Lag (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
1981-11-26
Ändring införd
SFS 1981:1064 i lydelse enligt SFS 2019:301
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

Förutsättningar för säkerhetskontroll

1 §  Säkerhetskontroll i domstol får genomföras om en sådan kontroll behövs för att begränsa risken för att det i en domstols lokaler eller i andra lokaler som används vid domstolsförhandling begås brott som innebär allvarlig fara för någons liv, hälsa eller frihet eller för omfattande förstörelse av egendom. Lag (2012:325).

Prop. 2000/01:32: I paragrafens första stycke anges att säkerhetskontroll får genomföras som allmän eller särskild säkerhetskontroll. Begreppet säkerhetskontroll omfattar både allmän och särskild säkerhetskontroll. Av lagtexten framgår när bestämmelserna gäller för någon av kontrollformerna eller för båda.

Förutsättningarna för allmän säkerhetskontroll framgår av paragrafens nya andra stycke, vilka har diskuterats ingående i avsnitt ...

Beslut om säkerhetskontroll

2 §  Säkerhetskontroll beslutas av domstolens chef eller någon annan lagfaren domare som han eller hon har delegerat beslutanderätten till. Om en säkerhetskontroll ska genomföras med anledning av en viss förhandling, får den även beslutas av rätten.

[S2]Innan en säkerhetskontroll beslutas ska samråd ske med Polismyndigheten och, om kontrollen ska genomföras med anledning av en viss förhandling i brottmål, med åklagaren. Samråd behöver dock inte ske om det är uppenbart obehövligt.

[S3]Ett beslut om säkerhetskontroll ska avse en viss tid, dock längst sex månader, eller en viss förhandling. I beslutet ska det anges vilka lokaler som kontrollen ska omfatta. Lag (2019:301).

Prop. 2000/01:32: Paragrafen innehåller bestämmelser som avser beslut om säkerhetskontroll, vilket har diskuterats i avsnitt 6.2. Av paragrafens nya första stycke framgår att det är domstolens chef som i administrativ ordning skall besluta om allmän säkerhetskontroll. Beslutanderätten får dock delegeras till någon annan lagfaren domare vid domstolen. Bestämmelserna om vem som skall besluta om särskild säkerhetskontroll har inte förändrats ...

Prop. 2018/19:81: I paragrafen regleras vem som beslutar om säkerhetskontroll, när samråd ska ske med Polismyndigheten och åklagaren samt vad ett beslut om säkerhetskontroll ska innehålla. Övervägandena finns i avsnitt 10.2.

I tredje stycket förlängs giltighetstiden för ett beslut om säkerhetskontroll till längst sex månader. Liksom hittills gäller att säkerhetskontrollen inte ska pågå under längre tid än vad ...

Kontrollens omfattning

3 §  En säkerhetskontroll omfattar dem som har kallats att närvara vid en förhandling och övriga besökare till de lokaler som beslutet om säkerhetskontroll avser.

[S2]Kontrollen omfattar inte domstolens anställda eller nämndemän och inte heller åklagare, advokater, polismän eller ordningsvakter som i tjänsten infinner sig i berörda lokaler. Kontrollen omfattar inte heller personer som är anhållna, häktade eller intagna i kriminalvårdsanstalt och dem som ombe- sörjer transporten av dessa personer. Om det finns särskilda skäl, får den som enligt 2 § beslutar om säkerhetskontrollen undanta andra personer från kontrollen eller besluta att personer som annars skulle vara undantagna ska omfattas av den. Lag (2019:301).

Prop. 2000/01:32: I paragrafen finns bestämmelser om vilka personer som omfattas av de olika formerna av kontroll. Detta kommenteras i avsnitt 6.3.

I det nya första stycket anges omfattningen av allmän säkerhetskontroll. Med domstolens lokaler avses inte bara domstolens egna lokaler, utan också sådana lokaler som normalt används för andra ändamål (se avsnitt ...

Prop. 2018/19:81: I paragrafen anges vilka som omfattas av säkerhetskontrollen, när denna personkrets kan inskränkas respektive utökas samt vem som fattar beslut i en sådan fråga. Övervägandena finns i avsnitt 10.1.

Andra stycket, som är nytt, motsvarar delvis nuvarande andra och tredje meningarna i första stycket. Liksom hittills undantas domstolens anställda och nämndemän, liksom åklagare, advokater, polismän ...

Genomförande av kontrollen

4 §  En säkerhetskontroll genomförs, efter närmare anvisningar av Polismyndigheten, av en ordningsvakt under ledning av en polisman eller av en polisman. Lag (2014:645).

Prop. 2013/14:110: Ändringen, som består i ett namnbyte, har behandlats i avsnitt 6.2.

Prop. 2000/01:32: Paragrafen innehåller bestämmelser om vem som skall genomföra en säkerhetskontroll, vilket har kommenterats i avsnitt 6.4. Liksom tidigare skall särskild säkerhetskontroll utföras av polisman. En bestämmelse har tillkommit som innebär att den särskilda kontrollen får ske med biträde av ordningsvakt när polismyndigheten gör bedömningen att det är lämpligt. Allmän säkerhetskontroll får däremot utföras av ordningsvakt under ...

5 §  Vid en säkerhetskontroll ska vapen och andra föremål som är ägnade att komma till användning vid brott som avses i 1 § eftersökas. För detta ändamål får kroppsvisitation utföras och väskor och andra föremål som påträffas i de lokaler som omfattas av säkerhetskontrollen undersökas.

[S2]Kroppsvisitation och undersökning av väskor och andra föremål ska genomföras med metalldetektor eller annan liknande anordning eller, om det finns särskilda skäl, på annat sätt.

[S3]Om kroppsvisitation eller undersökning av väskor och andra föremål ska genomföras på annat sätt än med metalldetektor eller annan liknande anordning, ska uppgiften utföras av en polisman eller av en ordningsvakt som Polismyndigheten har godkänt för sådana uppgifter.

[S4]Identitetskontroll får genomföras endast för att fastställa om en person som uppger sig inte omfattas av säkerhetskontroll ska undantas från kontrollen. Lag (2014:645).

Prop. 2000/01:32: I första stycket ges föreskrifter om kontrollens genomförande som gäller för båda formerna av kontroll. Dessa bestämmelser har inte ändrats på annat sätt än genom en anpassning till att de olika formerna av kontroll omfattar olika lokaler. Den allmänna säkerhetskontrollens omfattning behandlas i avsnitt 6.3. Vidare har i första stycket en ny bestämmelse införts efter förebild i lagen (<a href="https://lagen.nu/1988:144" ...

6 §  Den som vägrar att genomgå en säkerhetskontroll ska inte ges tillträde till de lokaler som kontrollen omfattar.

[S2]Om någon som är kallad till en förhandling vid domstolen vägrar att genomgå en säkerhetskontroll, ska detta omedelbart anmälas till domstolen. Rätten ska då avgöra om den som har vägrat att genomgå säkerhetskontroll ska undantas från denna. Får den som vägrar att genomgå en säkerhetskontroll hämtas till domstolen, om han eller hon uteblir, får rätten besluta att personen trots sin vägran ska genomgå kontrollen. Lag (2012:325).

Prop. 2000/01:32: Paragrafen reglerar frågor som gäller en persons vägran att underkasta sig säkerhetskontroll. Dessa frågor har kommenterats i avsnitt 6.3.

Liksom tidigare är huvudregeln att den som vägrar att underkasta sig föreskriven säkerhetskontroll skall vägras tillträde. Detta framgår, med enbart redaktionella ändringar, av paragrafens första stycke.

Beträffande en person som har kallats ...

Prop. 2011/12:63: I första stycket har en konsekvensändring gjorts med anledning av att uppdelningen mellan allmän och särskild säkerhetskontroll har tagits bort.

7 §  Påträffas vid en säkerhetskontroll något sådant föremål som avses i 5 § första stycket första meningen och tas det inte i beslag enligt bestämmelserna i rättegångsbalken, ska den hos vilken föremålet påträffas uppmanas att lämna det ifrån sig för förvaring. Den som inte följer en sådan uppmaning får avlägsnas från domstolens lokaler eller de andra lokaler som används vid domstolsförhandling, om inte annat följer av andra stycket. Är innehavaren till ett påträffat föremål okänd, får det omhändertas.

[S2]Om någon som är kallad till en förhandling vid domstolen inte följer en uppmaning enligt första stycket, ska detta omedelbart anmälas till domstolen. Rätten ska då avgöra om den som har vägrat att lämna föremålet ifrån sig ska få tillträde utan att lämna det ifrån sig. Får den som vägrat att lämna ifrån sig föremålet hämtas till domstolen, om han eller hon uteblir, får rätten besluta att föremålet trots personens vägran ska omhändertas för förvaring. Lag (2012:325).

Prop. 2000/01:32: Paragrafen innehåller bestämmelser för det fall ett farligt föremål som avses i 5 § första stycket första meningen, dvs. ett vapen eller annat

föremål som är ägnat att komma till användning vid brott, påträffas vid kontrollen, men inte tas i beslag enligt rättegångsbalkens regler. Föreskrifterna, ...

Särskilda bestämmelser om förvaring av föremål

8 §  Föremål som har lämnats till förvaring eller omhändertagits enligt denna lag ska förvaras på ett betryggande sätt. På begäran ska ett bevis om att ett föremål har lämnats till förvaring eller omhändertagits utfärdas. Föremålet ska återlämnas till den som har lämnat det till förvaring eller från vilken det omhändertagits när denne lämnar de lokaler som kontrollen omfattar. Lag (2012:325).

Prop. 2000/01:32: Paragrafen, som innehåller särskilda bestämmelser om förvaring av föremål, har endast ändrats redaktionellt för att anpassas till de två olika formerna av säkerhetskontroll.

Särskilda bestämmelser om kroppsvisitation

9 §  Kroppsvisitation som är av mera väsentlig omfattning ska utföras i ett avskilt utrymme och om möjligt i vittnes närvaro.

[S2]Kroppsvisitation får utföras eller bevittnas endast av en person som är av samma kön som den som visiteras, om undersökningen inte sker genom användande av metalldetektor eller annan liknande anordning eller avser föremål som den visiterade har med sig. Lag (2012:325).

Prop. 2000/01:32: Paragrafen innehåller särskilda bestämmelser för kroppsvisitation. Bestämmelserna har förändrats språkligt så att de överensstämmer med motsvarande bestämmelser i 9 § lagen (1988:144) om säkerhetskontroll i riksdagens lokaler.

Förbud att överklaga

10 §  Domstolens beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Ändringar

Lag (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol

Lag (2001:180) om ändring i lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll vid domstolsförhandlingar

Förarbeten
Rskr. 2000/01:185, Prop. 2000/01:32, Bet. 2000/01:JuU16
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§; nya rubr. närmast före 1, 2, 3, 8, 9, 10 §§
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2012:325) om ändring i lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol

Förarbeten
Rskr. 2011/12:234, Prop. 2011/12:63, Bet. 2011/12:JuU24
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§, rubr. närmast före 1 §; ny rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2014:645) om ändring i lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 2, 4, 5 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2019:301) om ändring i lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol

Förarbeten
Rskr. 2018/19:227, Prop. 2018/19:81, Bet. 2018/19:JuU23
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2019-07-01