Upphävd författning

Lag (1982:336) om avdrag för utdelning på icke börsnoterade aktier

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1982-06-03
Ändring införd
SFS 1982:336 i lydelse enligt SFS 1990:683
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid beräkning av nettointäkt av jordbruksfastighet eller av rörelse enligt lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har svenska aktiebolag rätt till avdrag för utdelning på aktier i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

[S2]Avdrag för ett och samma beskattningsår får göras i endast en förvärvskälla.

[S3]Som förutsättning för avdragsrätten gäller

 1. att aktiebolagets huvudsakliga verksamhet avser jordbruk, skogsbruk eller rörelse samt
 2. att aktierna inte är inregistrerade vid Stockholms fondbörs då utdelningen förfaller till betalning.

[S4]Ett förvaltningsföretag, som fått dispens enligt 7 § 8 mom.åttonde stycket lagen om statlig inkomstskatt, skall anses uppfylla villkoret i tredje stycket 1 ovan. Har ett företag, som inte är förvaltningsföretag, fått dispens enligt samma lagrum skall företaget inte anses uppfylla nämnda villkor. Lag (1984:1064).

2 §  Avdrag medges med 70 procent av den utdelning i pengar som har förfallit till betalning under beskattningsåret.

[S2]Vid beräkning av avdraget får hänsyn inte tas till utdelning på aktier som vid utdelningstillfället ägs av

 1. svenskt företag som är frikallat från skattskyldighet för utdelningen enligt bestämmelserna i 7 § 8 mom. fjärde -- sjätte styckena lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt,
 2. svenskt förvaltningsföretag
  1. vars aktier är inregistrerade vid Stockholms fondbörs eller
  2. vars aktier eller andelar till minst tio procent ägs -- direkt eller indirekt -- av ett svenskt förvaltningsföretag, vars aktier är inregistrerade vid Stockholms fondbörs, eller av ett företag som enligt 7 § 8 mom. fjärde -- sjätte styckena lagen om statlig inkomstskatt är frikallat från skattskyldighet för utdelning från förvaltningsföretaget eller
 3. utländskt företag såvida företaget -- om det hade haft hemvist i Sverige -- skulle ha varit sådant företag som anges i detta stycke 1.

[S3]Med förvaltningsföretag förstås sådant företag som vid tillämpning av 7 § 8 mom. lagen om statlig inkomstskatt skall i beskattningshänseende behandlas som förvaltningsföretag.

[S4]Har bolaget för beskattningsåret yrkat avdrag enligt lagen (1967:94) om avdrag vid inkomsttaxeringen för viss aktieutdelning skall utdelningsbeloppet enligt första stycket -- i förekommande fall minskat med utdelning som avses i andra stycket -- minskas med det utdelningsbelopp som legat till grund för nyssnämnda avdragsyrkande. Lag (1984:1064).

3 §  Avdraget får inte överstiga 700000 kronor. Avdraget får inte heller överstiga 15 procent av aktiekapitalet vid utgången av det beskattningsår till vilket utdelningen hänför sig. Vid tillämpning av sistnämnda begränsningsregel gäller

 1. att aktier som avses i 2 § andra stycket och aktier som hänför sig till avdragsyrkande enligt 2 § fjärde stycket inte skall beaktas samt
 2. att - om bolaget har aktier som medför olika rätt till utdelning - varje aktieslag skall behandlas för sig.

[S2]Omfattar det beskattningsår till vilket utdelningen hänför sig kortare eller längre tid än tolv månader skall det högsta tillåtna avdraget i första stycket jämkas i motsvarande mån.

4 §  Bolag som yrkar avdrag skall lämna de upplysningar angående aktie ägarna i bolaget och den utredning i övrigt som påkallas av bestämmelserna i denna lag. Avdragsyrkandet skall göras på särskild blankett enligt formulär som riksskatteverket fastställer.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1982:336) om avdrag för utdelning på icke börsnoterade aktier

Lag (1984:1064) om ändring i lagen (1982:336) om avdrag för utdelning på icke börsnoterade aktier

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985 och tillämpas första gången vid 1986 års taxering. Äldre bestämmelser skall dock fortfarande tillämpas vid nämnda taxering i fråga om skattskyldiga som då taxeras för beskattningsår som har påbörjats före den 1 januari 1985.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:70
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1990:683) om upphävande av lagen (1982:336) om avdrag för utdelning på icke börsnoterade aktier

Övergångsbestämmelse

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1982:336) om avdrag för utdelning på icke börsnoterade aktier skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1990. Den upphävda lagen tillämpas dock alltjämt vid 1991 och tidigare års taxeringar.
Förarbeten
Prop. 1989/90:110
Omfattning
upph.
Ikraftträder
1990-07-01