Upphävd författning

Förordning (1981:432) om bensinskatt

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1981-05-14
Ändring införd
SFS 1981:432
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid registrering enligt 4 § andra stycket lagen (1961:372) om bensinskatt får lagerhållning, återförsäljning och förbrukning anses ske i större omfattning, om den som ansöker om registrering

 1. normalt håller i lager minst 15 000 kubikmeter skattepliktigt bränsle,
 2. har en årlig omsättning av minst 50 000 kubikmeter skattepliktigt bränsle eller
 3. förbrukar minst 2 000 liter skattepliktigt bränsle per år för sådana ändamål som berättigar till avdrag enligt 7 § 1 mom.första stycket c) nämnda lag. Förordning (1990:802).

2 § har upphävts genom förordning (1984:251).

3 §  Beskattningsmyndigheten skall snarast möjligt underrätta generaltullstyrelsen om verkställda registreringar och avregistreringar. Förordning (1993:501).

4 § har upphävts genom förordning (1984:251).
5 § har upphävts genom förordning (1990:802).

6 §  Anvisningar om införsel till landet av skattepliktigt bränsle meddelas av generaltullstyrelsen efter samråd med riksskatteverket.

Ändringar

Förordning (1984:251) om ändring i förordningen (1981:432) om bensinskatt

  Omfattning
  upph. 2, 4 §§; ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1990:707) om ändring i förordningen (1981:432) om bensinskatt

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:802) om ändring i förordningen (1981:432) om bensinskatt

  Omfattning
  upph. 5 §; ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1993:501) om ändring i förordningen (1981:432) om bensinskatt

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:196, Bet. 1992/93:SkU28
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1003-07-01

Ändring, SFS 1994:1784

  Omfattning
  upph.