Upphävd författning

Förordning (1981:532) med instruktion för skogs- och jordbrukets forskningsråd

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1981-06-11
Ändring införd
SFS 1981:532
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1 och 16 §, tillämpas på forskningsrådet.

[S2]Med chefen förstås vid tillämpningen av 5 § allmänna verksstadgan ordföranden i rådet och i övrigt rådets huvudsekreterare.

Uppgifter

2 §  Rådet har till uppgift att främja och stödja sådan forskning som gagnar de areella näringarna och angränsande områden. Rådet skall uppmärksamma behovet av forskning som är angelägen från samhällelig synpunkt och som har samband med utvecklingen inom dessa näringar. Rådet skall verka för att information om forskning och forskningsresultat sprids.

[S2]Rådet skall samverka med myndigheter och organ inom forskningens område. Förordning (1985:486).

3 §  Det åligger rådet särskilt att

 1. fördela medel till forskning,
 2. allsidigt och öppet granska den forskning till vilken medel har begärts hos rådet samt utvärdera den forskning till vilken rådet har fördelat medel,
 3. undersöka vilka forskningsbehov som är angelägna med hänsyn till rådets uppgifter, redovisa resultaten av dessa undersökningar samt ta initiativ till och främja sådan angelägen forskning,
 4. i samverkan med andra organ som ger stöd åt forskning dels undersöka vilka forskningsuppgifter som är av gemensamt intresse, dels besluta om avgränsningen mellan rådet och dessa organ i fråga om sådan forskning,
 5. främja och ta initiativ till nordiskt och övrigt internationellt forskningssamarbete och
 6. främja publicering av vetenskapliga resultat. Förordning (1985:486).

4 §  Rådet kan besluta att anslag som det har beviljat inte längre skall utgå, om den verksamhet som anslaget avser inte uppfyller de krav som bör ställas.

Organisation

5 §  Rådet består av en ordförande och tolv andra ledamöter. Rådet utser en vice ordförande bland sina ledamöter. Förordning (1985:486).

6 §  Hos rådet finns de beredande och rådgivande organ som rådet bestämmer.

7 §  Hos rådet finns en huvudsekreterare, en kanslichef och personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får rådet anlita utomstående för särskilda uppdrag. Förordning (1987:18).

Ärendenas handläggning

8 §  Ärenden som ankommer på rådet avgörs av rådet i plenum.

9 §  Rådet är beslutfört när ordföranden eller vice ordföranden och minst sex andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1987:18).

10 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får rådet överlämna åt ordföranden, sådant organ som avses i 6 §, huvudsekreteraren, kanslichefen eller en annan tjänsteman att avgöra ärenden eller en grupp av ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på rådet i plenum.

[S2]Överlämnande enligt första stycket får inte avse sådan fråga som anges i 15 kap.1 eller 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning eller i 22 eller 24 § anställningsförordningen (1965:601). Förordning (1987:18).

11 §  Ärendena avgörs efter föredragning som ankommer på huvudsekreteraren, kanslichefen eller en särskilt förordnad föredragande. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs av ordföranden eller tjänsteman enligt 10 § första stycket avgörs utan föredragning.

[S2]Ordföranden får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av rådet i plenum. Förordning (1987:18).

12 § har upphävts genom förordning (1987:18).

13 §  Ordföranden eller huvudsekreteraren eller, efter beslut av ordföranden, annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden hos rådet.

Tjänstetillsättning m. m.

14 §  Ordföranden och åtta av de övriga ledamöterna förordnas av regeringen. De tre fakulteterna vid Sveriges lantbruksuniversitet utser efter samråd vardera en ledamot. En ledamot utses av naturvetenskapliga forskningsrådet.

[S2]För varje ledamot utom ordföranden finns ersättare.

[S3]Ledamöter och ersättare för dessa utses för tre år. De som inte förordnas av regeringen får bara utses för två mandatperioder i följd. Förordning (1987:348).

15 §  Huvudsekreteraren förordnas av rådet för högst sex år. Tjänsten som kanslichef tillsätts av regeringen efter anmälan av rådets ordförande. Övriga tjänster vid rådet tillsätts och övrig personal anställs av rådet. Förordning (1987:18).

Särskilda föreskrifter

16 §  Rådet skall efter samråd med forskningsrådsnämnden och de myndigheter som förvaltar av rådet anvisade anslag meddela föreskrifter i fråga om anslag som beviljas av rådet. Föreskrifterna skall uppta bestämmelser om de uppgifter som skall lämnas vid ansökan om anslag och om villkor för disposition och redovisning av anslag samt om skyldighet för anslagsmottagare att till rådet lämna redogörelse för den verksamhet för vilken anslag utgår.

17 §  Rådets beslut att bevilja anslag för visst ändamål skall underställas regeringen för godkännande, om det beviljade anslaget för sig eller sammanlagt med anslag för samma ändamål från annat organ som ger stöd åt forskning överstiger tre miljoner kronor. Förordning (1985:486).

18 §  Rådets beslut att bevilja anslag eller att avslå ansökan om anslag får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1981:532) med instruktion för skogs- och jordbrukets forskningsråd

Förordning (1985:486) om ändring i förordningen (1981:532) med instruktion för skogs- och jordbrukets forskningsråd

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 5, 9, 14, 17 §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1987:18) om ändring i förordningen (1981:532) med instruktion för skogs- och jordbrukets forskningsråd

  Omfattning
  upph. 12 §; ändr. 7, 9, 10, 11, 15 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1987-02-15

Förordning (1987:348) om ändring i förordningen (1981:532) med instruktion för skogs- och jordbrukets forskningsråd

  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Ändring, SFS 1988:866

  Omfattning
  upph.