Kreditupplysningsförordning (1981:955)

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1981-10-01
Ändring införd
SFS 1981:955 i lydelse enligt SFS 2008:917
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Ansökan enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) om tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet eller om medgivande att överlåta eller upplåta register som används i sådan verksamhet görs hos Datainspektionen. Förordning (2008:917).

2 §  Ansökan om tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet skall innehålla uppgift om

 1. sökandens namn, personnummer eller organisationsnummer, post-adress och telefonnummer samt verksamhetens besöksadress,
 2. varifrån och på vad sätt uppgifter som skall läggas till grund för kreditupplysningar skall samlas in,
 3. till vem och på vad sätt kreditupplysningar skall lämnas ut,
 4. hur register skall förvaras och vilka principer som skall iakttas för gallring av uppgifter i register,
 5. hur den som är registrerad skall få del av de uppgifter som finns lagrade om honom,
 6. hur meddelande om innehållet i kreditupplysning skall lämnas till den som upplysningen avser,
 7. hur och när rättelse, komplettering eller uteslutning av oriktig eller missvisande uppgift skall göras.

[S2]En anmälan enligt 3 § tredje stycket kreditupplysningslagen (1973:1173) skall innehålla motsvarande uppgifter. Förordning (1997:559).

3 §  Ansökan om medgivande att överlåta eller upplåta register som används i kreditupplysningsverksamhet skall innehålla uppgift om

 1. sökandens namn, personnummer eller organisationsnummer, post adress och telefonnummer,
 2. registrets omfattning och innehåll,
 3. till vem överlåtelse eller upplåtelse skall ske,
 4. ändamålet med överlåtelsen eller upplåtelsen.

4 §  Är ansökan ofullständig, skall inspektionen förelägga sökanden att inom viss tid komplettera handlingarna, med erinran att ärendet annars kan avgöras i befintligt skick.

5 § Har upphävts genom förordning (1997:559).

6 §  I ärenden som avser företag under Finansinspektionens tillsyn bör Datainspektionen samråda med Finansinspektionen.

[S2]Om det av en underrättelse som avses i 4 kap.1 eller 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse framgår att ett utländskt kreditinstitut avser att driva kreditupplysningsverksamhet, ska Finansinspektionen vidarebefordra innehållet i underrättelsen till Datainspektionen. Förordning (2008:917).

7 §  När beslut enligt 4, 6, 13 eller 17 § kreditupplysningslagen (1973:1173) expedieras, skall avskrift av beslutet överlämnas till justitiekanslern.

7 a §  Datainspektionen skall på begäran utfärda intyg om att ett tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet inte har återkallats som en disciplinär åtgärd. Förordning (1996:27).

8 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av kreditupplysningslagen (1973:1173) meddelas av datainspektionen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kreditupplysningsförordning (1981:955)

Förordning (1996:27) om ändring i kreditupplysningsförordningen (1981:955)

  Omfattning
  ändr. 6 §; ny 7 a §
  CELEX-nr
  367L0043
  Ikraftträder
  1996-03-01

Förordning (1997:559) om ändring i kreditupplysningsförordningen (1981:955)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997.
 2. Vad som föreskrivs i 2 § andra stycket gäller även i fråga om anmälningar enligt punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1997:556) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173).
Omfattning
upph. 5 §; ändr. 2, 6 §§
Ikraftträder
1997-07-01

Förordning (2008:917) om ändring i kreditupplysningsförordningen (1981:955)

Omfattning
ändr. 1, 6 §§
Ikraftträder
2009-01-01