Upphävd författning

Förordning (1981:10) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1981-01-08
Ändring införd
SFS 1981:10
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

Uppgifter

1 §  För offentlig insyn i det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbetet finns en säkerhetsnämnd vid varje kärnkraftverk och anläggning för lagring, hantering eller slutlig förvaring av använt kärnbränsle eller kärnavfall.

[S2]Om skyldighet att ge lokala säkerhetsnämnder insyn finns bestämmelser i 19--21 §§ lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Förordning (1984:19).

2 §  Det åligger säkerhetsnämnden att

 1. följa det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbetet, i synnerhet vid kärnkraftverket eller anläggningen för använt kärnbränsle eller kärnavfall,
 2. inhämta information om det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbete som har utförts eller planeras vid verket eller anläggningen,
 3. inhämta information om planeringen av beredskapen mot kärnkraftsolyckor vid verket eller anläggningen,
 4. ställa samman material för att informera allmänheten om säkerhets- och strålskyddsarbetet och beredskapsplaneringen,
 5. svara för information på det lokala planet om säkerhets- och strålskyddsfrågor samt frågor om planeringen av beredskapen mot kärnkraftsolyckor. Förordning (1984:19).

3 §  Säkerhetsnämnden får i mån av tillgång på medel låta utföra sådana utredningar som behövs för att förstå betydelsen av vidtagna eller planerade kärntekniska säkerhets- eller strålskyddsåtgärder vid kärnkraftverket eller anläggningen för använt kärnbränsle eller kärnavfall. Förordning (1984:19).

4 §  Varje säkerhetsnämnd skall årligen före den 1 september till industridepartementet avge berättelse om verksamheten under det senaste budgetåret.

Organisation

5 §  Säkerhetsnämnden består av en ordförande och högst tolv andra ledamöter. Ordföranden och övriga ledamöter utses av regeringen för en tid av högst tre år. Av ledamöterna utses högst tio efter förslag av den kommun där kärnkraftverket eller anläggningen för använt kärnbränsle eller kärnavfall är belägen och högst tre efter förslag av övriga kommuner som till någon del omfattas av den för verket eller anläggningen bestämda inre beredskapszonen.

[S2]För ordföranden och varje annan ledamot utses i samma ordning en ersättare. Förordning (1984:19).

6 §  Ledamöterna i säkerhetsnämnden bör vara bosatta i den kommun på vars förslag de har utsetts. Förordning (1981:679).

7 §  Säkerhetsnämnden utser sekreterare.

Ärendenas handläggning

8 §  Säkerhetsnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta denne finner det behövligt eller när minst tre av nämndens övriga ledamöter begär det.

9 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fem andra ledamöter är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

10 § har upphävts genom förordning (1986:818).

11 §  Vid nämndens sammanträden skall föras protokoll. Protokollet justeras av ordföranden. Förordning (1986:818).

[S2]Om någon som har deltagit i den slutliga handläggningen av ett ärende framför skiljaktig mening, skall denna antecknas i protokollet.

12 §  I arbetsordning eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden hos nämnden.

Övriga bestämmelser

13 §  I varje skrivelse från nämnden till regeringen eller ett departement skall anges vem som har fattat det beslut skrivelsen avser eller i övrigt har närvarit vid den slutliga handläggningen av ärendet. Har skiljaktig mening förekommit, skall den anges i skrivelsen eller framgå av protokollsutdrag som bifogas.

14 §  I 24 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet finns bestämmelser om talan mot nämndens beslut om begäran enligt 21 § samma lag.

[S2]I fråga om talan mot annat beslut av nämnden tillämpas 18 § allmänna verksstadgan (1965:600). Skrivelsen med överklagandet skall tillställas den myndighet som skall pröva överklagandet och skall ha kommit in inom tre veckor från den dag klaganden fick del av beslutet. Om handlingen kommit in för sent skall myndigheten avvisa den. Skrivelsen skall dock inte avvisas, om förseningen beror på att nämnden har lämnat klaganden en felaktig underrättelse om hur man klagar. Inte heller skall skrivelsen avvisas, om den inom överklagandetiden har kommit in till nämnden. Förordning (1986:818).

Ändringar

Förordning (1981:10) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar

Förordning (1981:679) om ändring i förordningen (1981:10) med instruktion för de lokala säkerhetsnämnderna vid kärnkraftverken

  Omfattning
  ändr. 2, 5, 6 §§

Förordning (1984:19) om ändring i förordningen (1981:10) med instruktion för de lokala säkerhetsnämnderna vid kärnkraftverken

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1-3, 5, 14 §§
  Ikraftträder
  1984-02-01

Förordning (1986:818) om ändring i förordningen (1981:10) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar ar

  Omfattning
  upph. 10 §; ändr. 11, 14 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:810

  Omfattning
  upph.