Upphävd författning

Förordning (1981:234) med instruktion för kriminalvårdsnämnden

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1981-04-02
Ändring införd
SFS 1981:234
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För kriminalvårdsnämnden gäller 12 § allmänna verksstadgan (1965:600). I fråga om beslut som angår nämndens administration gäller även 11 § samma stadga.

2 §  Kriminalvårdsnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta omständigheterna föranleder det eller när minst två av nämndens övriga ledamöter begär det.

3 §  Nämndens sammanträden hålls i Stockholm. För behandling av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden får nämnden dock sammanträda på annan ort.

4 §  Kriminalvårdsstyrelsen tillhandahåller nämnden sammanträdesrum, kanslilokaler och biträdespersonal.

5 §  Vid handläggning av ärenden som angår nämndens administration är nämnden beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande.

6 §  Om ordföranden inte bestämmer annat, avgörs ärendena efter föredragning av tjänstemän hos kriminalvårdsstyrelsen.

[S2]Nämnden får föreskriva att en kriminalvårdstjänsteman skall närvara vid ett sammanträde för att lämna upplysningar.

7 §  Vid nämndens sammanträden skall föras protokoll, som skall justeras av ordföranden.

[S2]I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:869).

[S3]Nämndens protokoll justeras av ordföranden.

8 §  Nämndens beslut skall delges den som beslutet avser. Dessutom skall underrättelse om beslutet tillställas den skyddskonsulent som skall ha befattning med ärendet och, om den beslutet avser är intagen i en kriminalvårdsanstalt, styresmannen vid anstalten. Beslut av nämnden som avser överprövning av en övervakningsnämnds avgörande skall vidare tillställas övervakningsnämnden. Förordning (1983:256).

9 §  Ordföranden skall övervaka att nämndens arbete bedrivs i föreskriven ordning och utan onödig tidsutdräkt.

10 §  Nämnden skall varje år före den 1 mars ge in en berättelse till kriminalvårdsstyrelsen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret. Förordning (1983:256).

11 §  Kan en kallelse eller ett beslut eller annat meddelande inte lämpligen delges den dömde på annat sätt, får nämnden begära biträde med delgivningen av polismyndigheten.

Ändringar

Förordning (1981:234) med instruktion för kriminalvårdsnämnden

Förordning (1983:256) om ändring i förordningen (1981:234) med instruktion för kriminalvårdsnämnden

  Omfattning
  ändr. 8, 10 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1986:869) om ändring i förordningen (1981:234) med instruktion för kriminalvårdsnämnden

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:682

  Omfattning
  upph.