Upphävd författning

Lag (1981:1216) om kyrklig beredskap

Departement
Civildepartementet KY
Utfärdad
1981-12-10
Ändring införd
SFS 1981:1216 i lydelse enligt SFS 1992:1416
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna lag gäller de kyrkliga kommunernas beredskap. Med kyrklig kommun avses i lagen församling och kyrklig samfällighet enligt lagen (1961:436) om församlingsstyrelse. I fråga om de icke-territoriella församlingarna gäller denna lags bestämmelser om kyrkliga kommuner i tillämpliga delar.

2 §  De kyrkliga kommunerna skall under fredstid vidta de förberedelser som behövs för att de under höjd beredskap skall kunna fullgöra de uppgifter som enligt lag eller annan författning ankommer på dem eller eljest handhas av dem. Lag (1992:1416).

3 §  Vid förberedelsearbetet skall den kyrkliga kommunen samverka med den borgerliga kommunen och andra kyrkliga kommuner som är belägna inom denna.

[S2]Den kyrkliga kommunen skall också samråda med övriga kristna trossamfund som är verksamma inom den borgerliga kommunen.

4 §  Inom varje stift åligger det domkapitlet att följa tillämpningen av denna lag. Domkapitlet skall se till att förberedelsearbetet och de kyrk- liga kommunernas verksamhet under höjd beredskap bedrivs på ett ändamåls- enligt sätt och samordnas med annan beredskapsplanläggning och försvarsverksamhet. I samordningsfrågor skall domkapitlet samråda med länsstyrelsen. Lag (1992:1416).

5 §  Om domkapitlet, med hänsyn till beredskapsuppgifternas omfattning eller betydelse, anser att en kyrklig kommuns förberedelser bör redovisas i en särskild plan, får domkapitlet besluta att en sådan plan skall upprättas.

[S2]Om beslut enligt första stycket meddelas i fråga om

  1. en kyrklig samfällighet som utgör pastorat och som inte ingår i en samfällighet enligt 2,
  2. en kyrklig samfällighet som avser alla ekonomiska församlingsangelägen- heter eller
  3. Stockholms kyrkliga samfällighet,

[S3]skall den särskilda beredskapsplanen omfatta även de kyrkliga kommuner som ingår i samfälligheten.

[S4]Domkapitlet får besluta om revision av särskilda beredskapsplaner, när det påkallas av ändrade förhållanden.

6 §  Den särskilda beredskapsplanen upprättas och antas av den kyrkliga kommunen. I fall som avses i 5 § andra stycket upprättas och antas planen av samfälligheten.

[S2]När den särskilda beredskapsplanen har antagits, skall den sändas in till domkapitlet.

7 §  En kyrklig kommun är under höjd beredskap skyldig att, i de hänseenden i vilka den är verksam för dem som är folkbokförda inom den kyrkliga kommunen, utöva verksamhet även till förmån för andra personer som vistas inom den kyrkliga kommunen till följd av krigsskada, utrymning eller andra med krig eller krigsfara sammanhängande utomordentliga förhållanden. Lag (1992:1416).

8 §  Under höjd beredskap får en kyrklig kommun övergå till krigsorganisation. Om domkapitlet beslutar om det, skall den kyrkliga kommunen övergå till krigsorganisation. Domkapitlet skall genast underrättas om beslut, varigenom en kyrklig kommun har övergått till krigsorganisation eller återgått till fredstida organisation.

[S2]Kyrkorådet leder verksamheten, när en kyrklig kommun har övergått till krigs- organisation. Kyrkorådet får därvid besluta om hur övriga nämnder och andra organ i den kyrkliga kommunen än fullmäktige och församlingsdelegerade skall inrikta och bedriva sin verksamhet. Kyrkorådet får också besluta om fördelning av personal och utrustning mellan de organ som ingår i krigsorganisationen allt efter uppkommande behov. Lag (1992:1416).

9 §  En kyrklig kommun har rätt till ersättning från staten för kostnader som under höjd beredskap har uppkommit för den kyrkliga kommunen till följd av verksamhet enligt 7 §. Ersättningen beslutas av länsstyrelsen. Den kyrkliga kommunen har rätt att få förskott på sådan ersättning av länsstyrelsen. Lag (1992:1416).

10 §  Domkapitlets beslut enligt denna lag får överklagas hos regeringen genom besvär. Länsstyrelsens beslut enligt 9 § får också överklagas hos regeringen genom besvär.

[S2]Under höjd beredskap får domkapitlet besluta att dess beslut enligt denna lag skall gälla med omedelbar verkan. Lag (1992:1416).

Ändringar

Lag (1981:1216) om kyrklig beredskap

Lag (1991:528) om ändring i lagen (1981:1216) om kyrklig beredskap

Lag (1992:1416) om ändring i lagen (1981:1216) om kyrklig beredskap

Förarbeten
Prop. 1992/93:76, Bet. 1992/93:FöU2
Omfattning
ändr. 2, 4, 7, 8, 9, 10 §§
Ikraftträder
1993-07-01

Ändring, SFS 1994:1720

    Omfattning
    upph.