Förordning (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m.

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1981-12-10
Ändring införd
SFS 1981:1265 i lydelse enligt SFS 2004:925
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning avses med uppdragstagare den som har ett uppdrag som lämnats av regeringen eller en myndighet under regeringen. Förordning (2004:925).

Reseförmåner

2 §  En uppdragstagare skall ha rätt till reseförmåner enligt de bestämmelser om sådana förmåner som enligt kollektivavtal gäller för statstjänstemän i allmänhet. Om uppdragstagaren utför uppdraget åt en myndighet tillämpas i stället de kollektivavtal som gäller för arbetstagarna vid myndigheten. Detsamma skall gälla de arbetstagare för vilka rätten till reseförmåner inte regleras eller brukar regleras av något kollektivavtal.

[S2]Första stycket tillämpas dock inte, om annat föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Förordning (1994:52).

3 § Har upphävts genom förordning (1992:153).
4 § Har upphävts genom förordning (1992:153).
5 § Har upphävts genom förordning (1992:153).

Överklagande

6 §  Beslut om ersättning till uppdragstagare enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1998:1091).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m.

Förordning (1984:790) om ändring i förordningen (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m.

  Omfattning
  upph. 6 §; utgår rubr. närmast före 6 §
  Ikraftträder
  1984-11-01

Förordning (1986:1392) om ändring i förordningen (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 § 2
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:487) om ändring i förordningen (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m.

  Omfattning
  nya 6 §, rubr. närmast före 6 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1992:153) om ändring i förordningen (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m.

  Omfattning
  upph. 3, 4, 5 §§, 2 p övergångsbest., rubr. närmast före 3 §
  Ikraftträder
  1992-05-01

Förordning (1994:52) om ändring i förordningen (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1994. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 1994.
  Omfattning
  ändr. 2, 6 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1994-04-01

Förordning (1995:225) om ändring i förordningen (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 1, 6 §§
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1998:1091) om ändring i förordningen (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2004:925) om ändring i förordningen (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre bestämmelser gäller fortfarande en ledamot i en socialförsäkringsnämnd hos en allmän försäkringskassa om han eller hon omfattas av bestämmelserna i 2 § lagen (2004:274) med anledning av inrättande av Försäkringskassan.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2005-01-01