Upphävd författning

Förordning (1967:721) om förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid dubbelbeskattning

Departement
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1967-12-01
Ändring införd
SFS 1967:721 i lydelse enligt SFS 2003:910
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ansökan om befrielse från eller nedsättning av arvsskatt eller gåvoskatt för undvikande av eller lindring i dubbelbeskattning prövas av Skatteverket utom i fall som avses i andra stycket.

[S2]Om ett ärende är av särskild betydelse eller annars sådant att det bör avgöras av regeringen, skall Skatteverket med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen. Förordning (2003:910).

4 § Har upphävts genom förordning (2001:410).

5 §  Har ansökan om befrielse från eller nedsättning av skatt helt eller delvis bifallits, återbetalar Skatteverket för mycket betald skatt.

[S2]Åtgärderna antecknas i Skatteverkets beslutsförteckning. Förordning (2003:910).

6 §  Finner domstol eller annan myndighet att dess beslut i ärende om arvsskatt eller gåvoskatt kan komma att påverka frågan om eftergift av sådan skatt i ärende om tillämpning av skatteavtal, skall myndigheten anmäla detta till Skatteverket.

[S2]Efter anmälan enligt första stycket kan Skatteverket ändra tidigare beslut i ärendet. I fråga om ärende enligt 1 § andra stycket, skall verket med eget yttrande överlämna anmälan till regeringen. Förordning (2003:910).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1967:721) om förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid dubbelbeskattning

Förordning (1986:1120) om ändring i kungörelsen (1967:721) om förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid dubbelbeskattning

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 4-6 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1990:1253) om ändring i förordningen (1967:721) om förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid dubbelbeskattning

  Omfattning
  ändr. 2, 5 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (2001:410) om ändring i förordningen (1967:721) om förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid dubbelbeskattning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.
 2. Ansökan om eftergift som getts in före ikraftträdandet skall överlämnas till Riksskatteverket för handläggning.
Omfattning
upph. 4 §; ändr. 1, 2, 3, 5, 6 §§; omtryck
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2003:910) om ändring i förordningen (1967:721) om förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid dubbelbeskattning

Omfattning
ändr. 1, 2, 5, 6 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:1351) om upphävande av förordningen (1967:721) om förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid dubbelbeskattning

Övergångsbestämmelse

Regeringen föreskriver att förordningen (1967:721) om förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid dubbelbeskattning1 skall upphöra att gälla vid utgången av 2004. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fall skattskyldighet enligt lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt har inträtt före utgången av 2004.
Omfattning
upph.