Upphävd författning

Förordning (1980:845) om frisläpp av vinstfonder

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1980-10-30
Ändring införd
SFS 1980:845 i lydelse enligt SFS 1983:832
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statens industriverk får efter ansökan medge att ett företag tar i anspråk belopp, som har avsatts till vinstfond enligt lagen (1980:456) om insättning på tillfälligt vinstkonto, för

 1. byggnadsarbeten, arbeten på markanläggningar samt arbeten i skogsbruk,
 2. avskrivning av inventarier,
 3. kostnader för tekniskt och naturvetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete,
 4. kostnader för att främja avsättningen utomlands av varor som tillverkas här i riket. Förordning (1983:832).

2 §  I beslut om medgivande att ta i anspråk vinstfond skall anges den dag då medel på vinstkonto tidigast får utbetalas från riksbanken med stöd av beslutet. Därvid skall iakttas

[S2]att, beträffande byggnads- och markarbeten och arbeten i skogsbruk utbetalning inte får ske innan arbetet har påbörjats, att högst femtio procent av de medel som får tas i anspråk enligt beslutet får utbetalas när arbetet påbörjas och att återstoden av medlen får utbetalas när halva investeringsperioden har förflutit, samt

[S3]att, beträffande anskaffning av inventarier, utbetalning inte får ske innan leverans har skett, och att, om inventarierna skall levereras vid olika tidpunkter, högst femtio procent av medlen får utbetalas vid den första leveransen och återstoden av medlen när halva investerings perioden har förflutit.

[S4]Statens industriverk får, om det finns särskilda skäl, medge att utbetalning helt eller delvis får ske vid annan tidpunkt än vad i första stycket har sagts. Förordning (1983:673).

3 §  Statens industriverk får inte pröva en ansökan som avser en investering utanför de i förordningen (1982:677) om regionalpolitiskt stöd angivna stödområdena om investeringen överstiger 15 miljoner kronor. Avser ansökningen en sådan investering eller föreligger beträffande en ansökan någon annan särskild omständighet, skall statens industriverk med eget yttrande överlämna ansökningen till regeringen. Förordning (1983:673).

4 §  Statens industriverk får medge att en vinstfond helt eller delvis i beskattningsavseende överförs från ett företag till ett annat företag för att av sistnämnda företag tas i anspråk i samband med med givande enligt 1 §. Förordning (1983:673).

5 §  Som villkor för medgivande enligt 1 § får statens industriverk föreskriva att byggnads- eller anläggningsarbeten bedrivs på det sätt som verket anvisar. Förordning (1983:673).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1980:845) om frisläpp av vinstfonder

Förordning (1981:1368) om ändring i förordningen (1980:845) om frisläpp av vinstfonder

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1983:673) om ändring i förordningen (1980:845) om frisläpp av vinstfonder

  Omfattning
  ändr. 1-5 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1983:832) om ändring i förordningen (1980:845) om frisläpp av vinstfonder

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft dagen efter den dag då förordningen enligt uppgift på den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling. Äldre bestämmelser skall dock tillämpas i fråga om
 1. byggnadsarbeten, arbeten på markanläggningar samt arbeten i skogsbruk som utförs före utgången av mars 1984,
 2. inventarier som anskaffats före utgången av år 1983.
Omfattning
ändr. 1, 5 §§
Ikraftträder
1983-10-26

Förordning (2000:934) om upphävande av förordningen (1980:845) om frisläpp av vinstfonder

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för 1997 och tidigare års taxeringar.
Omfattning
upph.