Upphävd författning

Förordning (1981:531) med instruktion för skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1981-06-11
Ändring införd
SFS 1981:531
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på skogsstyrelsen och, med undantag av 2, 3, 9, 16 och 18 §§, på skogsvårdsstyrelserna.

[S2]I fråga om skogsvårdsstyrelserna förstås med chefen vid tillämpning av 5§ allmänna verksstadgan skogsvårdsstyrelsens ordförande och i övrigt länsjägmästaren.

[S3]Myndighets befogenhet enligt 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning utövas också i fråga om skogsvårdsstyrelserna av skogsstyrelsen.

[S4]Befogenhet som enligt allmänna verksstadgan tillkommer myndighet utövas också i fråga om skogsvårdsstyrelserna av skogsstyrelsen. Sådan befogenhet får skogsstyrelsen överlämna till skogsvårdsstyrelsen eller länsjägmästaren.

Skogsstyrelsen

Uppgifter

2 §  Skogsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för skogsbruket och chefsmyndighet för skogsvårdsstyrelserna.

3 §  Det åligger skogsstyrelsen särskilt att

 1. leda de statliga åtgärderna för att främja skogsbruket,
 2. bedriva skoglig prognosverksamhet som underlag för skogspolitiken samt för samhällets och näringslivets planering på områden med anknytning till skogsbruket,
 3. tillhandahålla underlag rörande skogsbruket för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m.,
 4. ha tillsyn över virkesmätningen,
 5. tillgodose skogsbrukets behov av skogsodlingsmaterial, i den mån det inte sker på annat sätt,
 6. vidta åtgärder för att bevara den ärftliga variationen hos de inhemska skogsträden,
 7. förvalta den fasta egendom och de andra tillgångar som hör till skogsstyrelsens fond. Förordning (1987:346).

4 §  Skogsstyrelsen företräder staten inom sitt verksamhetsområde om inte annat följer av särskilda föreskrifter.

Organisation

5 §  Skogsstyrelsen leds av en styrelse. Ledamöter av styrelsen är en generaldirektör, som är styrelsens ordförande, och sju andra ledamöter, som regeringen utser särskilt.

[S2]Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m.m. är tillämplig på skogsstyrelsen.

6 §  Generaldirektören är chef för skogsstyrelsen.

[S2]Inom skogsstyrelsen finns en skogsavdelning, en prognosavdelning, en rådgivningsavdelning och en administrativ avdelning. Dessa avdelningar är indelade i enheter. Vidare finns en avdelning för frö- och plantproduktion.

[S3]Varje avdelning och enhet förestås av en chef. En av avdelningarnas chefer är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (1985:694).

7 §  Hos skogsstyrelsen finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får skogsstyrelsen anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

8 §  Av styrelsen avgörs

 1. viktigare författningsfrågor,
 2. viktigare frågor om myndighetens organisation och arbetsformer,
 3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 5. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

9 §  Styrelsen är beslutför när generaldirektören och minst fyra av de i 5 § första stycket angivna ledamöterna är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:781).

10 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan generaldirektören och minst fyra andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt denna paragraf, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

11 §  Vid behandling i styrelsen av ett ärende som rör lantbruksstyrelsens, statens naturvårdsverks eller statens lantmäteriverks verksamhetsområde får företrädare för respektive myndighet närvara och delta i överläggningarna.

12 §  Ärenden, som inte skall avgöras av styrelsen, avgörs av generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av generaldirektören får de avgöras av annan tjänsteman i den omfattning som framgår av arbetsordningen eller särskilda beslut.

13 §  När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

[S2]När både generaldirektören och hans ställföreträdare har förhinder fullgörs generaldirektörens åligganden av den avdelnings chef som generaldirektören bestämmer.

[S3]I generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Åtgärder, som rubbar eller ändrar av styrelsen meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder, får inte heller vidtas utan hans medgivande. Vad nu har sagts gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat.

14 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 12§ andra meningen avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den avdelning eller enhet dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

[S3]Chef för avdelning eller annan enhet har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans avdelning eller enhet föredras av annan.

15 § har upphävts genom förordning (1986:781).

16 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden hos skogsstyrelsen.

Skogsvårdsstyrelserna

Uppgifter

17 §  Varje skogsvårdsstyrelse skall inom sitt verksamhetsområde följa skogsbrukets tillstånd och utveckling och vidta eller hos skogsstyrelsen föreslå de åtgärder som behövs eller är lämpliga för att åstadkomma en ändamålsenlig utveckling av skogsnäringen. Skogsvårdsstyrelsen svarar för att samhällets skogspolitik omsätts i praktiskt handlande.

18 §  Det åligger skogsvårdsstyrelsen särskilt att

 1. utöva tillsyn över efterlevnaden av skogsvårdslagen (1979:429) och med stöd av lagen meddelade författningar,
 2. verka för och aktivt bedriva rådgivning och information i syfte att främja ett rationellt skogsbruk,
 3. bevilja statligt stöd till skogsbruket,
 4. medverka i den yttre rationaliseringen av skogsfastigheter,
 5. medverka i skogsbrukets frö- och plantförsörjning,
 6. medverka i den regionalpolitiska och fysiska planeringen,
 7. medverka i frågor om hushållning med naturresurser,
 8. i den utsträckning tillgång på medel och personal medger bistå skogsägare med skogsbruksplaner, skogsvårdsåtgärder och andra åtgärder som bidrar till en god skogshushållning,
 9. i den utsträckning tillgång på medel och personal medger bistå arbetsmarknadsmyndigheterna med planering och genomförande av beredskapsarbeten med anknytning till skogsbruket samt andra myndigheter i frågor inom styrelsens verksamhets- och kompetensområden. Förordning (1987:346).

19 §  Skogsvårdsstyrelsernas tjänstemän är skyldiga att på begäran av länsstyrelsen, som föredragande eller på annat sätt, delta i handläggningen i länsstyrelsen av ärenden som har samband med skogsvårdsstyrelsernas uppgifter.

[S2]Skogsstyrelsen får förordna andra tjänstemän hos skogsvårdsstyrelserna än länsjägmästaren att tillfälligt tjänstgöra hos skogsstyrelsen.

20 §  Taxa för skogsvårdsstyrelsernas uppdragsverksamhet fastställs av skogsstyrelsen efter samråd med riksrevisionsverket.

21 §  Skogsvårdsstyrelsen företräder staten inom sitt verksamhetsområde om inte annat följer av särskilda föreskrifter.

Organisation

22 §  I varje län finns en skogsvårdsstyrelse. Skogsvårdsstyrelsen leds av en styrelse. Styrelsen består av sju ledamöter.

[S2]Tre ledamöter av styrelsen och en suppleant för var och en av dem utses av regeringen och tre andra ledamöter och lika många suppleanter av landstinget eller, i Gotlands län, av kommunfullmäktige i Gotlands kommun. Länsjägmästaren är självskriven ledamot i styrelsen.

[S3]Landstingets och kommunfullmäktiges val av ledamöter eller suppleanter skall vara proportionellt, om det begärs av minst så många ledamöter i landstinget eller kommunfullmäktige som motsvarar den kvot, vilken erhålls om antalet närvarande ledamöter delas med det antal personer som valet avser, ökat med 1. Om kvoten är ett brutet tal, skall den avrundas till närmast högre hela tal. Om förfarandet vid sådant proportionellt val finns bestämmelser i lagen (1955:138) om proportionellt valsätt vid val inom landsting, kommunfullmäktige m.m. Om suppleanterna inte väljs proportionellt, skall vid valet även bestämmas den ordning i vilken de skall inkallas till tjänstgöring.

[S4]Bland de ledamöter regeringen utser förordnar regeringen en ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Ledamöter och suppleanter utses för tre år. Om en ledamot som har utsetts vid proportionellt val avgår under tjänstgöringstiden, inträder suppleant, enligt den ordning mellan suppleanterna som har bestämts vid valet, i ledamotens ställe för återstoden av tjänstgöringstiden. Om en ledamot eller suppleant som inte har utsetts vid proportionellt val avgår, utses en ny ledamot eller suppleant för återstoden av tjänstgöringstiden.

23 §  Arbetet hos skogsvårdsstyrelsen leds av länsjägmästaren.

[S2]Hos skogsvårdsstyrelsen finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

24 §  Om skogsstyrelsen inte beslutar annat, skall inom varje skogsvårdsstyrelse finnas ett sekretariat, en skogsvårdsenhet, en planenhet, en ekonomiadministrativ enhet och en personaladministrativ enhet samt inom skogsvårdsstyrelse som bedriver frö- och plantproduk tion en enhet för sådan verksamhet. Varje enhet förestås av en enhetschef. En av enhetscheferna är länsjägmästarens ställföreträdare.

Ärendenas handläggning

25 §  Av skogsvårdsstyrelsens styrelse avgörs

 1. frågor om verksamhetens allmänna inriktning,
 2. viktigare frågor om organisation och arbetsformer,
 3. andra frågor som ordföranden eller länsjägmästaren hänskjuter till styrelsen.

26 §  Skogsstyrelsen får besluta att

 1. ett ärende skall överlämnas till skogsstyrelsen för avgörande om ärendet berör flera skogsvårdsstyrelsers områden eller om en skogsvårdsstyrelse anmält att den anser prövningen böra ankomma på skogsstyrelsen,
 2. skogsvårdsstyrelsens beslut i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden av större principiell betydelse inte får verkställas utan att ha underställts skogsstyrelsen,
 3. fråga om att företräda staten vid eller utom domstol skall överlämnas till skogsstyrelsen,
 4. vissa grupper av ärenden, med undantag för ärenden som avses i 25§, får avgöras av länsjägmästaren eller av någon annan tjänsteman enligt närmare bestämmelser som skogsstyrelsen meddelar.

27 §  Skogsvårdsstyrelsens styrelse sammanträder så ofta det behövs. Såvitt möjligt bör samtliga ledamöter eller suppleanter för dem närvara.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande. Förordning (1986:781).

28 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden och minst fyra andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt denna paragraf, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

29 §  I ordförandens frånvaro får inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Åtgärder, som rubbar eller ändrar av styrelsen meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder, får inte heller vidtas utan hans medgivande.

30 §  Vid behandling i styrelsen av ett ärende som rör någon annan länsmyndighets arbetsområde, får företrädare för den myndigheten närvara och delta i överläggningarna.

31 §  Ärenden som inte skall avgöras av skogsvårdsstyrelsens styrelse, avgörs av länsjägmästaren ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av länsjägmästaren får de avgöras av annan tjänsteman i den omfattning som framgår av arbetsordningen eller särskilda beslut.

32 § har upphävts genom förordning (1986:781).

33 §  När ett ärende är så brådskande att en nödvändig åtgärd inte utan verklig olägenhet kan uppskjutas och hinder föreligger för ett omedelbart beslut i styrelsen eller av ordföranden, får länsjägmästaren vidta åtgärden. En sådan åtgärd skall anmälas till styrelsen så snart det kan ske.

34 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden hos skogsvårdsstyrelsen.

Tjänstetillsättning m.m.

35 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år. Övriga ledamöter i skogsstyrelsens styrelse förordnas för högst tre år.

[S2]Tjänster som avdelningschef, byråchef och länsjägmästare tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören. Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av skogsstyrelsen. Förordning (1986:256).

36 §  Förordnande för avdelningschef hos skogsstyrelsen att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören.

[S2]Förordnande för enhetschef hos skogsvårdsstyrelse att vara länsjägmästarens ställföreträdare meddelas av skogsstyrelsen.

[S3]Efter beslut av skogsstyrelsen får skogsvårdsstyrelse tillsätta tjänster och anta personal.

Övriga bestämmelser

37 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av skogsstyrelsen även i fråga om chef för avdelning, som inte är generaldirektörens ställföreträdare, byråchef och länsjägmästare.

Besvär

38 §  En skogsvårdsstyrelses beslut överklagas hos skogstyrelsen genom besvär, om inte annat är särskilt föreskrivet.

[S2]I fråga om sådana beslut eller förslag i ärenden om tjänstetillsättning som tillkännages genom anslag räknas besvärstiden från den dag då anslaget skedde hos den myndighet som meddelat beslutet eller avgett förslaget. Detsamma gäller beslut om långtidsvikariat som tillsätts i samma ordning som tjänsten.

Ändringar

Förordning (1981:531) med instruktion för skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna

Förordning (1985:694) om ändring i förordningen (1981:531) med instruktion för skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1985-08-06

Förordning (1986:256) om ändring i förordningen (1981:531) med instruktion för skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna

  Omfattning
  ändr. 35 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:781) om ändring i förordningen (1981:531) med instruktion för skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna

  Omfattning
  upph. 15, 32 §§; ändr. 9, 27 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:346) om ändring i förordningen (1981:531) med instruktion för skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna

  Omfattning
  ändr. 3, 18 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Ändring, SFS 1988:855

  Omfattning
  upph.