättningar som gällde vid tiden ett år före förrättningens avslutande.
  Om en förrättning, för vilken sakersättning skall betalas, har påbörjats före den 1 januari 1980, skall sakersättningen tas ut med belopp enligt den förteckning över sakersättningar som gällde vid tiden två år före förrättningens slut.
  Omfattning
  ändr. 3, 7 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:956) om ändring i lantmäteritaxan (1971:1101)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.
  I fråga om förrättningar där ansökan har kommit in till fastighetsbildningsmyndigheten före den 1 januari 1986, skall sakersättningen tas ut med belopp enligt den förteckning över sakersättningar som gällde vid tiden ett år före förrättningens avslutande.
  Om en förrättning, för vilken sakersättning skall betalas, har påbörjats före den 1 januari 1980, skall sakersättningen tas ut med belopp enligt den förteckning över sakersättningar som gällde vid tiden två år före förrättningens slut.
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1990:1524) om ändring i lantmäteritaxan (1971:1101)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1991.
  I fråga om förrättningar där ansökan har kommit in till fastighetsbildningsmyndigheten före den 1 januari 1986, skall sakersättningen tas ut med belopp enligt den förteckning över sakersättningar som gällde vid tiden ett år före förrättningens avslutande.
  Om en förrättning, för vilken sakersättning skall betalas, har påbörjats före den 1 januari 1980, skall sakersättningen tas ut med belopp enligt den förteckning över sakersättningar som gällde vid tiden två år före förrättningens slut.
  Omfattning
  ändr. 7 §, bil.
  Ikraftträder
  1991-02-01

Förordning (1991:1758) om ändring i lantmäteritaxan (1971:1101)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.
  I fråga om förrättningar där ansökan har kommit in till fastighetsbildningsmyndigheten före den 1 januari 1986, skall sakersättningen tas ut med belopp enligt den förteckning över sakersättningar som gällde vid tiden ett år före förrättningens avslutande.
  Om en förrättning, för vilken sakersättning skall betalas, har påbörjats före den 1 januari 1980, skall sakersättningen tas ut med belopp enligt den förteckning över sakersättningar som gällde vid tiden två år före förrättningens slut.
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:1230) om ändring i lantmäteritaxan (1971:1101)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.
  I fråga om förrättningar där ansökan har kommit in till fastighetsbildningsmyndigheten före den 1 januari 1986, skall sakersättningen tas ut med belopp enligt den förteckning över sakersättningar som gällde vid tid en ett år före förrättningens avslutande.
  Om en förrättning, för vilken sakersättning skall betalas, har påbörjats före den 1 januari 1980, skall sakersättningen tas ut med belopp enligt den förteckning över sakersättningar som gällde vid tiden två år f öre förrättningens slut.
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:1396) om ändring i lantmäteritaxan (1971:1101)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.
  I fråga om förrättningar där ansökan har kommit in till fastighetsbildningsmyndigheten före den 1 januari 1986 skall sakersättning bestämmas enligt den förteckning över sakersättningar som gällde när ansökan om förrättningen inkom till myndigheten. Om förrättningen avslutas senare än ett år efter det att ansökan inkom till myndigheten, skall sakersättningen tas ut med belopp enligt den förteckning över sakersättningar som gällde vid tiden ett år före förrättningens avslutande.
  Om en förrättning, för vilken sakersättning skall betalas, har påbörjats före den 1 januari 1980, men avslutats senare än två år från det ansökan kom in till myndigheten, skall dock sakersättning tas ut med belopp enligt den förteckning över sakersättningar som gällde vid tiden två år före förrättningens slut.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:448, Prop. 1992/93:198, Bet. 1992/93:SkU27
  Omfattning
  ändr. 4, 7, 12, 16, 18 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1995:1459

  Omfattning
  upph.