Upphävd författning

Förordning (1981:159) med instruktion för statens hundskola

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1981-02-26
Ändring införd
SFS 1981:159 i lydelse enligt SFS 1986:890
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1, tillämpas på statens hundskola.

Uppgifter

2 §  Skolan har till uppgift att mot ersättning tillhandahålla dresserade hundar samt meddela utbildning i hundtjänst.

[S2]I den mån det kan ske utan att övriga arbetsuppgifter eftersätts, får skolan mot ersättning meddela djursjukvård och tillhandahålla andra med verksamheten förenliga tjänster.

3 §  Det åligger skolan särskilt att

[S2]samarbeta med rikspolisstyrelsen, överbefälhavaren, generaltullstyrelsen, Synskadades riksförbund och andra intressenter för att effektivt utnyttja skolans resurser,

[S3]efter samråd med Sveriges lantbruksuniversitet bedriva avel och annan anskaffning av hundar,

[S4]bedriva uppfödning, dressyr och försäljning av hundar,

[S5]anordna kurser i användning, dressyr och vård av hundar.

4 §  Taxa för ersättningar enligt 2 § bestäms av skolan efter samråd med riksrevisionsverket.

Organisation

5 §  Skolan leds av en styrelse. Ledamöter av denna är chefen för skolan och sex andra ledamöter. Bland ledamöterna förordnar regeringen en ordförande och en vice ordförande.

[S2]För var och en av de särskilt utsedda ledamöterna utser regeringen en personlig ersättare.

[S3]Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m.m. skall tillämpas på skolan.

6 §  Skolan förestås av en chef.

[S2]Till sin ställföreträdare får chefen för skolan utse chefen för någon av de i 7 § nämnda enheterna. Ställföreträdaren inträder när chefen för skolan är förhindrad att utöva sin tjänst samt även i övrigt efter beslut av denne vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

7 §  Inom skolan finns fyra enheter, en för förvaltning, en för avel och test, en för dressyr och utbildning och en för djursjukvård.

[S2]Varje enhet förestås av en enhetschef.

8 §  Hos skolan finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får skolan anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

9 §  Av styrelsen avgörs

  1. ärenden om riktlinjer för skolans verksamhet,
  2. viktigare frågor om skolans organisation och arbetsformer,
  3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
  4. frågor om tillsättning av tjänst i lägst lönegrad N 11 eller, vid tillsättning av tjänst i rörlig lönegrad, frågor om placering i lägst lönegrad N 11,
  5. frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
  6. andra frågor som chefen för skolan hänskjuter till styrelsen. Förordning (1986:890).

10 §  Styrelsen är beslutför när chefen för skolan och minst tre andra ledamöter är närvarande, bland dem ordföranden eller vice ordföranden. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:890).

[S2]Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta enar sig om eller, vid lika röstetal, den mening som biträds av den som för ordet. I 15 kap. 7 § lagen (1976:600) om offentlig anställning och i 26 § anställningsförordningen (1965:601) finns särskilda bestämmelser om omröstning i vissa frågor.

11 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan minst fyra ledamöter, däribland ordföranden eller vice ordföranden och chefen för skolan. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får chefen för skolan besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

12 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av chefen för skolan ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av chefen får de avgöras av annan tjänsteman i den omfattning som framgår av arbetsordningen eller särskilda beslut.

13 §  När chefen för skolan är förhindrad att utöva sin tjänst, får ställföreträdaren inte fatta sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Åtgärder som rubbar eller ändrar av styrelsen meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder får inte heller vidtas utan medgivande av chefen för skolan. Vad nu har sagts gäller även vid ledighet på tjänsten som chef för skolan, till dess regeringen bestämmer annat.

14 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 12 § andra meningen avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den enhet dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Chefen för skolan får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

[S3]En chef för en enhet har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans enhet föredras av annan.

15 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

16 § har upphävts genom förordning (1986:890).

17 §  Chefen för skolan får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

18 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden hos skolan.

19 §  Kammarkollegiet utfärdar föreskrifter för skolans kassatjänst och redovisning.

Tjänstetillsättning

20 §  Chefen för skolan förordnas av regeringen.

[S2]Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av skolan.

21 §  Andra styrelseledamöter än chefen för skolan samt ersättarna för dessa förordnas av regeringen för högst tre år.

Bisysslor

22 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av styrelsen även i fråga om chefen för skolan.

Ändringar

Förordning (1981:159) med instruktion för statens hundskola

Förordning (1986:890) om ändring i förordningen (1981:159) med instruktion för statens hundskola

Omfattning
upph. 16 §; ändr. 9, 10 §§

Ändring, SFS 1988:654

    Omfattning
    upph.