Upphävd författning

Lag (1967:94) om avdrag vid inkomsttaxeringen för viss aktieutdelning

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1967-04-07
Ändring införd
SFS 1967:94
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid beräkning av nettointäkt av näringsverksamhet enligt lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt äger svenskt aktiebolag erhålla avdrag för utdelning på aktie i enlighet med bestämmelserna i denna lag. Som förutsättning för avdrag gäller att, om aktien utgivits i samband med bolagets bildande, bolaget anmälts för registrering efter den 31 december 1978 och, om aktien utgivits i samband med ökning av aktiekapitalet, att beslut om ökningen anmälts för registrering efter nämnda dag. Företag som avses i 2 § 10 mom.andra stycket (investmentföretag) och 7 § 8 mom.andra stycket (förvaltningsföretag) nämnda lag har inte rätt till avdrag. Lag (1990:664).

2 §  Avdrag medges för utdelning, som förfallit till betalning under beskattningsåret, och får uppgå till högst tio procent av vad som inbetalats för aktien före beskattningsårets utgång.

[S2]Omfattar beskattningsåret kortare eller längre tid än tolv månader, jämkas avdraget i motsvarande mån.

[S3]Avdrag medges inte för sådan utdelning som avses i 3 § 7 mom.fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Lag (1991:413).

 • RÅ 1996:1:Den omständigheten att ett aktiebolag gett ut aktier utan ny betalning (fondemission) har - med hänsyn till tidigare genomförd nyemission - inte ansetts utgöra hinder mot att medge bolaget s.k. Annell-avdrag för utdelning på aktierna. - Tillika fråga om förutsättningarna för eftertaxering. Eftertaxering för 1986.
3 § har upphävts genom Lag (1990:664).

4 §  Avdrag medges inte senare än vid taxeringen för tjugonde beskattningsåret efter det beskattningsår då inbetalning för aktierna först skedde.

[S2]Det belopp varmed avdrag medges får sammanlagt inte överstiga vad som inbetalats för aktierna. Har aktierna skiftats ut enligt 3 § 8 mom.tredje stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt får avdraget dock ej överstiga ett belopp som svarar mot insatskapitalet i den förening som skiftat ut aktierna. Lag (1992:1349).

5 §  Avdrag medges icke, om inbetalning för aktien skett genom tillskott av aktie i annat bolag eller andel i ekonomisk förening eller om förvärvet av den nya aktien eljest kan anses ha skett genom byte mot sådan aktie eller andel. Detsamma gäller, om inbetalning för aktien skett genom tillskott av andel i handelsbolag, vars verksamhet väsentligen består i förvaltning av aktier i bolag eller andelar i ekonomiska föreningar, eller om förvärvet eljest kan anses ha skett genom byte mot andel i sådant handelsbolag.

[S2]Kan tillämpning av föregående stycke antagas hindra strukturrationalisering som är önskvärd från allmän synpunkt, äger regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer medge undantag, om bolaget gör framställning härom senast den dag utdelning beslutats på de nya aktierna.

[S3]Avdrag medges inte om aktien delats ut enligt 3 § 7 mom.fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Lag (1991:413).

6 §  Avdrag medges icke, om bolaget utskiftat tillgång till delägare efter ingången av det femte året före det då ökningen av aktiekapitalet anmäldes för registrering.

[S2]Bestämmelsen i första stycket gäller icke, om utskiftningen föranletts av att ägare till inbetald aktie ägt påfordra inlösen av aktien enligt förbehåll som intagits i bolagsordningen före den 1 maj 1960.

7 §  Avdrag medges inte för utdelning på aktier som vid utdelningstillfället ägs av

 1. svenskt investmentföretag eller svenskt förvaltningsföretag, om det sammanlag da röstetalet för företagets aktier i det utdelande bolaget -- i förekommande fall tillsammans med aktier tillhöriga bolag och förening som med hänsyn till äganderättsförhållanden eller organisatoriska förhållanden kan anses stå företaget nära -- motsvarar mer än hä lften av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, eller
 2. svenskt aktiebolag eller svensk ekonomisk förening som inte avses under a, sv ensk sparbank eller svenskt ömsesidigt skadeförsäkringsföretag, om det sammanlagda röstetalet för företagets aktier i det utdelande bolaget motsvarar en fjärdedel eller mer av röstetalet för samtliga aktier i bolaget och företaget inte visas vara skatts kyldigt för utdelning på aktierna.

[S2]Avdrag för utdelning på sådana aktier i det utdelande bolaget som inte avses i första stycket medges under förutsättning att minst hälften av dessa aktier ägs av ett eller flera av följande slag av aktieägare:

 1. annan än svenskt aktiebolag, svensk ekonomisk förening, svensk sparbank, svenskt ömsesidigt skadeförsäkringsföretag eller utländsk juridisk person,
 2. investmentföretag eller förvaltningsföretag som inte omfattas av första stycket a,
 3. svenskt aktiebolag, svensk ekonomisk förening, svensk sparbank eller svenskt ömsesidigt skadeförsäkringsföretag som visas vara skattskyldig för utdelning på aktierna, och
 4. utländsk juridisk person som skall erlägga skatt enligt kupongskattelagen (19 70:624) för utdelning på aktierna eller som befriats helt eller delvis från denna skyldighet genom dubbelbeskattningsavtal.

[S3]Vid tillämpning av denna paragraf anses aktie, som ägs av en av bolag, förening, sparbank eller ömsesidigt skadeförsäkringsföretag, bildad pensions- eller personalstiftelse, innehavd av företaget. Lag (1992:687).

8 §  Aktiebolag, som yrkar avdrag, skall i självdeklarationen lämna de upplysningar angående aktieägare i bolaget som påkallas av bestämmelserna i denna lag.

[S2]Avdrag medges endast om bolaget företer tillfredsställande utredning om avdrag som yrkats för tidigare beskattningsår. Lag (1978:955).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1967:94) om avdrag vid inkomsttaxeringen för viss aktieutdelning

Förarbeten
Prop. 1967:17

Lag (1978:955) om ändring i förordningen (1967:94) om avdrag vid inkomsttaxeringen för viss aktieutdelning

  Förarbeten
  Prop. 1978/79:50
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5, 7 §§; ny 8 §

Lag (1979:618) om ändring i lagen (1967:94) om avdrag vid inkomsttaxeringen för viss aktieutdelning

Lag (1984:1066) om ändring i lagen (1967:94) om avdrag vid inkomsttaxeringen för viss aktieutdelning

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985 och tillämpas första gången vid 1986 års taxering. Äldre bestämmelser skall dock fortfarande tillämpas vid nämnda taxering i fråga om skattskyldiga som då taxeras för beskattningsår som har påbörjats före den 1 januari 1985.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:70
  Omfattning
  ändr. 1, 7 §§
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1990:664) om ändring i lagen (1967:94) om avdrag vid inkomsttaxeringen för viss aktieutdelning

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas första gången vid 1992 års taxering.
  Den upphävda bestämmelsen i 3 § skall dock tillämpas i fråga om utdelning på aktie som har utgetts i samband med bolagets bildande, om bolaget har anmälts för registrering före utgången av år 1990, och i fråga om utdelning på aktie som har utgetts i samband med ökning av aktiekapital, om beslutet om ökningen har anmälts för registrering före nämnda tidpunkt. Därvid skall vad som utgör rörelse eller jordbruksfastighet bedömas enligt kommunalskattelagen (1928:370) i dess lydelse intill den 1 juli 1990.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:110
  Omfattning
  upph. 3 §; ändr. 1, 7 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1991:413) om ändring i lagen (1967:94) om avdrag vid inkomsttaxeringen för viss aktieutdelning

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991 och tillämpas första gången vid 1992 års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:167
  Omfattning
  ändr. 2, 5 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1992:687) om ändring i lagen (1967:94) om avdrag vid inkomsttaxeringen för viss aktieutdelning

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992 och tillämpas på utdelning som betalats eller blivit tillgänglig för lyftning efter den 31 december 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:115
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1992:1349) om ändring i lagen (1967:94) om avdrag vid inkomsttaxeringen för viss aktieutdelning

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första gången vid 1994 års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:131, Bet. 1992/93:SkU15
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:1575) om upphävande av lagen (1967:94) om avdrag vid inkomsttaxeringen för viss aktieutdelning

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda lagen skall dock fortfarande tillämpas på utdelning som förfallit till betalning före denna tidpunkt.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:108, Prop. 1993/94:50, Bet. 1993/94:SkU15
  Omfattning
  upph.