Upphävd författning

Lag (1982:349) om återvinning av dryckesförpackningar av aluminium

Departement
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad
1982-05-27
Ändring införd
SFS 1982:349 i lydelse enligt SFS 2002:406
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Jfr SFS 2005:219

1 §  Denna lag gäller verksamhet som avser att främja återvinning av dryckesförpackningar av aluminium (aluminiumburkar) genom ett pantsystem för sådana burkar.

2 §  Verksamhet som avses i 1 § får bedrivas endast av den som fått tillstånd till det av regeringen. Tillstånd skall förenas med de villkor som behövs från allmän synpunkt.

2 a §  Den som yrkesmässigt importerar aluminiumburkar med eller utan dryck skall anmäla detta till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1994:2034).

3 §  Regeringen får meddela föreskrifter om avgift vid import av aluminiumburkar och de andra föreskrifter som kan behövas för att säkerställa att inhemska och importerade burkar med eller utan dryck kan konkurrera på lika villkor, när ett pantsystem har inrättats. Regeringen får överlåta åt en förvaltningsmyndighet att meddela sådana föreskrifter.

3 a § Har upphävts genom lag (2002:406).

4 §  Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

 1. bryter mot 2 § eller åsidosätter villkor som har meddelats för tillstånd enligt 2 §,
 2. bryter mot 2 a §,
 3. bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 §, eller
 4. lämnar oriktig uppgift om förhållanden som är av betydelse i handling som avges till ledning vid fastställande av avgift. Förordning (1994:2034).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1982:349) om återvinning av dryckesförpackningar av aluminium

Lag (1994:2034) om ändring i lagen (1982:349) om återvinning av dryckesförpackningar av aluminium

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:94, Prop. 1994/95:117, Bet. 1994/95:JoU10
  Omfattning
  ändr. 4 §; nya 2 a, 3 a §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (2002:406) om ändring i lagen (1982:349) om återvinning av dryckesförpackningar av aluminium

Övergångsbestämmelse

Den upphävda paragrafen skall dock fortfarande tillämpas i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 2003.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:273, Prop. 2001/02:127, Bet. 2001/02:SkU27
Omfattning
upph. 3 a §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2003:1188) om upphävande av vissa lagar avseende retursystem med pant för dryckesförpackningar

Förarbeten
Rskr. 2003/04:13, Prop. 2002/03:117, Bet. 2003/04:MJU4
Omfattning
upph.

Ändring, SFS 2005:219

Omfattning
ikrafttr.