Upphävd författning

Förordning (1981:1145) om tandvård för värnpliktiga m.fl.

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1981-12-10
Ändring införd
SFS 1981:1145 i lydelse enligt SFS 1994:870
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Värnpliktiga har rätt till kostnadsfri tandvård i samband med grundutbildning och under repetitionsutbildning i den omfattning som föreskrivs i denna förordning.

2 §  Bestämmelserna om värnpliktiga gäller också för

 1. dem som har kallats in för att tjänstgöra enligt lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor eller lagen (1966:413) om vapenfri tjänst,
 2. dem som utan att vara anställda vid försvarsmakten genomgår utbildning där till officer.

3 §  Med grundutbildning avses i denna förordning

 1. tjänstgöring enligt 27 § 1 mom. A värnpliktslagen (1941:967),
 2. tjänstgöring enligt lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor,
 3. grundutbildning enligt lagen (1966:413) om vapenfri tjänst.

4 §  Med repetitionsutbildning avses i denna förordning

 1. annan tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1941:967) än som anges i 3 § 1,
 2. repetitionsutbildning enligt lagen (1966:413) om vapenfri tjänst,
 3. officersutbildning enligt 2 § 2.

Tandvårdens omfattning m.m.

5 §  En värnpliktig har rätt till fullständig tandvård under sex månader närmast före inryckningen till grundutbildning. Sådan vård lämnas endast en gång till varje värnpliktig.

6 §  Under grundutbildning och repetitionsutbildning har en värnpliktig rätt till tandvård som föranleds av olycksfall eller av akuta besvär.

[S2]Under grundutbildningen har den värnpliktige även rätt till tandvård som är nödvändig för att hans tandhälsa inte skall försämras eller för att han skall klara sin tjänst.

[S3]Den som fullgör grundutbildning under sådana förhållanden att tandläkarbesök är förenade med särskilda svårigheter har även rätt att i anslutning till inryckning få sådan tandvård som är nödvändig för att före bygga akuta tandbesvär under tjänstgöringen. Förordning (1992:929).

7 §  En värnpliktig som fullgör grundutbildning på isbrytare eller under sådana förhållanden att tandläkarbesök är förenade med särskilda svårigheter eller kostnader, bör innan denna tjänstgöring påbörjas få genomgå tandbehandling för att förebygga risken för akuta tandbesvär.

8 §  Tandvården enligt 6 § meddelas av folktandvården.

[S2]En värnpliktig får dock anlita tandläkare för tandvård enligt 6 § som är uppförd a på en sådan förteckning som avses i 2 kap. 3 § lagen (1962:381) om allmän försäkring, om Försvarsmakten eller Vapenfristyrelsen inte kunnat teckna avtal med folktandvården på orten. Förordning (1994:870).

9 §  Värnpliktsverket svarar för att den värnpliktige får information om rätten till tandvård i god tid före tjänstgöringen. Värnpliktsverket svarar också för att folktandvården får det underlag som behövs för planeringen av tandvården. I fråga om vapenfria tjänstepliktiga fullgörs uppgifterna av arbetsmarknadsstyrelsen.

10 §  Tandvården meddelas enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och tandvårdstaxan (1973:638). Patientavgiften enligt tandvårdstaxan betalas av den myndighet som den värnpliktige tjänstgör vid eller har kallats in till efter räkning från den som har meddelat vården.

[S2]Den värnpliktige skall ersätta myndigheten vad denna har betalat på grund av att han har uteblivit från avtalat tandläkarbesök. Förordning (1983:888).

Verkställighetsföreskrifter

11 §  Föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas av Försvarsmakten efter hörande av Vapenfristyrelsen och Socialstyrelsen. Förordning (1994:870).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1981:1145) om tandvård för värnpliktiga m.fl.

Förordning (1983:888) om ändring i förordningen (1981:1145) om tandvård för värnpliktiga m.fl.

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1992:929) om ändring i förordningen (1981:1145) om tandvård för värnpliktiga m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1992. I fråga om värnpliktiga som inkallats eller som påbörjat sin grundutbildning före den 1 augusti 1992 gäller fortfarande 5, 7--9 och 11 §§ i sin äldre lydelse.
  Omfattning
  upph. 5, 7, 9 §§; ändr. 6, 8, 11 §§
  Ikraftträder
  1992-08-01

Förordning (1994:870) om ändring i förordningen (1981:1145) om tandvård för värnpliktiga m.fl.

Omfattning
ändr. 8, 11 §§
Ikraftträder
1994-07-01

Ändring, SFS 1995:239

  Omfattning
  upph.