Kreditupplysningslag (1973:1173)

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1973-12-14
Ändring införd
SFS 1973:1173 i lydelse enligt SFS 2023:715
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-02-01

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag gäller kreditupplysningsverksamhet som innebär att någon, utom i enstaka fall, lämnar kreditupplysningar mot ersättning eller som ett led i näringsverksamhet. Lagen gäller också annan kreditupplysningsverksamhet, om den är av större omfattning.

[S2]Lagen gäller inte när en myndighet lämnar ut uppgifter med stöd av lag, förordning eller ett särskilt beslut av regeringen eller en myndighet som regeringen har bestämt.

[S3]Lagen gäller inte heller för förmedling av kreditupplysningar mellan företag inom samma koncern, utom när upplysningen lämnas av ett företag som har tillstånd av Integritetsskyddsmyndigheten enligt 3 § första stycket. Lag (2020:1109).

1 a §  Denna lag innehåller, i den del den avser behandling av personuppgifter, bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

[S2]Vid sådan behandling av personuppgifter som omfattas av EU:s dataskyddsförordning gäller även lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till lagen. Lag (2018:405).

Prop. 2017/18:120: bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Vid sådan behandling av personuppgifter som omfattas av EU:s dataskyddsförordning gäller även ...

2 §  Med kreditupplysning avses i denna lag uppgifter, omdömen eller råd som lämnas till ledning för bedömning av någon annans kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt hänseende. Uppgifter, omdömen eller råd som lämnas till någon för att användas i dennes kreditupplysningsverksamhet anses dock inte som kreditupplysning.

[S2]Med näringsidkare avses i denna lag även den som, utan att driva näringsverksamhet, har ett så väsentligt inflytande i en viss verksamhet att uppgifter om hans egna förhållanden behövs för att belysa verksamhetens ekonomiska ställning. Lag (1997:556).

Tillstånd m.m.

3 §  Kreditupplysningsverksamhet får bedrivas endast efter tillstånd av Integritetsskyddsmyndigheten.

[S2]Integritetsskyddsmyndighetens tillstånd behövs dock inte för följande företag, om deras grundläggande tillstånd omfattar kreditupplysningsverksamhet:

 1. ett svenskt kreditinstitut,
 2. ett utländskt kreditinstitut som driver verksamhet i Sverige enligt 4 kap.1 eller 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, eller
 3. ett utländskt kreditinstitut som har tillstånd att driva verksamhet i Sverige enligt 4 kap. 4 § lagen om bank- och finansieringsrörelse.

[S3]Ett företag som avses i andra stycket 1 eller 3 får börja bedriva kreditupplysningsverksamhet två månader efter det att Integritetsskyddsmyndigheten har tagit emot en anmälan från företaget om att det avser att bedriva sådan verksamhet.

[S4]Tillstånd behövs inte för kreditupplysningsverksamhet, i den mån den bedrivs genom offentliggörande av kreditupplysning på ett sådant sätt som avses i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Lag (2020:1109).

Prop. 2002/03:139: Ändringarna i andra stycket är en följd av att lagen om finansieringsverksamhet och bankrörelselagen upphävs och ersätts av lagen om bank- och finansieringsrörelse. Vidare har vissa redaktionella ändringar gjorts på grund av att i lagen om bank- och finansieringsrörelse används kreditinstitut respektive utländskt kreditinstitut som samlingsbegrepp för banker och kreditmarknadsföretag respektive utländska bank- och kreditföretag. Genom ...

 • RÅ 2007:82:Bestämmelsen i 9 kap. 14 § sekretesslagen om sekretess hos överförmyndare eller överförmyndarnämnd har inte ansetts hindra att uppgifter om vilka personer som har förvaltare enligt föräldrabalken lämnas till ett kreditupplysningsföretag.

4 §  Tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet får meddelas endast om verksamheten kan antas bli bedriven på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt.

[S2]Integritetsskyddsmyndigheten får besluta om villkor för hur ett företags kreditupplysningsverksamhet ska bedrivas och om skyldighet för ett företag att anmäla ändring av förhållanden som har betydelse för rätten att bedriva verksamheten. Lag (2020:1109).

 • RÅ 2007:82:Bestämmelsen i 9 kap. 14 § sekretesslagen om sekretess hos överförmyndare eller överförmyndarnämnd har inte ansetts hindra att uppgifter om vilka personer som har förvaltare enligt föräldrabalken lämnas till ett kreditupplysningsföretag.
 • RÅ 2010:66:Datainspektionen har inte ansetts ha haft tillräckliga skäl för att meddela ett principiellt förbud mot att använda uppgifter om obetalda fakturor i kreditupplysningsverksamhet.

Verksamhetens bedrivande m.m.

5 §  Kreditupplysningsverksamhet ska bedrivas så att den inte leder till otillbörligt intrång i personlig integritet genom innehållet i de upplysningar som förmedlas eller på annat sätt eller till att oriktiga eller missvisande uppgifter lagras eller lämnas ut. För sådan behandling av personuppgifter som omfattas av EU:s dataskyddsförordning gäller i stället artikel 5 i den förordningen.

[S2]Uppgifter om fysiska personer får samlas in endast för kreditupplysningsändamål.

[S3]Vid helt eller delvis automatiserad behandling av uppgifter om juridiska personer ska den som bedriver kreditupplysningsverksamhet vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att hindra att behandlingen sker på ett otillåtet sätt och att uppgifterna utsätts för otillåten insyn. Bestämmelser om säkerheten vid behandling av personuppgifter finns i EU:s dataskyddsförordning.

[S4]I kreditupplysningsverksamhet får personuppgifter behandlas utan samtycke. Den registrerade har inte rätt att göra invändningar enligt artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning mot behandlingen.

[S5]Andra stycket tillämpas inte i den utsträckning det skulle strida mot bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Lag (2018:405).

Prop. 2000/01:50: (Jfr 5 § i promemorians förslag och 5 § tredje och fjärde styckena Kreditupplysningsutredningens förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om bedrivande av kreditupplysningsverksamhet. Tillägget till första stycket innebär att vissa grundläggande regler i personuppgiftslagen gäller när uppgifter behandlas i kreditupplysningsverksamhet. Andra stycket, som anger för vilket ändamål uppgifter får samlas in, är nytt. ...

Prop. 2017/18:120: Uppgifter om fysiska personer får samlas in endast för kreditupplysningsändamål.

Vid helt eller delvis automatiserad behandling av uppgifter om juridiska personer ska den som bedriver kreditupplysningsverksamhet vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att hindra att behandlingen sker på ett otillåtet sätt och att uppgifterna utsätts för otillåten insyn. Bestämmelser om säkerheten vid behandling av personuppgifter finns i EU:s dataskyddsförordning. ...

 • RÅ 2010:66:Datainspektionen har inte ansetts ha haft tillräckliga skäl för att meddela ett principiellt förbud mot att använda uppgifter om obetalda fakturor i kreditupplysningsverksamhet.

Informationsutbyte

5 a §  Vad som gäller om tystnadsplikt i verksamheten hos svenska kreditinstitut, betalningsinstitut, institut för elektroniska pengar, värdepappersbolag och företag som med tillstånd driver verksamhet enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter eller lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter, hindrar inte att uppgifter om lämnade krediter, betalningsförsummelser och kreditmissbruk utväxlas för kreditupplysningsändamål inom en krets som utgörs av dessa företag samt sådana företag som har tillstånd av Integritetsskyddsmyndigheten enligt 3 § första stycket.

[S2]I den krets som anges i första stycket ingår även utländska kreditinstitut som avses i 4 kap.1, 2, 4 och 6 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, utländska företag som avses i 3 kap.26 och 27 §§ lagen (2010:751) om betaltjänster, utländska företag som avses i 3 kap.26-28 §§ lagen (2011:755) om elektroniska pengar, utländska företag som avses i 4 kap.1 och 4 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, utländska företag som avses i 2 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter och utländska företag som avses i 1 kap. 3 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.

[S3]Bestämmelser om användningen av uppgifter om betalningsförsummelser och kreditmissbruk finns även i 7 §. Lag (2020:1109).

Känsliga uppgifter m.m.

6 §  Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) får inte behandlas i kreditupplysningsverk-samhet. Det hindrar inte att uppgifter om förvaltarskap enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken behandlas.

[S2]Uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden får inte utan medgivande av Integritetsskyddsmyndigheten behandlas i kreditupplysningsverksamhet. Ett medgivande får lämnas endast om det finns synnerliga skäl för det.

[S3]Andra stycket hindrar inte att uppgifter om betalningsförsummelser, kreditmissbruk eller näringsförbud behandlas i kreditupplysningsverksamhet. Lag (2023:715).

Prop. 2000/01:50: (Jfr 6 § i promemorians förslag och 6 § i Kreditupplysningsutredningens förslag.)

Paragrafen reglerar behandlingen av känsliga uppgifter m.m. Bestämmelserna har anpassats till dataskyddsdirektivet och personuppgiftslagen. Förbudet i första stycket har utökats med uppgifter om medlemskap i fackförening och hälsa. I andra stycket har den särskilda regleringen för uppgifter om åtgärder enligt <a href="https://lagen.nu/1980:620" ...

Prop. 2017/18:120: Uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden får inte utan medgivande av Datainspektionen behandlas i kreditupplysningsverksamhet. Ett medgivande får lämnas endast om det finns synnerliga skäl för det.

Andra stycket hindrar inte att uppgifter om betalningsförsummelser, kreditmissbruk eller näringsförbud behandlas i kreditupplysningsverksamhet. ...

Prop. 2023/24:23: I första stycket införs en ny andra mening som medger behandling av uppgifter om förvaltarskap enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Att en sådan uppgift kan anses vara en känslig personuppgift enligt första meningen hindrar alltså inte att den behandlas i kreditupplysningsverksamhet. För att uppgiften om förvaltarskap ska få behandlas måste den, liksom hittills, vara nödvändig för kreditupplysningsändamål (se 2 och 5 §§). ...

 • RÅ 2007:82:Bestämmelsen i 9 kap. 14 § sekretesslagen om sekretess hos överförmyndare eller överförmyndarnämnd har inte ansetts hindra att uppgifter om vilka personer som har förvaltare enligt föräldrabalken lämnas till ett kreditupplysningsföretag.

7 §  Kreditupplysningar om fysiska personer som inte är näringsidkare får inte innehålla uppgifter om andra betalningsförsummelser än sådana som

 1. har slagits fast genom en domstols eller en annan myndighets avgörande eller åtgärd, eller
 2. har lett till ett inledandebeslut om skuldsanering eller F- skuldsanering eller till betalningsinställelse, konkursansökan eller ackord.

[S2]Kreditupplysningar som avses i första stycket får inte heller innehålla uppgifter om kreditmissbruk, utom när krediten har lämnats av ett företag som står under Finansinspektionens tillsyn och kredittagaren i avsevärd utsträckning överskridit gällande kreditgräns eller på något annat sätt allvarligt missbrukat krediten.

[S3]Om det finns särskilda skäl får Integritetsskyddsmyndigheten besluta att ett företag ska undantas helt eller delvis från första och andra styckena.

[S4]Uppgifter som enligt första och andra styckena inte får lämnas ut får inte heller lagras i register som används i kreditupplysningsverksamhet.

[S5]Denna paragraf gäller inte uppgifter om betalningsförsummelser i allmänna mål om verkställighet. Bestämmelser om sådana uppgifter finns i 7 a §. Lag (2020:1109).

Prop. 2015/16:125: 2. har lett till ett inledandebeslut om skuldsanering eller F-skuldsanering eller till betalningsinställelse, konkursansökan eller ackord.

Kreditupplysningar som avses i första stycket får inte heller innehålla uppgifter om kreditmissbruk, utom när krediten har lämnats av ett företag som står under Finansinspektionens tillsyn och kredittagaren i avsevärd utsträckning överskridit gällande kreditgräns eller på något annat sätt allvarligt missbrukat krediten. ...

Prop. 2016/17:105: 2. har lett till ett inledandebeslut om skuldsanering eller F-skuldsanering eller till betalningsinställelse, konkursansökan eller ackord.

Kreditupplysningar som avses i första stycket får inte heller innehålla uppgifter om kreditmissbruk, utom när krediten har lämnats av ett företag som står under Finansinspektionens tillsyn och kredittagaren i avsevärd utsträckning överskridit gällande kreditgräns eller på något annat sätt allvarligt missbrukat krediten.

Om ...

Prop. 2005/06:124: I paragrafens första stycke har andra punkten ändrats endast redaktionellt på så sätt att när det gäller skuldsanering det inte längre uttryckligen hänvisas till skuldsaneringslagen.

7 a §  Kreditupplysningar om fysiska personer som inte är näringsidkare får innehålla en uppgift om en betalningsförsummelse i ett allmänt mål om verkställighet endast om

 1. målet har pågått efter det att en underrättelse enligt 4 kap. 12 § första stycket utsökningsbalken har lämnats och gäldenären har haft tillräcklig tid att bevaka sin rätt, eller
 2. Kronofogdemyndigheten har bedömt att någon sådan underrättelse inte behövs enligt andra stycket i den paragrafen.

[S2]En uppgift som enligt första stycket inte får lämnas ut får inte heller lagras i register som används i kreditupplysningsverksamhet. Lag (2017:599).

Prop. 2016/17:105: 1. målet har pågått efter det att en underrättelse enligt 4 kap. 12 § första stycket utsökningsbalken har lämnats och gäldenären har haft tillräcklig tid att bevaka sin rätt, eller

2. Kronofogdemyndigheten har bedömt att någon sådan underrättelse inte behövs enligt andra stycket i den paragrafen. En uppgift som enligt ...

Gallring

8 §  En uppgift om en fysisk person ska gallras när det inte längre är nödvändigt att bevara uppgiften med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

[S2]En uppgift om en fysisk person som inte är näringsidkare ska, om uppgiften inte gäller skuldsanering eller F-skuldsanering, gallras senast tre år efter den dag då den omständighet inträffade eller det förhållande upphörde som uppgiften avser. Om uppgiften rör en begäran om eller ett utlämnande av en kreditupplysning, ska den dock gallras senast ett år efter den dag då begäran framställdes.

[S3]En uppgift om skuldsanering ska gallras senast fem år efter den dag då inledandebeslutet meddelades eller, om uppgiften gäller F-skuldsanering, senast tre år efter den dagen. Om en betalningsplan löper ut senare, ska dock uppgiften gallras senast den dag då planen löper ut.

[S4]En uppgift som har inhämtats från Kronofogdemyndigheten i dess verksamhet med indrivning och utsökning ska gallras när den inte omfattas av undantaget från sekretess i 34 kap. 1 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). En uppgift som har inhämtats från Kronofogdemyndigheten ska också gallras när den har blockerats av Kronofogdemyndigheten med stöd av 3 kap. 3 a § lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet. Lag (2016:679).

Prop. 2000/01:50: (Jfr 8 § i promemorians förslag och 8 § i Kreditupplysningsutredningens förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om gallring. En allmän gallringsbestämmelse har tagits in i första stycket och treårsregeln har fått en ny lydelse i andra stycket. Bestämmelserna gäller i stället för 9 § första stycket i personuppgiftslagen. Övervägandena finns i avsnitt ...

Prop. 2015/16:125: En uppgift om en fysisk person som inte är näringsidkare ska, om uppgiften inte gäller skuldsanering eller F-skuldsanering, gallras senast tre år efter den dag då den omständighet inträffade eller det förhållande upphörde som uppgiften avser. Om uppgiften rör en begäran om eller ett utlämnande av en kreditupplysning, ska den dock gallras senast ett år efter den dag då begäran framställdes.

En uppgift om skuldsanering ska gallras senast fem år efter den dag ...

Prop. 2007/08:116: Ett tillägg görs i tredje stycket av innebörden att en uppgift som inhämtats från Kronofogdemyndigheten ska gallras när myndigheten har beslutat att blockera uppgiften. Vidare görs det i första–tredje styckena ordet vissa språkliga justeringar.

Prop. 2001/02:46: Ändringen i tredje stycket innebär att hänvisningen till 9 kap. 19 § andra stycket sekretesslagen (1980:100) har tagits bort. Syftet med bestämmelsen i 8 § kreditupplysningslagen (1973:1173) är att skydda enskilda mot att uppgifter om dem som på grund av bestämmelsen i 9 kap. 19 § första stycket andra meningen sekretesslagen ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafens andra stycke har ändrats endast redaktionellt på så sätt att när det gäller uppgifter om skuldsanering det nu hänvisas till en betalningsplan enligt den nya skuldsaneringslagen. Om betalningsplanens löptid förskjutits något i förhållande till dagen för skuldsaneringsbeslutet eller om löptiden för betalningsplanen har förlängts enligt 26 § skuldsaneringslagen, ...

Prop. 2009/10:151: Paragrafen innehåller bestämmelser om gallring av uppgifter om fysiska personer.

En ändring görs i paragrafens andra stycke som gäller uppgifter om personer som inte är näringsidkare. I andra meningen finns en ny bestämmelse om uppgifter som rör en begäran om eller ett utlämnande av en kreditupplysning, s.k. omfrågeuppgifter. Alla uppgifter som på något sätt rör dessa förhållanden träffas av bestämmelsen, oavsett hur den som för registret väljer att anteckna det. ...

Prop. 2000/01:33: I ett nytt tredje stycke har tagits in en bestämmelse om att kreditupplysningsföretag skall gallra uppgifter som på grund av bestämmelserna i 9 kap. 19 § sekretesslagen omfattas av sekretess.

Ett kreditupplysningsföretag kan från kronofogdemyndigheten hämta in en uppgift om förpliktelse som är föremål för verkställighet i ett pågående mål om utsökning eller indrivning, eftersom en sådan uppgift inte ...

Prop. 2010/11:31: Paragrafen innehåller bestämmelser om när uppgifter om en fysisk person ska gallras i kreditupplysningssammanhang.

Genom att den sista meningen i andra stycket flyttas till ett nytt tredje stycke blir den särskilda bestämmelsen om gallring av uppgifter om skuldsanering tillämplig oavsett om den fysiska personen är näringsidkare. I enlighet med Lagrådets förslag förtydligas i andra stycket att det stycket inte gäller uppgifter om skuldsanering.

Utlämnande av upplysningar

9 §  Kreditupplysningar om fysiska personer som inte är näringsidkare får inte lämnas ut, om det finns anledning att anta att upplysningen kommer att användas av någon annan än den som på grund av ett ingånget eller ifrågasatt kreditavtal eller av någon liknande anledning har behov av upplysningen.

[S2]Första stycket gäller inte offentliggörande av en kreditupplysning på ett sådant sätt som avses i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, utom när upplysningen tillhandahålls ur en databas enligt 1 kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen på sätt som avses i den paragrafens första stycke 2 a–c. Lag (2018:1910).

Prop. 2009/10:151: Paragrafen behandlar frågan under vilka omständigheter en kreditupplysning om en fysisk person som inte är näringsidkare får lämnas ut.

Av första stycket följer att en sådan kreditupplysning inte får lämnas ut till någon annan än den som på grund av vissa angivna skäl har behov av den (s.k. legitimt behov). I andra stycket finns undantag från denna bestämmelse. Kravet gäller inte om ett utlämnande av en kreditupplysning sker genom offentliggörande på ett sådant ...

Prop. 2017/18:260: Första stycket gäller inte offentliggörande av en kreditupplysning på ett sådant sätt som avses i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, utom när upplysningen tillhandahålls ur en databas enligt 1 kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen på sätt som avses i den paragrafens första stycke 2 a–c.

I paragrafen regleras när ...

 • RH 1999:88:Näringsidkare, som inför en eventuell, framtida rättegång inhämtat kreditupplysning beträffande en kund, har dömts till ansvar enligt 19 § andra stycket kreditupplysningslagen (1973:1173).
 • RÅ 2003:30:Med redaktion i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen (databasregeln) avses de personer som har hand om ordnandet och utgivningen av en tryckt, periodisk skrift. Detta gäller även om skriften och de upplysningar som tillhandahålls enbart innehåller uppgifter om betalningsanmärkningar.
 • RH 2017:17:Näringsidkare som brutit mot 9 § första stycket kreditupplysningslagen (1973:1173) har ålagts företagsbot.

Registerbesked

10 §  En juridisk person har rätt att mot skälig avgift hos den som bedriver kreditupplysningsverksamhet få skriftligt besked om huruvida det i verksamheten behandlas uppgifter om den juridiska personen. Behandlas sådana uppgifter ska besked lämnas om

 1. vilka uppgifter som behandlas,
 2. ändamålen med behandlingen, och
 3. till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

[S2]Första stycket tillämpas inte i den utsträckning det skulle strida mot bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

[S3]Bestämmelser om en fysisk persons rätt till tillgång till personuppgifter och annan information finns i artiklarna 12 och 15 i EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:405).

Prop. 2000/01:50: (Jfr 10 § i promemorians förslag och 10 § i Kreditupplysningsutredningens förslag.)

Paragrafen reglerar rätten till registerbesked. Informationsskyldigheten har anpassats till dataskyddsdirektivet och till motsvarande bestämmelser i personuppgiftslagen. Andra stycket innehåller en upplysning om att bestämmelserna i första stycket inte får tillämpas i den utsträckning det skulle strida mot bestämmelserna i <a href="https://lagen.nu/1949:105" ...

Prop. 2017/18:120: c) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut. Första stycket tillämpas inte i den utsträckning det skulle strida mot bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

Bestämmelser om en fysisk persons rätt till tillgång till personuppgifter och annan information ...

Kreditupplysningskopia

11 §  När en kreditupplysning om en fysisk person lämnas ut, ska till den som avses med upplysningen samtidigt och kostnadsfritt sändas ett skriftligt meddelande om

 1. vem som bedriver kreditupplysningsverksamheten och kontaktuppgifter till dataskyddsombudet, om ett sådant ombud krävs enligt artikel 37 i EU:s dataskyddsförordning,
 2. ändamålen med och den rättsliga grunden för behandlingen,
 3. vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, varifrån uppgifterna hämtats och hur länge uppgifterna kommer att lagras,
 4. de uppgifter, omdömen och råd som upplysningen innehåller om honom eller henne,
 5. möjligheten att få tillgång till och rättelse av de uppgifter som rör honom eller henne,
 6. vilka kategorier av mottagare som kan ta del av personuppgifterna och vem som har begärt upplysningen, och
 7. möjligheten att framställa klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

[S2]Om kreditupplysningen lämnas ut till ett svenskt kreditinstitut eller ett bolag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 c-g lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, eller till ett motsvarande utländskt företag, för att användas endast som underlag för beräkning av kapitalkravet för kreditrisker med en sådan metod som avses i artikel 143.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, får meddelandet sändas senare men utan onödigt dröjsmål och begränsas till information enligt första stycket 1, 2 och 6. Om den som avses med upplysningen begär det, ska även information enligt 3, 4, 5 och 7 sändas till honom eller henne.

[S3]Första och andra styckena gäller också när en kreditupplysning lämnas om ett handelsbolag eller kommanditbolag.

[S4]Första-tredje styckena gäller inte kreditupplysningar som lämnas genom offentliggörande på ett sådant sätt som avses i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, utom när upplysningarna tillhandahålls ur en databas enligt 1 kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen på sätt som avses i den paragrafens första stycke 2 a-c. Lag (2022:191).

Prop. 2000/01:50: (Jfr 10 § i promemorians förslag.)

Paragrafen reglerar rätten till kreditupplysningskopia. Informationsskyldigheten har anpassats till dataskyddsdirektivet och till motsvarande bestämmelser i personuppgiftslagen. Bestämmelserna gäller i stället för 2325 §§ <a href="https://lagen.nu/1998:204" ...

Prop. 2009/10:151: Paragrafen innehåller bestämmelser om skyldighet att när en kreditupplysning lämnas ut informera den person som avses med upplysningen. Skyldigheten uppfylls i regel genom att en kopia på kreditupplysningen med kompletterande information sänds till personen i fråga.

I paragrafen ändras styckeindelningen. I andra stycket finns en ny mer begränsad informationsplikt när en kreditupplysning om en fysisk person har lämnats ut för beräkning av kapitalkrav för kreditrisker. ...

Prop. 2017/18:120: 1. vem som bedriver kreditupplysningsverksamheten och kontaktuppgifter till dataskyddsombudet, om ett sådant ombud krävs enligt artikel 37 i EU:s dataskyddsförordning,

Prop. 2017/18:260: 1. vem som bedriver kreditupplysningsverksamheten och kontaktuppgifter till dataskyddsombudet, om ett sådant ombud krävs enligt artikel 37 i EU:s dataskyddsförordning,

Prop. 2020/21:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om att den som avses med en kreditupplysning ska informeras i olika avseenden samtidigt som upplysningen lämnas ut. Övervägandena finns i avsnitten 14.5.1 och 14.5.3.

Prop. 2021/22:88: Paragrafen innehåller bestämmelser om att den som avses med en kreditupplysning ska informeras i olika avseenden samtidigt som upplysningen lämnas ut. Ändringarna genomför delvis artiklarna 8a, 18 aa och 66.1 aa i kapitaltäckningsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitt 5.

 • RÅ 2003:30:Med redaktion i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen (databasregeln) avses de personer som har hand om ordnandet och utgivningen av en tryckt, periodisk skrift. Detta gäller även om skriften och de upplysningar som tillhandahålls enbart innehåller uppgifter om betalningsanmärkningar.

Rättelse, komplettering och radering

12 §  Om det finns anledning att misstänka att en uppgift som behandlas i kreditupplysningsverksamhet eller som har lämnats i en kreditupplysning under den senaste tolvmånadersperioden är oriktig eller missvisande, eller att den annars har behandlats i strid med denna lag eller EU:s dataskyddsförordning, ska den som bedriver verksamheten utan dröjsmål vidta skäliga åtgärder för att utreda förhållandet.

[S2]Om det visar sig att uppgiften är oriktig eller missvisande, eller att den annars har behandlats i strid med lagen eller EU:s dataskyddsförordning, ska den, om den förekommer i register, rättas, kompletteras eller raderas.

[S3]Om en oriktig eller missvisande uppgift har tagits in i en kreditupplysning som lämnats ut, ska rättelse eller komplettering så snart det kan ske tillställas var och en som under den senaste tolvmånadersperioden fått del av uppgiften. Detta gäller inte offentliggörande av en kreditupplysning på ett sådant sätt som avses i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, utom när upplysningen tillhandahållits ur en databas enligt 1 kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen på sätt som avses i den paragrafens första stycke 2 a–c.

[S4]Om uppgiften under den senaste tolvmånadersperioden har lämnats i en periodisk skrift eller i en kreditupplysningsverksamhet som bedrivs genom återkommande offentliggöranden enligt yttrandefrihetsgrundlagen, ska rättelse eller komplettering så snart det kan ske införas i ett följande nummer av skriften eller motsvarande form av offentliggörande enligt yttrandefrihetsgrundlagen.

[S5]Andra–fjärde styckena gäller inte om uppgiften uppenbarligen saknar betydelse för bedömningen av personens vederhäftighet i ekonomiskt hänseende.

[S6]Om en fråga om rättelse eller liknande åtgärd har tagits upp efter framställning från den som uppgiften avser, ska han eller hon kostnadsfritt underrättas om huruvida en sådan åtgärd har vidtagits. En fysisk person ska på begäran även få information om vem som har tillställts en rättelse eller komplettering enligt tredje stycket. Lag (2018:1910).

Prop. 2000/01:50: Paragrafen innehåller bestämmelser om rättelse. Första stycket har ändrats så att skyldigheten att utreda förhållanden föreligger inte bara om det finns anledning att misstänka att en uppgift i en kreditupplysning som har lämnats under den senaste tolvmånadersperioden, eller en uppgift i ett

register, är oriktig eller missvisande, utan även om det finns anledning ...

Prop. 2009/10:151: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka åtgärder den som bedriver kreditupplysningsverksamhet ska vidta när uppgifter är oriktiga, missvisande eller annars har behandlats i strid med kreditupplysningslagen.

I paragrafen ändras styckeindelningen. I det nya tredje stycket görs ...

Prop. 2017/18:120: Om det visar sig att uppgiften är oriktig eller missvisande, eller att den annars har behandlats i strid med lagen eller EU:s dataskyddsförordning, ska den, om den förekommer i register, rättas, kompletteras eller raderas.

Om en oriktig eller missvisande uppgift har tagits in i en kreditupplysning som lämnats ut, ska rättelse eller komplettering så snart det kan ske tillställas var och en som under den senaste tolvmånadersperioden fått del av uppgiften. ...

Prop. 2017/18:260: Om det visar sig att uppgiften är oriktig eller missvisande, eller att den annars har behandlats i strid med lagen eller EU:s dataskyddsförordning, ska den, om den förekommer i register, rättas, kompletteras eller raderas.

Om en oriktig eller missvisande uppgift har tagits in i en kreditupplysning som lämnats ut, ska rättelse eller komplettering så snart det kan ske tillställas var och en som under den senaste tolvmånadersperioden fått del av uppgiften. Detta gäller inte offentliggörande ...

Begränsning av behandling av personuppgifter

12 a §  I artikel 18 i EU:s dataskyddsförordning finns bestämmelser om fysiska personers rätt att begära att behandlingen av personuppgifter begränsas. Lag (2018:405).

Prop. 2017/18:120: Paragrafen, som är ny, upplyser om att fysiska personer har rätt att enligt artikel 18 i dataskyddsförordningen begära att behandlingen av personuppgifter om dem begränsas. Övervägandena finns i avsnitt 6.7. Rubriken närmast före paragrafen är utformad i enlighet med Lagrådets förslag.

Hänvisningen till dataskyddsförordningen avser förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen, en ...

Överlåtelse och upplåtelse av register

13 §  Register som används i kreditupplysningsverksamhet får överlåtas eller upplåtas till någon annan endast efter medgivande av Integritetsskyddsmyndigheten.

[S2]Den som upphör att bedriva kreditupplysningsverksamhet eller som avser att flytta sådan verksamhet till ett annat land eller att kassera ett register som används i sådan verksamhet ska anmäla detta till Integritetsskyddsmyndigheten. Myndigheten beslutar i sådana fall hur register som berörs av åtgärden ska hanteras. Lag (2020:1109).

Tystnadsplikt

14 §  Den som är eller har varit verksam i kreditupplysningsverksamhet får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han till följd därav fått veta om enskildas personliga förhållanden eller om yrkes- eller affärshemligheter. Lag (1981:737).

Tillsyn m.m.

15 §  Integritetsskyddsmyndigheten utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag.

[S2]Tillsynen ska utövas så att den inte vållar större kostnad eller olägenhet än som är nödvändig.

[S3]Vid tillsyn över sådan behandling av personuppgifter som omfattas av EU:s dataskyddsförordning gäller Integritetsskyddsmyndighetens befogenheter enligt denna lag utöver de befogenheter som tillsynsmyndigheten har enligt artikel 58.1-58.3 i den förordningen. Lag (2020:1109).

Prop. 2017/18:120: Tillsynen ska utövas så att den inte vållar större kostnad eller olägenhet än som är nödvändig.

Vid tillsyn över sådan behandling av personuppgifter som omfattas av EU:s dataskyddsförordning gäller Datainspektionens befogenheter enligt denna lag utöver de befogenheter som tillsynsmyndigheten har enligt artikel 58.1–58.3 i den förordningen.

Paragrafen innehåller regler om Datainspektionens tillsyn över efterlevnaden ...

 • RÅ 2007:82:Bestämmelsen i 9 kap. 14 § sekretesslagen om sekretess hos överförmyndare eller överförmyndarnämnd har inte ansetts hindra att uppgifter om vilka personer som har förvaltare enligt föräldrabalken lämnas till ett kreditupplysningsföretag.

16 §  Integritetsskyddsmyndigheten har rätt att göra inspektion hos den som bedriver kreditupplysningsverksamhet och att ta del av samtliga handlingar som rör verksamheten.

[S2]Den som bedriver kreditupplysningsverksamhet ska lämna de upplysningar om verksamheten som Integritetsskyddsmyndigheten begär för sin tillsyn.

[S3]Om kreditupplysningsverksamhet bedrivs genom offentliggörande av kreditupplysning på ett sådant sätt som avses i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, ska den som bedriver verksamheten inom en vecka efter offentliggörandet se till att Integritetsskyddsmyndigheten kostnadsfritt får del av det som har offentliggjorts. Lag (2020:1109).

17 §  Om den som har rätt att bedriva kreditupplysningsverksamhet åsidosätter en bestämmelse i denna lag eller ett villkor som har meddelats med stöd av 4 § andra stycket, får Integritetsskyddsmyndigheten förelägga honom eller henne att vidta rättelse, besluta om att ändra ett villkor som tidigare har meddelats eller meddela ett nytt villkor.

[S2]Om rättelse inte kan åstadkommas på något annat sätt, när det gäller någon som har tillstånd enligt 3 § första stycket, får Integritetsskyddsmyndigheten återkalla tillståndet. Detsamma gäller om förutsättningarna för tillståndet i övrigt inte längre är uppfyllda.

[S3]Om ett företag som avses i 3 § andra stycket 1 eller 3 inte vidtar rättelse, ska Integritetsskyddsmyndigheten underrätta Finansinspektionen.

[S4]Om ett företag som avses i 3 § andra stycket 2 inte vidtar rättelse, ska Integritetsskyddsmyndigheten underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland. Om rättelse ändå inte sker, får Integritetsskyddsmyndigheten förbjuda företaget att göra nya åtaganden här i landet. Innan förbud meddelas ska Integritetsskyddsmyndigheten underrätta den behöriga myn- digheten i företagets hemland. I brådskande fall får Integritetsskyddsmyndigheten meddela förbud utan föregående underrättelse till hemlandsmyndigheten. Denna ska då underrättas så snart det kan ske. Lag (2020:1109).

Prop. 2002/03:139: Ändringarna i tredje och fjärde styckena är en följd av ändringarna i 3 § andra stycket.

 • RÅ 2007:82:Bestämmelsen i 9 kap. 14 § sekretesslagen om sekretess hos överförmyndare eller överförmyndarnämnd har inte ansetts hindra att uppgifter om vilka personer som har förvaltare enligt föräldrabalken lämnas till ett kreditupplysningsföretag.
17 a § Har upphävts genom lag (1997:556).

18 §  Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för den som bedriver kreditupplysningsverksamhet att betala avgift för Integritetsskyddsmyndighetens tillsynsverksamhet enligt denna lag.

[S2]En sådan avgift tas ut av Integritetsskyddsmyndigheten. Lag (2020:1109).

Straff och skadestånd m.m.

19 §  Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. bedriver kreditupplysningsverksamhet utan att ha rätt till det enligt 3 §,
 2. bryter mot 69 §§, 13 § första stycket eller andra stycket första meningen eller 16 § tredje stycket,
 3. bryter mot ett villkor som har meddelats enligt 4 § andra stycket, 13 § andra stycket andra meningen eller 17 § första stycket, eller
 4. lämnar en osann uppgift i sådana fall som avses i 10 § eller 16 § andra stycket eller i ett meddelande enligt 11 §.

[S2]Till böter döms den som genom oriktiga uppgifter uppsåtligen föranleder att någon som bedriver kreditupplysningsverksamhet, i annat fall än de som undantas i 9 § andra stycket, lämnar ut en kreditupplysning utan att ha grund till detta enligt 9 § första stycket. Till samma straff döms den som genom att utnyttja uppgifter hos någon som bedriver kreditupplysningsverksamhet uppsåtligen bereder sig tillgång till en kreditupplysning utan att ha grund till detta enligt 9 § första stycket. I ringa fall döms dock inte till ansvar. Lag (2010:1073).

Prop. 2009/10:151: Paragrafen innehåller straffbestämmelser vid överträdelser av vissa bestämmelser i lagen.

Genom hänvisningen till 8 § framgår att det är straffbart att bryta mot den nya bestämmelsen om gallring av omfrågeuppgifter.

Som en följd av ändringen i 9 § vidgas det straffbara området som bestäms i förevarande paragraf till att gälla även då en kreditupplysning tillhandahålls ur en databas på ett sätt som avses i 1 ...

 • RH 1999:88:Näringsidkare, som inför en eventuell, framtida rättegång inhämtat kreditupplysning beträffande en kund, har dömts till ansvar enligt 19 § andra stycket kreditupplysningslagen (1973:1173).

20 §  Har kreditupplysningsverksamhet bedrivits av någon som inte haft rätt till det enligt 3 §, skall register som använts i verksamheten förklaras förverkade om det inte är uppenbart obilligt. Detsamma gäller, om register överlåtits eller upplåtits i strid med 13 § första stycket eller om vad som bestämts enligt 13 § andra stycket andra meningen inte följts. Lag (1997:556).

21 §  Den som bedriver kreditupplysningsverksamhet ska ersätta skada som till följd av verksamheten tillfogas någon genom otillbörligt intrång i hans eller hennes personliga integritet eller genom att en oriktig uppgift lämnas om honom eller henne, om inte den som bedriver verksamheten kan visa att tillbörlig omsorg och varsamhet har iakttagits. Vid bedömningen av i vilken utsträckning skada har uppstått ska hänsyn tas även till lidande och andra omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.

[S2]För sådan behandling av personuppgifter som omfattas av EU:s dataskyddsförordning gäller artikel 82 i den förordningen i stället för första stycket. Lag (2018:405).

Prop. 2017/18:120: För sådan behandling av personuppgifter som omfattas av EU:s dataskyddsförordning gäller artikel 82 i den förordningen i stället för första stycket.

Paragrafen behandlar rätten till skadestånd. Övervägandena finns i avsnitt 6.12.

Av andra stycket, som är nytt, framgår att dataskyddsförordningen (artikel 82) reglerar rätten till ersättning ...

22 §  Om den som bedriver kreditupplysningsverksamhet inte fullgör sina skyldigheter enligt 10, 11 eller 12 §, får Integritetsskyddsmyndigheten förelägga vite. Detsamma gäller om den som bedriver sådan verksamhet underlåter att ge tillgång till en handling eller att lämna en upplysning i fall som avses i 16 § första eller andra stycket. Lag (2020:1109).

Överklagande

23 §  Integritetsskyddsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Justitiekanslern får föra talan för att ta till vara allmänna intressen.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av beslut om föreläggande av vite. Lag (2020:1109).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kreditupplysningslag (1973:1173)

Ändring, SFS 1975:742

Lag (1980:528) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (1980:968) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (1981:737) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

  Förarbeten
  Prop. 1980/81:10
  Omfattning
  ändr. 1, 3-14, 16, 19, 20, 22 §§; omtryck

Lag (1981:1263) om ändring i lagen (1981:737) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (1982:622) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (1984:394) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Bestämmelsen i 6 § andra stycket första meningen gäller även i fråga om uppgift om att någon har varit föremål för åtgärd enligt lagen (1973:558) om tillfälligt omhändertagande.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:111
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1984-10-01

Förordning (1984:728) om ikraftträdande av lagen (1984:394) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

  Omfattning
  ikrafttr. av 1984:394
  Ikraftträder
  1984-10-01

Lag (1986:438) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (1988:1478) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om uppgift om att någon har varit föremål för åtgärd enligt lagen (1981:1243) om vård av missbrukare i vissa fall.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:13
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1989:546) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (1990:58) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om uppgift om att någon har varit föremål för åtgärd enligt lagen (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:28
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1991:1563) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:179
  Omfattning
  ändr. 3, 9, 12, 16 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1895) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (1991:1959) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om uppgift om att någon har varit föremål för åtgärd enligt lagen (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:59
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:1110) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:12, Bet. 1992/93:NU4
  Omfattning
  ändr. 4, 17 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1616) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).
  2. Ett kreditmarknadsbolag som vid lagens ikraftträdande har rätt att driva verksamhet enligt lagen (1963:76) om kreditaktiebolag skall fortfarande ingå i den krets av företag som avses i 1 § andra stycket.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:12, Bet. 1992/93:NU9
  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§; ny 17 a §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1992:1616

Lag (1994:340) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:303, Prop. 1993/94:123, Bet. 1993/94:LU26
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1397) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:36, Prop. 1994/95:51, Bet. 1994/95:KU20
  Omfattning
  ändr. 23 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1997:556) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.
  2. Föreskrifter som har meddelats av Datainspektionen med stöd av äldre bestämmelser gäller även efter ikraftträdandet, om inte annat beslutas av inspektionen.
  3. Företag som avses i 3 § andra stycket 1, 2, 4 eller 5 och som vid lagens ikraftträdande bedriver kreditupplysnings- verksamhet får fortsätta med verksamheten, om företaget inom två månader från lagens ikraftträdande anmäler till Datainspektionen att det avser att fortsätta att bedriva verksamheten.
  4. Bestämmelsen i 6 § andra stycket andra meningen gäller även i fråga om uppgifter om att någon har varit föremål för åtgärder enligt lagen (1967:940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda eller lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.
  5. Bestämmelsen i 11 § andra stycket skall tillämpas från och med den 1 oktober 1997.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:274, Prop. 1996/97:65, Bet. 1996/97:FiU27
  Omfattning
  upph. 17 a §; ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 19, 20 §§; nya 5 a, 18 §§
  CELEX-nr
  395L0046
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1998:380) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998. I fråga om överklagande av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:226, Prop. 1997/98:101, Bet. 1997/98:JuU17
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
1998-10-01

Lag (2001:164) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.
 2. I stället för 5 § första stycket tillämpas 5 § i dess äldre lydelse i fråga om sådan behandling av personuppgifter för vilken 9 § personuppgiftslagen (1998:204) enligt övergångsbestämmelserna till den lagen inte är tillämplig.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:184, Prop. 2000/01:50, Bet. 2000/01:FiU21
Omfattning
ändr. 5, 6, 8, 10, 11, 12 §§; nya rubr. närmast före 5 a, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23 §§
CELEX-nr
31995L0046
Ikraftträder
2001-06-01

Lag (2001:200) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:176, Prop. 2000/01:33, Bet. 2000/01:SkU20
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2001:330) om ändring i lagen (2001:200) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:243
Omfattning
ändr. 8 § i 2001:200

Lag (2001:1179) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:123, Prop. 2001/02:46, Bet. 2001/02:SkU13
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2003:504) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Förarbeten
Rskr. 2002/03:174, Prop. 2002/03:59, Bet. 2002/03:FiU15
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2003-10-01

Lag (2004:301) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:217, Prop. 2002/03:139, Bet. 2003/04:FiU15
Omfattning
ändr. 3, 5 a, 17 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2006:688) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:747) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
 2. För uppgifter om skuldsanering som avser beslut meddelade enligt skuldsaneringslagen (1994:334), gäller äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
ändr. 7, 8 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2007:530) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Förarbeten
Rskr. 2006/07:211, Prop. 2006/07:115, Bet. 2006/07:FiU25
Omfattning
ändr. 5 a §
Ikraftträder
2007-11-01

Lag (2008:215) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:165, Prop. 2007/08:116, Bet. 2007/08:SkU30
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2008-06-01

Lag (2009:413) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2010:754) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:372, Prop. 2009/10:220, Bet. 2009/10:FiU30
Omfattning
ändr. 5 a §
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:1073) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. I fråga om rättelse eller komplettering av en uppgift i en kreditupplysning som lämnats före ikraftträdandet gäller 12 § i dess äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:356, Prop. 2009/10:151, Bet. 2009/10:FiU32
Omfattning
ändr. 8, 9, 11, 12, 19 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:471) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:208, Prop. 2010/11:31, Bet. 2010/11:CU9
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2011:760) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:280, Prop. 2010/11:124, Bet. 2010/11:FiU39
Omfattning
ändr. 5 a §
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2014:281) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:206, Prop. 2013/14:107, Bet. 2013/14:FiU14
Omfattning
ändr. 5 a §
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:970) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:390, Prop. 2013/14:228, Bet. 2013/14:FiU19
Omfattning
ändr. 11 §
CELEX-nr
32013R0575
Ikraftträder
2014-08-02

Lag (2016:679) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.
 2. För uppgifter om skuldsanering som avser beslut meddelade enligt skuldsaneringslagen (2006:548) gäller äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:235, Prop. 2015/16:125, Bet. 2015/16:CU19
Omfattning
ändr. 7, 8 §§
Ikraftträder
2016-11-01

Lag (2016:1025) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:32, Prop. 2015/16:197, Bet. 2016/17:CU5
Omfattning
ändr. 5 a §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2017:599) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter om betalningsförsummelser i mål som har inletts hos Kronofogdemyndigheten före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:324, Prop. 2016/17:105, Bet. 2016/17:FiU40
Omfattning
ändr. 7 §; nya 7 a §
Ikraftträder
2018-12-01

Lag (2018:405) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:250, Prop. 2017/18:120, Bet. 2017/18:FiU37
Omfattning
ändr. 5, 6, 10, 11, 12, 15, 21 §§, rubr. närmast före 12 §; nya 1 a, 12 a §§, rubr. närmast före 12 a §
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:1184) om ikraftträdande av lagen (2017:599) om ändring

Omfattning
ikrafttr. av 2017:599

Lag (2018:1910) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:17, Prop. 2017/18:260, Bet. 2018/19:KU3
Omfattning
ändr. 9, 11, 12 §§
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2020:1109) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Förarbeten
Prop. 2020/21:1, Bet. 2020/21:KU1
Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 5 a, 6, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23 §§
Ikraftträder
2021-01-01

Lag (2021:483) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Förarbeten
Rskr. 2020/21:326, Prop. 2020/21:173, Bet. 2020/21:FiU50
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2021-06-26

Lag (2022:191) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Förarbeten
Rskr. 2021/22:186, Prop. 2021/22:88, Bet. 2021/22:FiU19
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2022-04-01

Lag (2023:715) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Förarbeten
Rskr. 2023/24:33, Prop. 2023/24:23, Bet. 2023/24:FiU18
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2024-01-01