Upphävd författning

Förordning (1981:681) med instruktion för statens nämnd för internationella adoptionsfrågor

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1981-06-11
Ändring införd
SFS 1981:681
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall med undantag av 3 § 1 tillämpas på statens nämnd för internationella adoptionsfrågor.

[S2]Med chefen förstås vid tillämpningen av 5 § verksstadgan nämndens ordförande och i övrigt chefen för nämndens kansli.

Uppgifter

2 §  Nämnden har till uppgift att underlätta adoption i Sverige av utländska barn.

[S2]Nämnden lämnar yttrande till socialnämnden enligt 25 § tredje stycket socialtjänstlagen (1980:620).

[S3]Nämnden beslutar om auktorisation enligt 2 § lagen (1979:552) om internationell adoptionshjälp och utför de uppgifter som i övrigt ankommer på tillsynsmyndigheten enligt lagen.

[S4]Nämnden fullgör vidare de uppgifter som anges i förordningen (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption.

[S5]Nämnden fördelar statsbidrag till auktoriserade sammanslutningar. Förordning (1984:1094).

3 §  Nämnden skall i sin verksamhet särskilt

[S2]följa den internationella utvecklingen på sitt område och därvid samla information i frågor som rör adoption av utländska barn,

[S3]inhämta underlag för yttranden som avses i 2 § andra stycket,

[S4]förhandla med myndigheter och organisationer i andra länder om avtal inom nämndens verksamhetsområde och ingå sådana avtal,

[S5]bedriva informationsverksamhet samt lämna upplysningar och biträde åt myndigheter och organisationer,

[S6]i samråd med socialstyrelsen utarbeta den särskilda information som behövs för bedömning av hems lämplighet att ta emot ett barn i syfte att adoptera det,

[S7]samråda med myndigheter och organisationer vilkas verksamhet berör hithörande frågor. Förordning (1984:1094).

Organisation

4 §  Nämnden består av elva ledamöter. För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer.

[S2]Ledamöter och ersättare förordnas av regeringen för högst tre år.

[S3]Regeringen förordnar en av ledamöterna till ordförande. Nämnden utser inom sig vice ordförande.

[S4]Av ledamöterna utses sex bland personer som kan anses särskilt företräda allmänhetens intresse. Övriga ledamöter utses så att de tillgodoser nämndens behov av sakkunskap i olika frågor. Förordning (1984:1094).

5 §  Hos nämnden finns ett kansli. Detta förestås av en chef.

[S2]Hos nämnden finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

6 §  I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

7 §  Ärendena avgörs av nämnden efter föredragning av chefen för kansliet eller av den som denne har utsett att föredra dem.

8 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fem andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:891).

9 §  Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden och minst fem andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt får ordföranden besluta ensam i närvaro av föredraganden.

[S2]Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden. Förordning (1984:1094).

10 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m. följer att nämndens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

11 §  Över nämndens beslut skall föras protokoll, som skall justeras av ordföranden. Förordning (1986:891).

12 §  Ärenden som är av det slag att de inte behöver prövas av nämnden får avgöras av en tjänsteman i den omfattning som framgår av arbetsordningen eller särskilda beslut av nämnden.

[S2]Överlämnande får dock inte ske i fråga om skiljande från tjänst eller uppdrag, disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning.

Tjänstetillsättning m.m.

13 §  Tjänsten som chef för nämndens kansli tillsätts av regeringen. Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av nämnden.

14 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av nämnden även i fråga om chefen för kansliet.

Ändringar

Förordning (1981:681) med instruktion för statens nämnd för internationella adoptionsfrågor

Förordning (1984:1094) om ändring i förordningen (1981:681) med instruktion för statens nämnd för internationella adoptionsfrågor

  Omfattning
  ändr. 2-4, 8, 9 §§
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1986:891) om ändring i förordningen (1981:681) med instruktion för statens nämnd för internationella adoptionsfrågor

  Omfattning
  ändr. 8, 11 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:1128

  Omfattning
  upph.