Upphävd författning

Förordning (1981:660) om lån till rationaliseringsinvesteringar inom konfektionsindustrin

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
1981-06-11
Ändring införd
SFS 1981:660 i lydelse enligt SFS 2007:902
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I mån av tillgång på medel kan lån till företag inom konfektionsindustrin lämnas enligt denna förordning. Lån enligt denna förordning kallas rationaliseringslån.

Allmänna bestämmelser

2 §  Rationaliseringslån får lämnas för kostnader för investeringar i utrustning som påtagligt höjer effektiviteten vid arbetsintensiv produktion av konfektionerade tekoprodukter, i första hand plagg. I samband med hemtagning av utlandstillverkning får rationaliseringslån lämnas vid nyetablering eller utvidgning av verksamhet för investeringar i utrustning som avser tillverkningsområden där konkurrenssituationen och marknadsutvecklingen kan bedömas ge utrymme för en ökad inhemsk lönsam produktion.

[S2]Vid långivningen skall även beaktas vikten av att de anställda tillförsäkras en tillfredsställande arbetsmiljö. Förordning (1983:644).

3 § har upphävts genom förordning (1988:772).

4 §  Rationaliseringslån för investeringar som sker i anslutning till omfattande strukturella förändringar får lämnas med högst 50 procent av kostnaden. Detsamma gäller i fråga om investeringar som påtagligt höjer effektiviteten inom ett företag och som till följd av att ny produktionsteknik införs eller av någon liknande orsak bedöms kunna få betydelse även utanför företaget. För andra investeringar får rationaliseringslån lämnas med högst 40 procent av kostnaden.

5 §  Rationaliseringslån får inte lämnas om för samma ändamål lämnats avskrivningslån av det slag som handhas av överstyrelsen för ekonomiskt försvar för försörjningsberedskapen på beklädnadsområdet. Har statligt bidrag i någon annan form lämnats får summan av rationaliseringslån och andra bidrag inte utan regeringens medgivande överstiga 50 procent av investeringskostnaden.

6 § har upphävts genom förordning (1988:772).

7 §  Ett rationaliseringslån skall vara ränte och amorteringsfritt och skall skrivas av med ett lika stort belopp varje år under en period av längst tio år från utgången av året närmast efter det under vilket lånet lämnats.

8 § har upphävts genom förordning (1988:772).

Förfarandet m.m.

9 §  Frågor om rationaliseringslån prövas av statens industriverk. Om särskilda skäl föranleder det ska dock ett låneärende hänskjutas till regeringens prövning.

[S2]Vid beredning av ett ärende om rationaliseringslån ska industriverket i den utsträckning det bedöms som erforderligt samråda med Arbetsförmedlingen, styrelsen för teknisk utveckling och överstyrelsen för ekonomiskt försvar.

[S3]Industriverket ska i fråga om långivningens inriktning fortlöpande samråda med företrädare för arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer inom branschen. Förordning (2007:902).

10 §  En ansökan om rationaliseringslån ges in till statens industriverk. Ansökningen skall innehålla uppgift om investeringens effekt på sysselsättningen.

[S2]Till en ansökan om lån skall fogas yttrande från företrädare för de anställda. Förordning (1988:772).

11 §  Under ett rationaliseringslåns löptid får den regionala utvecklingsfonden medge sådana ändringar av villkoren för lånet som saknar väsentlig betydelse för statens rätt. För andra ändringar krävs medgivande av långivaren.

12 §  Beslut av statens industriverk enligt denna förordning får inte överklagas.

Särskilda bestämmelser

13 §  Det ankommer på statens industriverk att bevaka statens rätt i mål eller ärenden som rör rationaliseringslån.

14 §  I fråga om lån enligt denna förordning gäller i övrigt bestämmelserna rörande lån i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet. Förordning (1988:772).

15 §  Föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas av statens industriverk. Förordning (1988:772).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1981:660) om lån till rationaliseringsinvesteringar inom konfektionsindustrin

Förordning (1983:129) om ändring i förordningen (1981:660) om lån till rationaliseringsinvesteringar inom konfektionsindustrin

Förordning (1983:644) om ändring i förordningen (1981:660) om lån till rationaliseringsinvesteringar inom konfektionsindustrin

Förordning (1987:114) om ändring i förordningen (1981:660) om lån till rationaliseringsinvesteringar inom konfektionsindustrin

    Omfattning
    ändr. 6 §
    Ikraftträder
    1987-06-01

Förordning (1988:772) om ändring i förordningen (1981:660) om lån till rationaliseringsinvesteringar inom konfektionsindustrin

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.
  2. Äldre bestämmelser skall fortfarande gälla för lån som beviljats före ikraftträdandet. Dock skall 19 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet gälla även för sådant lån.
Omfattning
upph. 3, 6, 8 §§; ändr. 10, 14 §§; ny 15 §
Ikraftträder
1988-07-01

Förordning (2007:902) om ändring i förordningen (1981:660) om lån till rationaliseringsinvesteringar inom konfektionsindustrin

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2016:612) om upphävande av förordningen (1981:660) om lån till rationaliseringsinvesteringar inom konfektionsindustrin

Omfattning
upph.