Upphävd författning

Lag (1980:456) om insättning på tillfälligt vinstkonto

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1980-06-12
Ändring införd
SFS 1980:456 i lydelse enligt SFS 1991:2021
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Svenskt aktiebolag, svensk ekonomisk förening och svensk sparbank skall, om företagets huvudsakliga verksamhet avser jordbruk, skogsbruk eller rörelse, sätta in medel på ett räntelöst konto i riksbanken (vinstkonto) enligt bestämmelserna i denna lag.

[S2]Regeringen får, om det finns särskilda skäl, medge befrielse helt eller delvis från skyldigheten att sätta in medel på vinstkonto.

[S3]Företag, som avses i första stycket och som sätter in medel på vinstkonto, har rätt till avdrag enligt bestämmelserna i 4 § för det belopp som i räkenskaperna har avsatts till en särskild fond (vinstfond).

2 §  Insättning på vinstkonto skall göras med ett belopp som motsvarar 25 procent av företagets justerade årsvinst under det beskattningsår för vilket taxering i första instans sker år 1981 eller - om företaget på grund av förlängning av räkenskapsåret inte skall taxeras detta år - år 1982. Understiger den justerade årsvinsten 1 miljon kronor behöver insättning på vinstkonto inte göras.

[S2]Med justerad årsvinst avses årsvinsten enligt fastställd balansräkning sedan årsvinsten, i den mån den påverkats av nedan angivna poster,

 1. ökats med erlagda eller beräknade allmänna svenska skatter,
 2. ökats med belopp som har avsatts till allmän investeringsfond enligt lagen (1979:609) om allmän investeringsfond och annan liknande fond,
 3. ökats med belopp som har donerats till allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål,
 4. minskats med restituerade allmänna svenska skatter,
 5. minskats med belopp som enligt 6 § lagen om allmän investeringsfond har återförts från lagerinvesteringskonto jämte tillägg på sådant belopp,
 6. justerats med belopp som har föranlett ändring av årsvinsten på grund av överföring av allmän investeringsfond och annan liknande fond, samt
 7. ökats med belopp som har tagits i anspråk för av- eller nedskrivningar eller koncernbidrag utöver vad som kan godtas vid inkomsttaxeringen.

[S3]Omfattar beskattningsåret kortare eller längre tid än tolv månader skall den justerade årsvinsten jämkas med hänsyn till detta. Skall företaget taxeras för två beskattningsår skall årsvinsten för de båda beskattningsåren läggas samman, varefter vinsten jämkas med hänsyn till de båda beskattningsårens sammanlagda längd.

[S4]Har företaget vidtagit några åtgärder som kan antas ha tillkommit i syfte att helt eller delvis undgå skyldighet att sätta in medel på vinstkonto skall vid bestämmande av underlaget för insättningsskyldigheten bortses från sådana åtgärder.

3 §  Inbetalning till vinstkonto skall ha kommit ett riksbankskontor till handa senast den dag, då företaget enligt 34 §1 eller 2 mom. taxeringslagen (1956:623) skall ha avlämnat allmän självdeklaration för beskattningsåret.

[S2]Inbetalning som har gjorts senare än i första stycket sägs men senast den 15 oktober under taxeringsåret skall också godtas. I dessa fall skall företaget betala en särskild avgift till statsverket. Avgiften är en procent av det för sent inbetalade beloppet för den kalendermånad då beloppet rätteligen senast skulle ha betalats in och därefter en procent av beloppet för varje påbörjad kalendermånad till dess inbetalning sker.

[S3]Den särskilda avgiften skall betalas inom den tid som länsstyrelsen bestämmer. Betalas inte avgiften inom föreskriven tid utgår restavgift enligt 58 § 1 mom.första stycketuppbördslagen (1953:272) på avgiftsbeloppet. Den särskilda avgiften och restavgiften får drivas in i samma ordning som gäller för indrivning av skatt enligt uppbördslagen.

[S4]Avgifterna är inte avdragsgilla vid inkomsttaxeringen.

[S5]Skall företaget inte taxeras år 1981 är företaget skyldigt att göra en preliminär inbetalning till riksbanken med belopp som motsvarar 25 procent av den justerade årsvinsten eller - i förekommande fall - den jämkade årsvinsten, beräknad enligt 2 §, som hänför sig till det eller de beskattningsår för vilket taxering sker år 1980. Inbetalningen skall ha kommit ett riksbankskontor till handa senast den 30 april 1981. Finner företaget, vid avlämnandet av sin allmänna självdeklaration till 1982 års taxering, att ett större belopp skall betalas in till vinstkonto än vad som preliminärt har betalats in, skall företaget betala in vad som fattas senast den dag, då företaget enligt 34 §1 eller 2 mom. taxeringslagen skall ha avlämnat sin deklaration. Bestämmelserna i andra-fjärde styckena gäller även företag som avses i detta stycke.

[S6]Riksbanken skall lämna bevis till företaget om inbetalning till vinstkonto.

[S7]Riksbanken skall till närings- och teknikutvecklingsverket och länsstyrelsen översända uppgifter angående de för beskattningsåret gjorda inbetalningarna till vinstkonto senast den 31 maj under taxeringsåret eller, om belopp har betalats in vid senare tidpunkt, snarast därefter. Lag (1991:2021).

4 §  Vid beräkning av nettointäkt av jordbruksfastighet eller av rörelse enligt kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har företag, som avses i 1 §, rätt till avdrag för belopp som i räkenskaperna har avsatts till vinstfond. Avdrag medges inte med högre belopp än vad företaget i enlighet med bestämmelserna i 2 § - senast den 15 oktober under taxeringsåret har betalat in till vinstkonto. Avdraget får göras vid 1981 års taxering eller - om företaget på grund av förlängning av räkenskapsåret inte skall taxeras detta år - vid 1982 års taxering.

[S2]Ett företag kan inte få avdrag för avsättning till vinstfond i mer än en förvärvskälla. Lag (1981:303).

5 §  Om ett företag, som enligt bestämmelserna i denna lag är skyldigt att betala in medel till vinstkonto, inte har gjort detta senast den 15 oktober under taxeringsåret skall som skattepliktig intäkt i den förvärvskälla, som avses i 4 § andra stycket, tas upp ett särskilt tillägg som svarar mot det belopp som sålunda inte har betalats in till riksbanken.

6 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, närings- och teknikutvecklingsverket kan besluta att vinstfond skall eller får tas i anspråk för ändamål som avses i 7 § första stycket. Beslut som nu sagts får avse endast den tid som läget på arbetsmarknaden och andra förhållanden motiverar och skall förses med de villkor som är påkallade härav. Beslut kan gälla samtliga företag, företag av viss beskaffenhet eller visst eller vissa företag.

[S2]Vinstfond som har avsatts i viss förvärvskälla får tas i anspråk i samma förvärvskälla eller i annan förvärvskälla inom inkomstslagen jordbruksfastighet och rörelse. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, närings- och teknikutvecklingsverket får dock, om det finns särskilda skäl, medge att vinstfond tas i anspråk i inkomstslaget annan fastighet.

[S3]Ett företag, som ansöker om att ta vinstfond i anspråk, skall ha berett berörda arbetstagarorganisationer tillfälle att avge yttrande över ansökningen. Saknas sådana organisationer, skall i stället de anställda på lämpligt sätt beredas tillfälle att avge yttrande. Yttrandena skall fogas till ansökningen.

[S4]Beslut om att vinstfond får tas i anspråk skall tillställas företaget, riksbanken och skattemyndigheten. Lag (1991:2021).

7 §  Vinstfond får tas i anspråk för följande ändamål, nämligen för

 1. kostnader för reparations- och andra underhållsarbeten på här i riket belägen byggnad, som inte utgör lagertillgång eller är avsedd att användas som bostad, och för avskrivning av ny-, till- eller ombyggnad av sådan byggnad,
 2. avskrivning av inventarier som, om de inte utgör transportmedel i internationell trafik, är avsedda att användas här i riket, samt ombyggnad av fartyg eller luftfartyg och kostnader för reparation av fartyg eller luftfartyg,
 3. kostnader för främjande av skogsbruk eller underhåll av markanläggning här i riket och för avskrivning av sådan del av anskaffningsvärdet av markanläggning som får dras av genom årliga värdeminskningsavdrag,
 4. kostnader för undersökningsarbete, förberedande arbete eller tillredningsarbete i gruva, stenbrott eller annan liknande fyndighet här i riket,
 5. kostnader för tekniskt och naturvetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete samt kostnader för utbildning av arbetstagare hos företaget,
 6. kostnader för att främja avsättningen utomlands av varor som tillverkas här i riket.

[S2]Belopp, som har avsatts till vinstfond, får tas i anspråk endast för arbete som utförs, inventarier som levereras och i övrigt kostnader som hänför sig till tid efter bokslutsdagen.

[S3]Ianspråktagande av vinstfond för ändamål som anges i första stycket e) får göras endast av företag som bedriver industriell tillverkning.

[S4]Ianspråktagande av vinstfond får inte avse begagnade inventarier. I fråga om inventarier som företaget har anskaffat från näringsidkare med vilken företaget är förbundet i väsentlig ekonomisk intressegemenskap får fonden tas i anspråk endast om inventarierna har tillverkats under beskattningsåret.

[S5]Om vinstfond enligt beslut enligt 6 § får tas i anspråk för arbete som avses i första stycket a) eller c), får företaget, såvida arbetet hänför sig till flera beskattningsår och avdrag på grund av arbetet inte redan har skett, under det sista året ta fonden i anspråk för avskrivning av tillgångarna eller för täckande av kostnaderna med högst ett belopp som svarar mot uppkomna kostnader under de ifrågavarande åren. Vad nu sagts gäller också i fråga om ny- eller ombyggnad av fartyg eller luftfartyg eller i fråga om tillgångar som avses i punkt 3 tredje stycket och punkt 4 tredje stycket av anvisningarna till 22 § samt i punkt 7 andra och tredje styckena och punkt 16 tredje och fjärde styckena av anvisningarna till 29 § kommunalskattelagen (1928:370).

[S6]Med byggnader, inventarier och markanläggningar förstås vid tillämpning av första stycket tillgångar som vid inkomsttaxeringen behandlas enligt de bestämmelser som gäller för byggnader, maskiner och andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier respektive markanläggningar. Som inventarier anses dock inte tillgångar som avses i punkt 6 av anvisningarna till 29 § kommunalskattelagen. Lag (1985:474).

8 §  Har beslut enligt 6 § meddelats får företaget från vinstkontot ta ut medel som svarar mot den del av vinstfonden som skall eller får tas i anspråk. Utbetalning får inte göras före utgången av november månad det år då den mot inbetalningen svarande avsättningen har prövats vid taxeringen i första instans.

[S2]Har utbetalning skett skall ett belopp som svarar mot det utbetalade beloppet tas i anspråk av vinstfonden i enlighet med beslutet.

9 §  Sedan fem år har förflutit från den dag då insättning på vinstkonto har gjorts, har företaget rätt att efter uppsägning hos riksbanken få tillbaka den kvarstående delen av medlen. Därvid skall en mot återbetalningen svarande del av fonden omedelbart tas upp som skattepliktig intäkt i den förvärvskälla där fondavsättningen har gjorts.

[S2]Om det finns synnerliga skäl, får regeringen medge att återbetalningen sker före utgången av den i första stycket angivna tiden.

10 §  Har en vinstfond eller en del av en sådan fond tagits i anspråk enligt denna lag, utgör det ianspråktagna beloppet inte skattepliktig intäkt. Å andra sidan får sådana utgifter, för vilka fonden har tagits i anspråk, vid taxeringen inte dras av som driftkostnad. Har fonden tagits i anspråk för anskaffning av en anläggningstillgång, skall vid beräkning av avskrivningsunderlag för tillgången räknas endast den del av utgifterna som inte har täckts av det ianspråktagna beloppet.

11 §  Vinstfond skall återföras till beskattning om

 1. fonden har tagits i anspråk utan tillstånd och det inte är fråga om fall som avses i 9 §,
 2. medel har tagits ut från vinstkonto med stöd av beslut enligt 6 § utan att en mot de utbetalade medlen svarande del av fonden har tagits i anspråk i enlighet med beslutet,
 3. företaget har träffat avtal om överlåtelse eller pantsättning av medel på vinstkonto,
 4. företaget vid beskattningsårets utgång inte driver jordbruk, skogsbruk eller rörelse,
 5. företaget har upplösts genom fusion och fonden inte har övertagits enligt fjärde stycket,
 6. beslut har fattats att företaget skall träda i likvidation, eller
 7. beslut har meddelats att företaget skall försättas i konkurs.

[S2]Återföringen till beskattning skall göras i den förvärvskälla där avsättningen har gjorts.

[S3]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, närings- och teknikutvecklingsverket får, om det finns särskilda skäl, medge att en vinstfond, som skall återföras till beskattning enligt första stycket d), får behållas under viss tid. Efter utgången av denna tid skall den kvarstående fonden återföras till beskattning i enlighet med vad som nyss sagts.

[S4]Vid sådan fusion, som avses i 2 § 4 mom.första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, får vinstfond övertas. Har fonden övertagits skall det anses som om det övertagande företaget har gjort inbetalning till riksbanken den dag då det överlåtande företaget gjorde inbetalningen.

[S5]Vad i första--fjärde styckena sägs om en vinstfond skall i förekommande fall gälla en del av en sådan fond. Lag (1991:2021).

12 §  Om en vinstfond skall återföras till beskattning enligt 11 § första stycket skall som skattepliktig intäkt i den förvärvskälla, där avsättningen har gjorts, tas upp ett särskilt tillägg som svarar mot 50 procent av det återförda beloppet.

[S2]Regeringen får, om det finns synnerliga skäl, medge befrielse från tillägget.

13 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, närings- och teknikutvecklingsverket får, om det finns särskilda skäl, medge att ett företags vinstfond helt eller delvis övertas av ett annat företag. För sådant medgivande krävs

 1. att det ena företaget är moderföretag och det andra företaget dess helägda dotterföretag, eller
 2. att båda företagen är helägda dotterföretag till samma moderföretag, eller
 3. att det ena företaget är ett svenskt aktiebolag vars aktier till mer än 90 procent ägs av moderföretaget tillsammans med eller genom förmedling av ett eller flera av dess helägda dotterföretag och det andra företaget antingen är ett annat sådant aktiebolag eller också moderföretaget eller dess helägda dotterföretag.

[S2]Vid tillämpningen av det föregående stycket avses med moderföretag svenskt aktiebolag, svensk ekonomisk förening eller svensk sparbank och med helägt dotterföretag svenskt aktiebolag vars aktier till mer än 90 procent ägs av moderföretaget.

[S3]I beslut om övertagande av en vinstfond skall anges i vilken förvärvskälla hos det övertagande företaget som fonden skall anses avsatt. Har det övertagande företaget förvärvskälla i inkomstslaget annan fastighet men inte i inkomstslagen jordbruksfastighet eller rörelse, skall beslutet innehålla medgivande enligt 11 § tredje stycket att fonden får behållas viss tid.

[S4]Riksbanken skall på framställning av det överlåtande företaget överföra medel, som svarar mot den del av vinstfonden som skall övertas med stöd av beslutet, från företagets vinstkonto till ett motsvarande konto för det övertagande företaget.

[S5]Har en vinstfond övertagits skall det anses som om det övertagande företaget gjort avsättning till fonden och inbetalning till riksbanken vid den tidpunkt då det överlåtande företaget gjorde avsättningen och inbetalningen. Lag (1991:2021).

14 §  Medel, som har satts in på vinstkonto, får utbetalas endast

 1. i fall som avses i 8 § första stycket,
 2. i fall som avses i 9 §,
 3. om vinstfond i fall som avses i 11 § första stycket e) och f) helt eller delvis har återförts till beskattning,
 4. om beslut har meddelats att företaget skall försättas i konkurs,
 5. om vinstfond helt eller delvis har överförts till ett annat företag och medlen därför skall överföras till det andra företagets vinstkonto eller
 6. om företaget har inbetalat mer än det belopp som skall sättas in på kontot.

[S2]Tidigare inbetalade medel skall anses ha utbetalats före senare inbetalade medel.

[S3]I fall som avses i första stycket c) skall skattemyndigheten på framställning av företaget besluta om utbetalning av medel som svarar mot den del av fonden som har återförts till beskattning i den mån medlen inte tidigare har återgått till företaget.

[S4]I fall som avses i första stycket f) skall skattemyndigheten på framställning av företaget besluta om utbetalning av det överskjutande beloppet.

[S5]Riksbanken skall till skattemyndigheten och -- om det begärs -- till närings och teknikutvecklingsverket lämna uppgifter om utbetalningar från vinstkonton. Lag (1991:2021).

15 §  Företag som skall betala in medel till vinstkonto skall vid självdeklarationen lämna uppgifter om beräkningen som skall ligga till grund för inbetalningsskyldigheten. Uppgifterna skall lämnas på blankett enligt formulär som fastställs av riksskatteverket.

[S2]Företag som vid beskattningsårets utgång har vinstfond eller som under beskattningsåret har avvecklat sin vinstfond skall vid självdeklarationen lämna uppgifter om fondens storlek, användning och avveckling. Uppgifterna skall lämnas i två exemplar på blankett enligt formulär som fastställs av riksskatteverket. Till deklarationen skall fogas bevis från riksbanken angående insättning på vinstkonto.

[S3]Efter anmaning är ett företag, som avses i 1 §, skyldigt att lämna uppgifter enligt första stycket. Anmaningen får utfärdas av länsskattemyndighet eller taxeringsnämnd. I anmaningen får vite föreläggas. Bestämmelserna om vite i 123--125 §§taxeringslagen (1956:623) gäller i tillämpliga delar på sådant vite. Lag (1986:1335).

16 § har upphävts genom lag (1990:381).
17 § har upphävts genom lag (1986:483).

19 §  Närings- och teknikutvecklingsverkets beslut enligt denna lag överklagas hos regeringen genom besvär.

[S2]Skattemyndighetens beslut enligt denna lag överklagas hos kammarrätten genom besvär. Mot kammarrättens beslut får talan inte föras. Lag (1991:2021).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1980:456) om insättning på tillfälligt vinstkonto

Lag (1981:303) om ändring i lagen (1980:456) om insättning på tillfälligt vinstkonto

Lag (1983:670) om ändring i lagen (1980:456) om insättning på tillfälligt vinstkonto

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:113
  Omfattning
  ändr. 3, 6, 7, 11, 13, 14, 17-19 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Lag (1985:474) om ändring i lagen (1980:456) om insättning på tillfälligt vinstkonto

Lag (1986:483) om ändring i lagen (1980:456) om insättning på tillfälligt vinstkonto

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:150
  Omfattning
  upph. 17 §; ändr. 14, 18 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Lag (1986:1335) om ändring i lagen (1980:456) om insättning på tillfälligt vinstkonto

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:47
  Omfattning
  ändr. 6, 14-16, 19 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1987:662) om ändring i lagen (1980:456) om insättning på tillfälligt vinstkonto

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987 och tillämpas i fråga om fusioner som genomförs efter utgången av juni 1987. De nya bestämmelserna i 11 § fjärde stycket tillämpas även på fusioner som genomförs enligt 78 § lagen (1955:416) om sparbanker och 87 § lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:42
  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1990:381) om ändring i lagen (1980:456) om insättning på tillfälligt vinstkonto

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med den 1 januari 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:74
  Omfattning
  upph. 16 §; ändr. 6, 14, 19 §§
  Ikraftträder
  1990-06-30

Ändring, SFS 1990:686

  Övergångsbestämmelse

  Enligt riksdagens beslut föreskrivs att följande lagar skall upphöra att gälla vid utgången av år 1997, nämligen
  1. förordningen (1942:371) om rätt att vid taxering till kommunal inkomstskatt samt statlig inkomst- och förmögenhetsskatt åtnjuta avdrag för avsättning till investeringsfond,
  2. förordningen (1947:174) om investeringsfonder,
  3. lagen (1955:256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning i den mån denna lag på grund av bestämmelserna i punkt 3 av övergångsbestämmelserna till lagen (1979:609) om allmän investeringsfond alltjämt gäller,
  4. lagen (1980:456) om insättning på tillfälligt vinstkonto,
  5. lagen (1982:1185) om inbetalning på särskilt investeringskonto,
  6. lagen (1984:1090) om inbetalning på förnyelsekonto.
  Kvarstående avsättningar enligt nämnda lagar skall återföras till beskattning vid 1996 års taxering eller, om företaget inte skall taxeras detta år, vid 1997 års taxering. Något särskilt tillägg skall inte tas upp vid återföringen.
  Ianspråktagande av fond skall fr. o. m. 1992 års taxering ske i inkomstslaget näringsverksamhet. Vid prövning av frågan om företagets verksamhet förändrats på sådant sätt att återföring till beskattning skall ske tidigare än som sägs i föregående stycke skall företagets verksamhet bedömas enligt de bestämmelser om inkomstslag och förvärvskällor som gällt t. o. m. 1991 års taxering.
  Omfattning
  upph.

Lag (1991:2021) om ändring i lagen (1980:456) om insättning på tillfälligt vinstkonto

Förarbeten
Prop. 1991/92:25
Omfattning
ändr. 3, 6, 11, 13, 14, 19 §§
Ikraftträder
1992-01-01