Upphävd författning

Förordning (1982:1227) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1982-12-16
Ändring införd
SFS 1982:1227
Ikraft
1983-01-12
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-10

1 §  Lagen (1982:708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen träder i kraft den dag då denna förordning träder i kraft och tillämpas i fråga om a) utdelning som blivit tillgänglig för lyftning efter utgången av år 1978, b) annan inkomst som förvärvats efter utgången av nämnda år, samt c) förmögenhet som taxerats år 1980 eller senare år.

[S2]Avtalet trädde i kraft den 3 december 1982.

2 §  Vid tillämpningen av dubbelbeskattningsavtalet skall iakttas de anvisningar som framgår av bilagorna 1 och 2.

Bilaga 1

Anvisningar till bestämmelserna i avtalet
till art. 1
Avtalets bestämmelser är i allmänhet tillämpliga endast på fysiska och juridiska personer som har hemvist i Sverige eller Sovjetunionen.
Huruvida en fysisk eller juridisk person skall anses ha hemvist i endera staten avgörs i första hand med ledning av lagstiftningen i denna stat. I art. 1 punkterna 3 och 4 regleras fall av s.k. dubbel bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska beskattningsregler anses bosatt i Sverige och enligt sovjetiska beskattningsregler anses bosatt i Sovjetunionen. Vid tillämpningen av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt nämnda avtalsbestämmelser.
Person, som avses i 69 § kommunalskattelagen (1928:370), 17 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och 17 § lagen (1947:577) om statlig förmögenhetskatt och som tillhör svensk beskickning eller lönat svenskt konsulat i Sovjetunionen, skall vid tillämpning av art. 1 punkt 2 anses bosatt i Sverige.
Person, som avses i 70 § kommunalskattelagen, 18 § 1 mom lagen om statlig inkomstskatt och 18 § lagen om statlig förmögenhetsskatt och som tillhör sovjetisk beskickning eller lönat sovjetiskt konsulat i Sverige, skall vid tillämpning av art. 1 punkt 2 anses bosatt i Sovjetunionen.
till art. 2
Avtalet gäller de skatter som anges i art. 2.
till art. 4
Inkomst av näringsverksamhet (rörelse) som bedrivs genom s.k. representation beskattas enligt art. 4. Vad som förstås med uttrycket "representation" anges i art. 4 punkt 2. Verksamhet som anges i art. 4 punkt 3 anses inte bedriven genom representation.
Om en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige bedriver näringsverksamhet genom representation i Sovjetunionen, skall enligt art. 4 punkt 1 den vid representationen bedrivna verksamheten vara undantagen från beskattning i Sverige.
Inkomst av näringsverksamhet (rörelse) som en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sovjetunionen bedriver genom representation i Sverige skall beräknas enligt bestämmelserna i art. 4 punkt 1. Till grund för inkomstberäkningen bör läggas i första hand den särskilda bokföring som kan ha förts vid representationen. I mån av behov skall denna bokföring justeras så att inkomstberäkningen sker i enlighet med de i art. 4 punkt 1 angivna principerna. Avdrag medges för så stor del av huvudkontorets allmänna omkostnader som skäligen kan anses belöpa på representationen.
Om inkomst av anläggnings-, byggnads- och monteringsarbete samt av internationella transporter finns särskilda bestämmelser i art. 5 resp. art. 6.
till art. 5
Inkomst som person med hemvist i Sovjetunionen förvärvar genom anläggnings-, byggnads- och monteringsarbete i Sverige är enligt art. 5 punkt 1 undantagen från beskattning här om arbetet pågår under högst 18 månader.
Inkomst som person med hemvist i Sverige förvärvar genom anläggnings-, byggnads- och monteringsarbete i Sovjetunionen beskattas endast i Sverige om arbetet pågår under högst 18 månader. Pågår arbetet under längre tid, beskattas inkomsten endast i Sovjetunionen.
Vid bestämmandet av om arbetet pågått under mer än 18 månader eller ej medräknas enligt art. 5 punkt 2 inte förberedelsearbeten och inte heller garantiarbeten som pågått under högst 12 månader efter avslutat anläggnings-, byggnads- eller monteringsarbete.
till art. 6
Inkomst av internationella transporter beskattas enligt art. 6 punkt 1 endast i den stat där den person som förvärvar inkomsten har hemvist.
till art. 7
Vad som avses med uttrycket "ersättning på grund av upphovsrätt och licens" anges i art. 7 punkt 2.
Om en person med hemvist i Sverige förvärvar sådan inkomst från Sovjetunionen, beskattas inkomsten i Sverige.
Förvärvas sådan inkomst från Sverige av en person med hemvist i Sovjetunionen, är inkomsten undantagen från beskattning i Sverige.
Motsvarande regler gäller beträffande sådana ersättningar som anges i art. 7 punkt 3.
till art. 8
Uttrycket "utdelning" är definierat i art. 8 punkt 2. Utdelning i denna bemärkelse förekommer inte i Sovjetunionen, varför en person med hemvist i Sverige inte kan uppbära utdelning från Sovjetunionen.
När aktiebolag i Sverige verkställer utdelning till en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sovjetunionen skall kupongskatt tas ut med 15 procent av utdelningens bruttobelopp. Utdelning från svensk ekonomisk förening beskattas i sådant fall enligt 6 § 1 mom. a eller c lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt men den statliga inkomstskatten får inte överstiga 15 procent av utdelningens bruttobelopp. Vid taxering till statlig inkomstskatt för utdelning från svensk ekonomisk förening skall taxeringsnämnd i deklaration anteckna de uppgifter som behövs för debitering. Längdförande myndighet svarar för att denna anteckning förs över till skattelängden.
Angående förfarandet vid nedsättning av svensk skatt på utdelning tillämpas i övrigt särskilda bestämmelser; se bilaga 2.
till art. 9
Uttrycket "ränta" är definierat i art. 9 punkt 2.
Ränta, som utbetalas från Sovjetunionen till en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här.
Ränta, som utbetalas från Sverige till en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sovjetunionen, är undantagen från beskattning i Sverige.
till art. 10
Enligt svensk skattelagstiftning beskattas inkomst som härrör från fastighet i vissa fall som inkomst av rörelse /jfr bl.a. 27 § kommunalskattelagen (1928:370)/. Inkomst som omfattas av art. 10 beskattas emellertid alltid endast i den stat där den fasta egendomen är belägen.
till art. 11
Vinst som en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sovjetunionen förvärvar genom avyttring av fast egendom i Sverige beskattas här. Vidare beskattas i Sverige inkomst genom icke yrkesmässig avyttring av lös egendom som ingår i en representation som inkomsttagaren har här (ang. uttrycket "representation", se art. 4 punkt 2).
Realisationsvinst, som en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige förvärvar genom avyttring av fast egendom i Sovjetunionen eller genom icke yrkesmässig avyttring av lös egendom som ingår i där belägen representation, är undantagen från beskattning i Sverige. Realisationsvinst som sådan person förvärvar genom avyttring av annan egendom beskattas i Sverige.
till art. 12
Lön och annan liknande ersättning på grund av enskild tjänst (med undantag för pension) som uppbärs av en person med hemvist i en stat beskattas i regel endast i den staten (art. 12 punkt 1). Motsvarande gäller sådan lön eller annan liknande ersättning på grund av statlig tjänst som inte omfattas av art. 13 punkt 1. Uppbärs ersättningen för arbete under vistelse i den andra avtalsslutande staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt överstiger 183 dagar under ett kalenderår eller, för tekniska specialister, 365 dagar under två på varandra följande kalenderår, är ersättningen emellertid enligt art. 12 punkt 1 undantagen från beskattning i hemviststaten. Vissa slag av ersättningar, angivna i art. 12 punkt 2, beskattas dock endast i hemviststaten även om vistelsen i den andra staten överstiger nämnda tidrymder.
till art. 13
Lön eller liknande ersättning, som en av staterna betalar till sina egna medborgare för tjänster utförda för den staten, beskattas enligt art. 13 punkt 1 endast i denna stat. Motsvarande gäller utbetalningar från statlig institution för tjänster som utförts för institutionen. Utbetalning till person, som inte är medborgare i den stat från vilken utbetalningen sker, beskattas enligt art. 12.
Pension eller liknande ersättning som medborgare i en stat erhåller från denna stat för tjänster som avses i art. 13 punkt 1 samt pension och bidrag som utbetalas enligt en stats socialförsäkringslagstift ning beskattas enligt art. 13 punkt 2 endast i denna stat. Annan pension beskattas enligt art. 14.
till art. 14
Inkomst som förvärvas av en person med hemvist i en avtalsslutande stat och som inte behandlas särskilt i övriga artiklar i avtalet beskattas endast i denna stat. Härunder faller bl.a. pension på grund av enskild tjänst samt statlig pension som betalas till person som inte är medborgare i den utbetalande staten.

Bilaga 2

Anvisningar om kupongskatt, m.m.

Kupongskatt för person med hemvist i Sovjetunionen
 1. Utgår enligt lagen (1982:708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen kupongskatt efter lägre skattesats än enligt kupongskattelagen (1970:624), innehålls vid utbetalning av utdelning på aktie i svenskt aktiebolag sådan skatt enligt förstnämnda lag.
Vid tillämpning av första stycket gäller föreskrifterna i punkt 2.
Utbetalas utdelning som avses i första stycket till någon som innehar aktien under sådana förhållanden att annan därigenom obehörigen bereds förmån vid taxering till inkomstskatt eller vinner nedsättning av eller befrielse från kupongskatt eller är det i annat fall inte uppenbart att rätt till nedsättning av kupongskatt föreligger, innehålls sådan skatt med belopp enligt 5 § kupongskattelagen.
 1. Beträffande utdelning i avstämningsbolag och i aktiefond som förvaltas av registrerande fondbolag tillämpas kupongskattekungörelsen (1971:49).
I fråga om utdelning i aktiebolag eller aktiefond som avses i 13 § kupongskattelagen (1970:624) skall utbetalaren se till, att uppgifter enligt 14 § samma lag lämnas jämte intyg av sovjetisk myndighet att den utdelningsberättigade har hemvist i Sovjetunionen.
 1. Har kupongskatt innehållits med högre belopp än den skattskyldige skall erlägga enligt lagen (1982:708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen, restitueras det för högt uttagna beloppet.
 2. Ansökan om restitution prövas av riksskatteverket.
 3. Ansökan om restitution görs skriftligen av den utdelnings berättigade. Ansökningshandlingen bör ha kommit in till riksskatte verket före utgången av femte kalenderåret efter utdelningstillfället. Vid ansökningshandlingen fogas intyg eller annan utredning om den erlagda kupongskatten och utredning om de omständigheter sökanden åberopar för nedsättning av kupongskatten.
 4. Talan mot riksskatteverkets beslut i ärende om restitution förs i den ordning som anges i 29 § kupongskattelagen (1970:624).
Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk förening till person med hemvist i Sovjetunionen
 1. Ansökan om nedsättning av statlig inkomstskatt på utdelning på andel i svensk ekonomisk förening enligt artikel 8 punkt 1 i avtalet görs skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökan görs hos den taxeringsnämnd som har att fastställa den utdelningsberättigades taxering till statlig inkomstskatt för det år då utdelningen tas till beskattning eller, om taxeringsnämndens arbete beträffande taxeringen detta år avslutats, hos den domstol som har att uppta besvär över nämnda taxering. Ansökan görs dock senast före utgången av tredje kalenderåret efter det då utdelningen blev tillgänglig för lyftning.
I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade ge in intyg om hemvist enligt punkt 2 andra stycket.
 1. Talan mot beslut i ärende som avses i punkt 7 förs i den ordning som anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen (1971:291).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1982:1227) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag då förordningen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
  Är någon till följd av lagen (1982:708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen berättigad till nedsättning av skatt vid taxeringarna åren 1980 och 1981, kan besvär över taxeringarna anföras i den ordning som anges i 100-104 §§taxeringslagen (1956:623).
  Ikraftträder
  1983-01-12

Lag (2019:176) om upphävande av förordningen (1982:1227) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen

Förarbeten
Rskr. 2018/19:140, Prop. 2018/19:11, Bet. 2018/19:SkU6
Omfattning
upph.
Ikraftträder
2019-05-01