Upphävd författning

Förordning (1982:127) om internationell fiskekontroll

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1982-02-24
Ändring införd
SFS 1982:127
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller kontrollen av efterlevnaden av de föreskrifter om fiskets vård och bedrivande som betingas av Sveriges anslutning till konventionen den 13 september 1973 rörande fisket och bevarandet av de levande tillgångarna i Östersjön och Bälten.

[S2]Kontrollen avser området utanför Sveriges sjöterritorium och den svenska ekonomiska zonen och sker enligt den plan som återges i bilagan till denna förordning.

[S3]Vid tillämpning av planen gäller 3-5 §§. Förordning (1992:1315).

2 §  Kontrollen utförs av kustbevakningen och behöriga myndigheter från Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Tyska Demokratiska Republiken, Polen, Sovjetunionen och Finland. Förordning (1988:470).

3 §  Med bestämmelser (rekommendationer) som gäller för ett fartygs flaggstat enligt punkterna 4(III), 5(I) och 5(II) i planen avses i fråga om svenska fartyg föreskrifter som fiskeriverket meddelar. Förordning (1991:562).

4 §  Med vederbörande myndighet i punkterna 1, 5(I), 11(I) och 12 i planen avses för Sveriges del fiskeriverket, i punkt 3 kustbevakningen samt i punkt 6 fiskeriverket och kustbevakningen. Utsedd myndighet enligt punkterna 1, 5(VIII), 5(IX) och 7(I) är i fråga om svenska fartyg kustbevakningen. Förordning (1991:562).

5 §  Om ett svenskt fartyg vid kontroll enligt planen konstateras ha överträtt någon bestämmelse som gäller i förhållande till Sverige, skall befälhavaren senast två timmar före återkomsten till svensk hamn anmäla sig till närmaste sambandscentral hos kustbevakningen. Förordning (1988:470).

6 §  Föreskrifterna om ansvar i 35 a § lagen (1950:596) om rätt till fiske gäller i fråga om

 1. den som uppsåtligen försöker hindra kontroll som utförs av svensk myndighet, om inte gärningen är belagd med straff i brottsbalken och
 2. befälhavare som vid kontroll av svensk myndighet uppsåtligen underlåter att underlätta bordning eller kontrollens genomförande i övrigt.

[S2]Föreskrifterna om ansvar i 35 b § lagen om rätt till fiske gäller i fråga om den som på samma sätt försöker hindra eller underlåter att underlätta kontroll som utförs av utländsk myndighet enligt denna förordning.

[S3]Befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter anmälningsskyldigheten enligt 5 § döms till böter.

7 §  Föreskrifterna om förverkande i 36 § lagen (1950:596) om rätt till fiske gäller i fråga om fisk som har fångats eller på annat sätt har hanterats i strid med sådana föreskrifter som avses i 1 §. Detsamma gäller i fråga om fiskeredskap som har använts som hjälpmedel vid brott mot sådana föreskrifter.

[S2]Bestämmelserna i 43-46 §§fiskeriförordningen (1982:126) gäller i fråga om fisk och fiskeredskap som avses i första stycket.

Ändringar

Förordning (1982:127) om internationell fiskekontroll

Förordning (1988:470) om ändring i förordningen (1982:127) om internationell fiskekontroll

  Omfattning
  ändr. 2, 4, 5 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1991:562) om ändring i förordningen (1982:127) om internationell fiskekontroll

  Omfattning
  ändr. 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:1315) om ändring i förordningen (1982:127) om internationell fiskekontroll

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Ändring, SFS 1993:1097

  Omfattning
  upph.