Upphävd författning

Förordning (1981:766) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1981-06-25
Ändring införd
SFS 1981:766
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva som Sverige samt Storbritannien och Nordirland undertecknade den 8 oktober 1980 skall gälla för Sveriges del. Avtalets innehåll framgår av bilagan till denna förordning.

2 §  Skattskyldig som på grund av detta avtal önskar erhålla skattelindring kan enligt 2 § kungörelsen (1967:721) om förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid dubbelbeskattning skriftligen ansöka om detta hos kammarkollegiet. Sådan ansökan bör inges inom sex år från tidpunkten för händelsen som föranledde skattskyldighet eller inom ett år från den sista dagen då skatt för vilken avräkning medges förfaller till betalning, om sistnämnda tidpunkt inträffar senare (jfr art. 13 i avtalet).

3 §  Anstånd enligt 3 § nämnda kungörelse får medges med erläggande av det lägsta av följande belopp, nämligen antingen den skatt som erlagts eller kan antas komma att erläggas i Storbritannien och Nordirland för egendom som enligt avtalet får beskattas där, eller den del av den svenska skatten som vid en proportionell fördelning belöper på samma egendom. I fall som avses i artikel 12 punkt 4 i avtalet får dock anstånd inte medges med högre belopp än som återstår efter avräkning av den skatt som där anges.

4 §  Om en person anser att åtgärd vidtagits som för honom medfört eller kommer att medföra en mot bestämmelserna i avtalet stridande beskattning, får han göra framställning om rättelse enligt artikel 14 punkt 1 i avtalet. Sådan framställning skall göras hos regeringen och bör ges in inom tidrymd som anges i 2 §.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1981:766) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva

Förarbeten
Prop. 1980/81:72

Ändring, SFS 1989:677

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 14 juli 1989.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1981:766) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva.
  3. I fall då större skattelättnad skulle ha medgivits enligt bestämmelse i avtalet innan avtalet ändrades genom det den 21 december 1987 undertecknade protokollet, skall sådan bestämmelse i den upphävda förordningen tillämpas beträffande skattskyldighet som uppkommit före ikraftträdandet av lagen (1988:593) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva.
  Omfattning
  upph.